ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5873 จากทั้งหมด 5904 หน้า แสดงรายการที่ 117441 - 117460 จากข้อมูลทั้งหมด 118078 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
117441 การชำระเงินสด งวดที่ 5 ตามความตกลงเรื่องเงินเยนพิเศษ 03/06/2502
117442 เสนอร่างพระราชบัญญัติ 03/06/2502
117443 รายงานพฤติการณ์ของสหกรณ์ขายข้าวและพืชผล เชียงใหม่ จำกัดสินใช้ 03/06/2502
117444 วิธีการป้องกันการลักลอบนำทองเข้ามาในราชอาณาจักรโดยการลดพิกัดอัตราศุลกากรขาเข้าและภาษีการซื้อโภคภัณฑ์ 03/06/2502
117445 การประชุมคณะกรรมการประสานงานสำรวจลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง สมัยที่ 5 03/06/2502
117446 การประชุมองค์การกรรมกรระหว่างประเทศ สมัยที่ 43 ณ กรุงเจนีวา 03/06/2502
117447 งดเว้นการฆ่าสัตว์ในวันพระ 03/06/2502
117448 ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์เชียงใหม่ ในมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ พ.ศ. 25.. 03/06/2502
117449 ตำแหน่งว่างในสำนักงานอีคาเฟ่ 03/06/2502
117450 การงดปิดอากรแสตมป์ในใบรับเงิน 03/06/2502
117451 การดำเนินงานสหพันธ์สหกรณ์ผู้เลี้ยงและผู้ค้าหมู จำกัดสินใช้ 03/06/2502
117452 ศูนย์กลางการฝึกภาคสำหรับอาเซียตะวันออกเฉียงใต้ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ 27/05/2502
117453 ร่างพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติ การท่าเรือแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 27/05/2502
117454 การตกแต่งบริเวณสถานที่ราชการ 27/05/2502
117455 ค่าใช้จ่ายการประชุมคณะกรรมการประสานงานสำรวจลุ่มแม่น้ำโขง 27/05/2502
117456 ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานวิจัย (RESEARCH AIDE) ในสำนักงานวิจัยองค์การ สปอ. 27/05/2502
117457 (1) สถานการณ์ธนาคารเกษตร จำกัด (2) การปรับปรุงธนาคารเกษตร จำกัด 27/05/2502
117458 การตกแต่งบริเวณสถานที่ราชการ 27/05/2502
117459 ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 27/05/2502
117460 การลงทุนของบริษัทเงินทุนระหว่างประเทศในประเทศไทย 27/05/2502
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี