ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5870 จากทั้งหมด 6030 หน้า แสดงรายการที่ 117381 - 117400 จากข้อมูลทั้งหมด 120589 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
117381 ร่างพระราชกฤษฎีกาแบ่งท้องที่กรมไปรษณีย์โทรเลข กระทรวงคมนาคม ออกเป็นเขต พ.ศ. .... 02/01/2505
117382 ขออนุมัติให้ผู้ยื่นคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนเพื่อกิจการอุตสาหกรรมได้รับสิทธิและประโยชน์ ตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนเพื่อกิจการอุตสาหกรรม พ.ศ. 2503 02/01/2505
117383 งบประมาณประจำปี 2505 ของโรงงานยาสูบ 02/01/2505
117384 การประชุมคณะมนตรีดีบุกระหว่างประเทศ 02/01/2505
117385 การจัดงานแสดงสินค้านานาชาติ 02/01/2505
117386 ผลดำเนินการปราบยุงในจังหวัดพระนครและธนบุรีในเดือน ตุลาคม 2504 (เดือนแรก ของกำหนดเวลาทำการ 3 เดือน) 02/01/2505
117387 การปฏิบัติตามบัญชาของท่านนายกรัฐมนตรีในการไปตรวจราชการที่จังหวัดสุพรรณบุรี 02/01/2505
117388 ขอยุบอัตราข้าราชการพลเรือนในพระองค์ชั้นพิเศษเป็นข้าราชการพลเรือนชั้นเอกชั่วคราว (นายตุล บุนนาค) 26/12/2504
117389 เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อเวลาราชการให้แก่ราชการพลเรือนในพระองค์ตำแหน่งรองราชเลขาธิการ 26/12/2504
117390 ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนชั้นพิเศษ กระทรวงสาธารณสุข 26/12/2504
117391 บริษัทแผ่นเหล็กวิลาสไทย จำกัด ขอถือกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อขยายกิจการอุตสาหกรรม 26/12/2504
117392 แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนพิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัด กระทรวงมหาดไทย 26/12/2504
117393 รัฐบาลพม่าขออนุญาตซื้อโภคภัณฑ์จากประเทศไทยเพื่อส่งให้กองทหารพม่าที่ตั้งอยู่ใกล้ชายแดนไทย 26/12/2504
117394 แต่งตั้งข้าราชการ (ตำรวจอธิบดีกรมวิสาม้ญศึกษา กรมอาชีวศึกษา) 26/12/2504
117395 การจัดตั้งแหล่งประกอบอาชีพของนักโทษ 26/12/2504
117396 (1)การขออนุญาตทำการไฟฟ้าชั่วคราวที่ตลาดเกาะโพธิ์ อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรี (2)บริษัทไฟฟ้าบางละมุง จำกัด ขอขยายเขตสัมปทาน 26/12/2504
117397 โอนและแต่งตั้งข้าราชการ ตำแหน่งรองเลขาธิการ ก.พ. (พันเอกจินดา ณ สงขลา) 26/12/2504
117398 แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน กระทรวงการต่างประเทศ 26/12/2504
117399 ขออนุมัติให้ผู้ยื่นคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนเพื่อกิจการอุตสาหกรรม ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนเพื่อกิจการอุตสาหกรรม พ.ศ. 2503 26/12/2504
117400 ขออนุมัติให้บริษัทเลอเปอตี้ต์ (ประเทศไทย) จำกัด เพิ่มเติมรายการผลิตยา 26/12/2504
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี