ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5869 จากทั้งหมด 5920 หน้า แสดงรายการที่ 117361 - 117380 จากข้อมูลทั้งหมด 118392 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
117361 การยกเลิกอภิสิทธิ์ 28/10/2502
117362 ขออนุมัติมอบรถแทร๊กเตอร์ "ควายเหล็ก" ให้แก่รัฐบาลลาว 28/10/2502
117363 ขออนุมัติเลื่อนชั้นข้าราชการ 28/10/2502
117364 การป้องกันน้ำเอ่อในกรุงเทพฯ เนื่องจากน้ำทะเลหนุนในเวลาน้ำขึ้น 28/10/2502
117365 การจ่ายเงินสมนาคุณผู้อำนวยการและเลขาธิการมหาวิทยาลัยศิลปากร 28/10/2502
117366 ทุนดูงานสงเคราะห์แม่และเด็กในสหภาพโซเวียตขององค์การอนามัยโลก 28/10/2502
117367 ขอต่อเวลาราชการให้ข้าราชการตุลาการ 28/10/2502
117368 การปรับปรุงกรรมการ ก.ศ.ว. 28/10/2502
117369 ขอให้กราบบังคมทูลถวายอนุโมทนาในนามรัฐบาล 28/10/2502
117370 งานกรีฑานักเรียนประจำปี 2502 28/10/2502
117371 ขอพระราชทานยศตำรวจชั้นนายพลประจำปี 21/10/2502
117372 การพิมพ์ธนบัตร 21/10/2502
117373 ให้ข้าราชการไปประจำกระทรวงศึกษาธิการ 21/10/2502
117374 ประเทศเกาหลีประสบภัยจากพายุไต้ฝุ่น 21/10/2502
117375 การขอแก้ไขความตกลงสองฝ่ายว่าด้วยบริการเดินอากาศหรือการขนส่งทางอากาศไปยัง ประเทศต่าง ๆ เกี่ยวแก่การจำกัดเสรีภาพที่ 5 21/10/2502
117376 รายงานการสำรวจเศรษฐกิจของธนาคารโลก 21/10/2502
117377 ประเทศต่าง ๆ ขอเสียงสนับสนุนจากประเทศไทยในการประชุมสมัชชาองค์การอาหารและเกษตร แห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 10 21/10/2502
117378 เงินค่าขนส่งสิ่งของกลับของ พลอากาศตรี ละเอิบ ปิ่นสุวรรณ 21/10/2502
117379 ขอใช้ระเบียบว่าด้วยการรับและจ่ายเงินค่าสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนฝึกหัดครู ประกาศนียบัตร วิชาการศึกษาชั้นสูง 21/10/2502
117380 รายงานเงินรับและจ่ายของคลัง 21/10/2502
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี