ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5875 จากทั้งหมด 5920 หน้า แสดงรายการที่ 117481 - 117500 จากข้อมูลทั้งหมด 118392 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
117481 การไม่ปฏิบัติงานซ้อนงาน (AVOIDANCE OF DUPLICATION) 16/09/2502
117482 การค้าทองคำ 16/09/2502
117483 เลื่อนกำหนดการยื่นบัญชีขอถือจ่ายเงินเดือนประจำปี 2502 09/09/2502
117484 ชาวต่างประเทศมาพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 09/09/2502
117485 การเปลี่ยนสายส่งศักดิ์สูงจากเขื่อนภูมิพลมากรุงเทพ ฯ 09/09/2502
117486 บริษัท ปาซาเดนา อาวุธปืน ขอซื้ออาวุธและกระสุนเหลือใช้ 09/09/2502
117487 เลิกบริษัทจังหวัดนนทบุรี จำกัด 09/09/2502
117488 ยกเลิกการห้ามจำหน่ายสินค้าที่ผลิตในต่างประเทศ 09/09/2502
117489 การยกเว้นภาษีอากรและภาษีศุลกากร ตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้ายันฮี พ.ศ. 2500 09/09/2502
117490 การขอพระราชทานยศ บรรดาศักดิ์ และเครื่องราชอิสริยาภรณ์กลับคืนตามเดิม 09/09/2502
117491 สถานกงศุลใหญ่พม่าขอติดตั้งเครื่องรับส่งวิทยุ 09/09/2502
117492 การจัดส่งชาวเวียดนามในประเทศไทยกลับประเทศเวียดนามเหนือ 09/09/2502
117493 การประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ ครั้งที่ 14 09/09/2502
117494 ขอแต่งตั้งผู้แทนไทยในคณะกรรมการว่าด้วยการสารนิเทศ วัฒนธรรมการศึกษาและกรรมกร ครั้งที่ 7 ขององค์การ สปอ. 09/09/2502
117495 การพิจารณาการพิมพ์ธนบัตร 09/09/2502
117496 ระเบียบการพิมพ์ลายสิ้วมือข้าราชการ ฯลฯ แก้ไขเพิ่มเติม 09/09/2502
117497 การแสดงความยินดีไปยังนายกรัฐมนตรีสหพันธ์มลายา 09/09/2502
117498 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินเป็นกรณีพิเศษ 09/09/2502
117499 ปัญหาเกี่ยวกับผู้ลี้ภัยในฮ่องกง 09/09/2502
117500 ขออนุมัติเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นเอกเป็นชั้นพิเศษ 09/09/2502
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี