ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5871 จากทั้งหมด 5904 หน้า แสดงรายการที่ 117401 - 117420 จากข้อมูลทั้งหมด 118078 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
117401 บริษัทนฤเบศร์ จำกัด ขอเช่าช่วงทำเหมืองทองคำ 17/06/2502
117402 การขุดคลองเพื่อป้องกันน้ำเค็มฝั่งธนบุรี 17/06/2502
117403 ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเทียบตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นในสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงอุตสหกรรม 17/06/2502
117404 ขยายกำหนดการยื่นบัญชีขอถือจ่ายเงินเดือน 17/06/2502
117405 เงินทุนสำหรับดำเนินงานของธนาคารเกษตร จำกัด 17/06/2502
117406 ขยายกำหนดการยื่นบัญชีขอถือจ่ายเงินเดือน 17/06/2502
117407 เสนอร่างสัญญาส่งเสริมอุตสาหกรรมผลิตยา กับ บริษัทเมอร์ค ช๊าร์พ แอนด์ โดม และบริษัท ดูเม็กซ์ 17/06/2502
117408 พม่าขอยกฐานะสถานกงสุลที่จะเปิดที่เชียงใหม่ 17/06/2502
117409 รัฐบาลจีนคณะชาติเชิญคณะทูตเศรษฐกิจไทยไปเยือนไต้หวัน 17/06/2502
117410 เครื่องบินพม่าบินเข้ามายิงปืนในเขตไทย 17/06/2502
117411 ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. 25..) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ พ.ศ. 2497 10/06/2502
117412 คนชาติของประเทศคอมมิวนิสต์หรือบริวารคอมมิวนิสต์ที่ไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศไทยขอรับการตรวจลงตรา 10/06/2502
117413 การแต่งตั้งเอกอัครราชทูตและอัครราชทูตไทยประจำประเทศต่าง ๆ 10/06/2502
117414 (1) ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. .... (2) พระราชบัญญัติพิเศษเกี่ยวแก่การเพิ่มโทษเจ้าหน้าที่องค์การ ฯลฯ ที่กระทำการทุจริต หรือคอรับชั่น 10/06/2502
117415 ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 10/06/2502
117416 ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 10/06/2502
117417 องค์การศึกษาฯ สหประชาชาติขอยืมตัว พล.ต.จ.ม.ล.มานิจ ชุมสาย 08/06/2502
117418 สหพันธ์สาธารณรัฐประชาชนยูโกสลาเวียเข้าเป็นภาคีพิธีสารว่าด้วยข้อตกลงการมอบให้อนุญาโตตุลาการชี้ขาด ร่วมกับประเทศไทย 08/06/2502
117419 ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย พ.ศ. 25.. 08/06/2502
117420 การเปิดกระจายเสียงภาคภาษาฝรั่งเศส 08/06/2502
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี