ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5869 จากทั้งหมด 5888 หน้า แสดงรายการที่ 117361 - 117380 จากข้อมูลทั้งหมด 117746 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
117361 กำหนดเขตโรงงานอุตสาหกรรม 18/02/2502
117362 การสร้างเมืองใหม่นอกเขตชุมนุมชน 18/02/2502
117363 การปฏิบัติราชการ 18/02/2502
117364 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขอำนาจในการปฏิบัติงานของรัฐมนตรี 18/02/2502
117365 การปฏิบัติราชการ 18/02/2502
117366 ให้กวดขันการรักษาความลับของทางราชการ 18/02/2502
117367 การอพยพชาวญวน 18/02/2502
117368 ยกเลิกการสั่งเครื่องโทรทัศน์และการจดทะเบียนเครื่องรับวิทยุ 18/02/2502
117369 การจัดทำสถิติการปฏิบัติราชการ 18/02/2502
117370 การปรับปรุงสำนักนายกรัฐมนตรี 18/02/2502
117371 บริษัทส่งเสริมเศรษฐกิจแห่งชาติ จำกัด 18/02/2502
117372 การเลิกการสูบฝิ่น 18/02/2502
117373 บริษัท ไทยโทรทัศน์ จำกัด 18/02/2502
117374 การอุตสาหกรรม 18/02/2502
117375 ให้กวดขันการรักษาความลับของทางราชการ 18/02/2502
117376 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขอำนาจในการปฏิบัติงานของรัฐมนตรี 18/02/2502
117377 เกี่ยวแก่การคลัง, การเศรษฐกิจ 18/02/2502
117378 บริษัทเดินอากาศไทย จำกัด 18/02/2502
117379 การปล่อยคนอันธพาล 18/02/2502
117380 ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติกู้เงินเพื่อการบูรณะ และวิวัฒนาการแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2499 18/02/2502
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี