ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5869 จากทั้งหมด 6030 หน้า แสดงรายการที่ 117361 - 117380 จากข้อมูลทั้งหมด 120593 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
117361 เลื่อนชั้นและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนชั้นพิเศษ 17/01/2505
117362 บริษัทโรงงานตะปูไทย จำกัด ขอต่อสัญญาการสร้างโรงงานเสร็จออกไปอีก 6 เดือน 17/01/2505
117363 แต่งตั้งและเลื่อนชั้นข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นเอกขึ้นเป็นชั้นพิเศษ (นายจำเนียร สาระนาคและ นายสมบูรณ์ ผดุงวัตร) 17/01/2505
117364 ร่างพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีการค้าให้แก่ เทศบาล สุขาภิบาล และองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. .... 09/01/2505
117365 ขออนุมัติให้วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรนำนักศึกษาชุดที่ 4 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เดินทางไปดูกิจการ ณ ต่างประเทศ 09/01/2505
117366 การพิจารณาปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติประกันสังคม 09/01/2505
117367 ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. .... 09/01/2505
117368 ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขายยา พ.ศ. 2493 09/01/2505
117369 การป้องกันการแทรกซึมของคอมมิวนิสต์ 09/01/2505
117370 การปรับปรุงภาษีอากรเพื่อให้เป็นการส่งเสริมกิจการอุตสาหกรรมในประเทศ 09/01/2505
117371 ขออนุมัติเลื่อนชั้นข้าราชการพลเรือนชั้นเอกขึ้นเป็นชั้นพิเศษ (นายแพทย์นิพนธ์ สุวัทธนา) 09/01/2505
117372 พระราชบัญญัติการขายยา (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. .... 09/01/2505
117373 ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. 25..) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน เพื่อกิจการอุตสาหกรรม พ.ศ. .... 09/01/2505
117374 ขอยุบอัตราเงินเดือนชั้นพิเศษและขอเลื่อนชั้นข้าราชการ (นายพล จุฑางกูร) 09/01/2505
117375 การจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 09/01/2505
117376 ร่างพระราชบัญญัติ คันและดูน้ำ พ.ศ. .... 09/01/2505
117377 ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา พ.ศ. .... 09/01/2505
117378 การขอเงินราชการลับเพื่อใช้ในราชการกรมป่าไม้ 09/01/2505
117379 ร่างพระราชบัญญัติการไฟฟ้ายันฮี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 09/01/2505
117380 รายงานพฤติการณ์ของผู้ฝักใฝ่ลัทธิคอมมิวนิสต์ในจังหวัดสกลนคร 02/01/2505
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี