ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5874 จากทั้งหมด 5904 หน้า แสดงรายการที่ 117461 - 117480 จากข้อมูลทั้งหมด 118078 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
117461 การดำเนินงานบริษัทส่งเสริมเศรษฐกิจแห่งชาติ จำกัด 27/05/2502
117462 องค์การกรรมกร ระหว่างประเทศมีความประสงค์จะย้ายสำนักงานประจำภาคเอเชีย จากเมืองบังกาลอร์มาตั้งที่กรุงเทพ ฯ 27/05/2502
117463 การศึกษาในคณะรัฐประศาสนศาสตร์ 20/05/2502
117464 ตำแหน่งพนักงานวิจัย (RESEARCH OFFICER) ในสำนักงานวิจัย องค์การ สปอ. 20/05/2502
117465 การศึกษาในคณะรัฐประศาสนศาสตร์ 20/05/2502
117466 การส่งเสริมการเลี้ยงเป็ด 20/05/2502
117467 การจัดส่งชาวญวนที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าเมืองกลับประเทศเวียดนามเหนือ 20/05/2502
117468 ขออนุมัติกู้เงินเพื่อพัฒนาการอุตสาหกรรมทำแก้ว 20/05/2502
117469 ร่างพระราชบัญญัติกู้เงินตามโครงการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจของต่างประเทศ พ.ศ. .... (การกู้เงินตามโครงการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจของต่างประเทศ) 20/05/2502
117470 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดประเภท ขนาด และเงื่อนไขของกิจการอุตสาหกรรมที่จะได้รับการส่งเสริม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. 25.. 20/05/2502
117471 ขออนุมัติหลักการการเลื่อนชั้นราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ผู้สอบคัดเลือกเป็นชั้นโทและชั้นเอก ได้เป็นกรณีพิเศษ 13/05/2502
117472 การประชุมคณะมนตรีดีบุกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 18 และรายชื่อคณะผู้แทนไทยที่จะเข้าร่วมประชุม 13/05/2502
117473 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจ้าง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2502 และ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2502 13/05/2502
117474 ค่าใช้จ่ายสำหรับกองทหารยามฉุกเฉินของสหประชาชาติ 13/05/2502
117475 นโยบายทางการเมืองสำหรับพม่าและไทยใหญ่ 13/05/2502
117476 การยกฐานะสถานอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์น ขึ้นเป็นสถานเอกอัครราชทูต 13/05/2502
117477 (1) การปรับปรุงธนาคารเกษตร จำกัด (2) ธนาคารเกษตร จำกัด 13/05/2502
117478 ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. ....) และ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติกู้เงิน เพื่อการบูรณะและวิวัฒนาการแห่งประเทศ พ.ศ. 2499 13/05/2502
117479 ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรพร้อมด้วยพระราชกฤษฎีกาและร่างกฎกระทรวง 13/05/2502
117480 แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการของการท่าเรือแห่งประเทศไทย 13/05/2502
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี