ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5870 จากทั้งหมด 5920 หน้า แสดงรายการที่ 117381 - 117400 จากข้อมูลทั้งหมด 118392 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
117381 การจัดซื้อที่ดินของการไฟฟ้ายันฮี 21/10/2502
117382 หลักเกณฑ์ลำดับการจ่ายตู้รถไฟ 21/10/2502
117383 แต่งตั้งข้าราชการ 21/10/2502
117384 ขอทุนการศึกษาจากรัฐบาลไทย ศธ 21/10/2502
117385 ยกเลิกการห้ามจำหน่ายสินค้าที่ผลิตในต่างประเทศ 14/10/2502
117386 พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ. .... 14/10/2502
117387 (1) การประชุมสมัชชาใหญ่ FAO ครั้งที่ 10 ณ กรุงโรม (2) ขออนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรดูงานเกี่ยวกับกิจการของห้องเย็นต่ออีก 10 วัน 14/10/2502
117388 ร่างพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมราชทัณฑ์ กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. .... 14/10/2502
117389 บริษัทเหมืองแร่บูรพาเศรษฐกิจ จำกัด ขอรับสัมปทานเหมืองแร่ในท้องที่อำเภอท่าขนอน 14/10/2502
117390 ร่างพระราชบัญญัติการไฟฟ้ายันฮี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 14/10/2502
117391 ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2502) ออกตามความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 14/10/2502
117392 ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2497 บังคับในบางจังหวัด พ.ศ. .... 14/10/2502
117393 การทำสัญญาระหว่างส่วนราชการต่าง ๆ ของกระทรวงกลาโหมกับองค์การในความควบคุม ของกระทรวงกลาโหม 14/10/2502
117394 (1) ร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับการรวมเงินเดือนกับเงิน พ. (2) ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 14/10/2502
117395 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง 14/10/2502
117396 ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการกรมวิชาการในกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.25.... 14/10/2502
117397 สัปดาห์สากลแห่งการเขียนจดหมาย 14/10/2502
117398 ร่างพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 25.. 14/10/2502
117399 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง 14/10/2502
117400 กระทรวงทบวงกรมใช้เงินผิดระเบียบและกฎหมาย 14/10/2502
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี