ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5872 จากทั้งหมด 6030 หน้า แสดงรายการที่ 117421 - 117440 จากข้อมูลทั้งหมด 120582 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
117421 ขออนุมัติให้ผู้ยื่นคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนเพื่อกิจการอุตสาหกรรมได้รับสิทธิและประโยชน์ตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนเพื่อกิจการอุตสาหกรรม พ.ศ. 2503 19/12/2504
117422 การพิจารณางดหรือลดอากรขาเข้าให้แก่บริษัทต่างๆ ตามพระราชบัญญัติงดหรือลดอากรขาเข้าให้แก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริม(ฉบับที่2)พ.ศ.2504 19/12/2504
117423 ขออนุมัติซื้อบ้าน"หอเจียงจันทร์" ของเจ้าขุนศึกที่เชียงตุง รัฐฉานเป็นที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ. เมืองเชียงตุง 19/12/2504
117424 แบบแสตมป์ที่ระลึกงานแสดงสินค้า ณเมืองซีแอตเติล 19/12/2504
117425 ร่างความตกลงมูลฐานระหว่างองค์การอนามัยโลกกับรัฐบาลประเทศไทยเพื่ออำนวยความช่วยเหลือแนะนำทางวิชาการ 19/12/2504
117426 การนำสินค้าตัวอย่างเข้ามาแสดง ณ ห้องแสดงสินค้าของรัฐบาลอินเดียในกรุงเทพฯ 19/12/2504
117427 การแต่งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์ไทยประจำกัวเตมาลา 19/12/2504
117428 รัฐวิสาหกิจขอความช่วยเหลือในเรื่องการเงิน 19/12/2504
117429 ขอเปลี่ยนแปลงรายการภายหลังการประกวดราคา 19/12/2504
117430 ขออนุมัติจำหน่ายเครื่องบินออกจากบัญชีเป็นสูญโดยวิธีทำลายซาก 19/12/2504
117431 การดำเนินงานของสำนักงาน ก.ต.ภ. 19/12/2504
117432 อัตราจำหน่ายเศษไม้ปลายไม้สักให้แก่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ สร 19/12/2504
117433 ขอเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมไปเยี่ยมญี่ปุ่นและไต้หวัน 19/12/2504
117434 บริษัทมหาไทย จำกัด ขอต่ออายุสัญญาสร้างทางสายสุราษฎร์ธานี-ตะกั่วป่า 19/12/2504
117435 ตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 19/12/2504
117436 บำนาญของจ่าตรีเสน่ห์ นีระพันธ์ 19/12/2504
117437 ร่างพระราชบัญญัติการพนัน (ฉบับ...) พ.ศ... 19/12/2504
117438 ร่างกฎกระทรวงกำหนดเป็นป่าสงวนและกำหนดเป็นป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า 2481 รวม 11 แปลง 19/12/2504
117439 ร่างพระราชบัญญัติการบูรณะแหล่งเสื่อมโทรมในเขตเทศบาลพ.ศ.. 19/12/2504
117440 ร่างพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการกองทัพบก พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการกองบัญชาการทหารสูงสุด กระทรวงกลาโหม พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ 19/12/2504
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี