ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5870 จากทั้งหมด 6092 หน้า แสดงรายการที่ 117381 - 117400 จากข้อมูลทั้งหมด 121823 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
117381 การแต่งตั้งกรรมการฝ่ายไทยในคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฟุลไบรท์ 26/03/2506
117382 การปราบปรามยาเสพติดให้โทษของประเทศญี่ปุ่น 26/03/2506
117383 ค่าใช้จ่ายการตั้งเครื่องรับและส่งวิทยุตำบลอำเภอชายแดน 26/03/2506
117384 ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้ พุทธศักราช 2476 ในบริเวณเขตเพลิงไหม้ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. .... 26/03/2506
117385 เอกอัครราชทูตอินเดียขอทราบเกี่ยวกับเรื่องการส่งเงินและของมีค่าออกนอกประเทศ 26/03/2506
117386 เสนอขายหัวจักรดีเซลไฟฟ้า 26/03/2506
117387 การให้ สปอ.เช่าที่ดินปลูกสร้างที่ทำการใหม่ 26/03/2506
117388 การขยายการส่งโทรทัศน์ ททบ. 26/03/2506
117389 การสร้างทางลำลองสายแม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน 26/03/2506
117390 คดีนายโชติ คุณะเกษม 26/03/2506
117391 ข้าราชการขออนุมัติไปร่วมประชุม ณ สหพันธ์รัฐมลายา 26/03/2506
117392 ร่างพระราชกฤษฏีกาจัดตั้งองค์การทอผ้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 26/03/2506
117393 การประชุมเพื่อจัดทำอนุสัญญาว่าด้วยความรับผิดชอบทางแพ่งความเสียหายทางนิวเคลียร์ 26/03/2506
117394 ขออนุมัติส่งข้าราชการไปร่วมการออกแบบโครงการแม่น้ำพุง ณ ประเทศญี่ปุ่น 26/03/2506
117395 การช่วยเหลือโรงเรียนประสบวาตภัยภาคใต้ 18/03/2506
117396 ร่างกฎกระทรวงควบคุมอาหารกระป๋องและร่างกฎกระทรวงเรื่องการใช้วัตถุกันเสียผสมอาหาร 18/03/2506
117397 ขอแก้บัญชีทุนและเพิ่มทุนองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย 18/03/2506
117398 การดำเนินงานของบริษัทปุ๋ยเคมี จำกัด 18/03/2506
117399 เงินรายได้ส่งคืนคลังประจำปี 2506 18/03/2506
117400 ร่างกฎกระทรวงจัดการกู้เงินออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 18/03/2506
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี