ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5872 จากทั้งหมด 5904 หน้า แสดงรายการที่ 117421 - 117440 จากข้อมูลทั้งหมด 118078 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
117421 แต่งตั้งรองอธิบดีกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง 08/06/2502
117422 เนเทอร์แลนด์ขอทำความตกลงเกี่ยวกับหลุมฝังศพสงคราม 08/06/2502
117423 การพิจารณาการพิมพ์ธนบัตร 08/06/2502
117424 รัฐบาลฟินแลนด์ทาบทามขอความเห็นชอบในการแต่งตั้งอัครราชทูตคนใหม่ประจำประเทศไทย สร 08/06/2502
117425 การสอบสวนธนาคารอุตสาหกรรม 08/06/2502
117426 บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด ขอตั้งโรงงานบดซีเมนต์ภาคใต้ 08/06/2502
117427 ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเดือน เงินที่จ่ายควบกับเงินเดือนเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ และเงินประเภทที่จ่ายเป็นลักษณะเงินเดือน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 08/06/2502
117428 เขตกั้นน้ำเค็มชายทะเล จังหวัดสมุทรปราการ 08/06/2502
117429 เจ้าหญิงอาเล็กซานดรา แห่ง เคนต์ มีความประสงค์จะเสด็จมาเยี่ยมประเทศไทย 08/06/2502
117430 กำหนดบริเวณที่พักอาศัย 03/06/2502
117431 ประวัติของ นายยูลิโอ มูโญซ ราโมเนต์ 03/06/2502
117432 ผู้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 03/06/2502
117433 การจัดส่งชาวญวนที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าเมืองกลับประเทศเวียดนามเหนือ 03/06/2502
117434 การสงเคราะห์ชาวเขาและการป้องกันการปลูกฝิ่น 03/06/2502
117435 ขอต่อเวลาราชการ 03/06/2502
117436 แต่งตั้งผู้อำนวยการส่วนการปกครองท้องถิ่นและผู้อำนวยการส่วนการทะเบียนและเลือกตั้ง กรมมหาดไทย 03/06/2502
117437 ร่างประกาศกระทรวงเศรษฐการ เรื่อง ผ่อนผันให้จำหน่ายสินค้าที่ห้ามจำหน่าย ตามประกาศของคณะปฏิวัติ (ฉบับที่ 53) 03/06/2502
117438 รายงานสถานการณ์ในการเรียกเก็บภาษีอากร และเงินผลประโยชนที่เรียกเก็บได้ในระยะ 3 เดือน ในปี 2502 03/06/2502
117439 อำนาจหน้าที่การพิจารณาคำขอลงทุนอุตสาหกรรม 03/06/2502
117440 การเชิญชวนเอกชนมาลงทุนปลูกสร้างอาคารสงเคราะห์ 03/06/2502
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี