ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5871 จากทั้งหมด 5981 หน้า แสดงรายการที่ 117401 - 117420 จากข้อมูลทั้งหมด 119611 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
117401 การปรับปรุงและขยายกิจการประปากรุงเทพ 20/12/2503
117402 ร่างพรบ.เหรียญที่ระลึกในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนอเมริกาและทวีปยุโรปพ.ศ...และร่างกฎกระทรวง (พ.ศ.2503) ออกตามความในพรบ.เหรียญที่ระลึกในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและทวีปยุโรป พ.ศ.2503 20/12/2503
117403 ของบประมาณเพิ่มเติมสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายของที่ปรึกษาชาวต่างประเทศ 20/12/2503
117404 ขออนุมัติจ้างข้าราชการวิสามัญชาวต่างประเทศ 20/12/2503
117405 แต่งตั่งคณะกรรมการงานเฉลิมฉลองคณะลูกเสือครบ 50ปี 20/12/2503
117406 การตรวจสอบบัญชีการเงินของท้องถิ่น ** 20/12/2503
117407 ข้อสังเกตเกี่ยวกับงบประมาณและการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกระทรวงทบวงกรมต่างๆ 20/12/2503
117408 เงินราชการลับของ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 20/12/2503
117409 ขออนุมัติดำเนินการเตรียมการก่อสร้างสถานศึกษาก่อนมกราคม 2504 20/12/2503
117410 การสร้างทางสายกรุงเทพฯ-เพชรบูรณ์-หล่มสัก 20/12/2503
117411 ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ.2501 20/12/2503
117412 ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 20/12/2503
117413 การสนทนากับเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น 20/12/2503
117414 ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2503 บังคับในเขตเทศบาลเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี พ.ศ. .... 20/12/2503
117415 แต่งตั้งกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิ 20/12/2503
117416 การทำสัญญาประกันภัยให้แก่ผู้โดยสารเครื่องบินของหน่วยการบินกรมชลประทาน 20/12/2503
117417 ให้หยุดราชการในวันจันทร์ที่ 2 มกราคม 2504 หนึ่งวัน ** 20/12/2503
117418 การย้ายที่พักเป็ดไก่ห่านที่มีชีวิต 20/12/2503
117419 การระบุขั้นเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในคำสั่งและประกาศต่างๆ 13/12/2503
117420 การแลกเปลี่ยนหนังสือกับหอสมุดแห่งรัฐเลนิน ณ กรุงมอสโก 13/12/2503
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี