ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5868 จากทั้งหมด 5920 หน้า แสดงรายการที่ 117341 - 117360 จากข้อมูลทั้งหมด 118392 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
117341 ขออนุมัติขยายอัตราเงินเดือนชั้นพิเศษที่ยุบลงเป็นชั้นเอก เพื่อการเลื่อนเงืนเดือน 03/11/2502
117342 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสหกรณ์รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 03/11/2502
117343 ขออนุมัติแต่งตั้งผู้แทนไทยในคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญทางเศรษฐกิจขององค์การ สปอ. เป็นการประจำ 03/11/2502
117344 การขอคืนวังบางขุนพรหม 03/11/2502
117345 ประเทศไทยสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกในคณะมนตรีควบคุมกองทุนพิเศษแห่งสหประชาชาติ 03/11/2502
117346 ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 25 .. 03/11/2502
117347 เงินสะสมข้าราชการ 03/11/2502
117348 ขออนุมัติปรับชั้นเงินเดือน และเงินเพิ่มต่าง ๆ 03/11/2502
117349 (1) การอัญเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เสด็จประพาส ประเทศเดนมาร์ก (2) การอัญเชิญพระบาทสมเด็จพระราชดำเนินประเทศสเปญ (3) ประธานาธิบดีอินโดนีเซียอัญเชิญเสด็จประพาสสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 03/11/2502
117350 รองกงสุลกิติมศักดิ์ ณ เมืองโอซากา ขอลาออกจากตำแหน่ง 28/10/2502
117351 การแต่งตั้งกงสุล ณ เมืองปีนัง 28/10/2502
117352 การพัฒนาการท้องถิ่นเกี่ยวแก่ SEATO 28/10/2502
117353 การยกเว้นภาษีศุลกากร 28/10/2502
117354 การประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบริหารของคณะกรรมการพิจารณาเรื่องการลงทุน กับคณะผู้แทนพิเศษอเมริกัน 28/10/2502
117355 รายได้ทั่วราชอาณาจักรในระยะ 9 เดือน 28/10/2502
117356 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร 28/10/2502
117357 สมเด็จพระราชชนนีเสด็จกลับประเทศไทย 28/10/2502
117358 การระมัดระวังอันตรายจากวัณโรคและการตรวจตรากวดขันร้านจำหน่ายอาหาร 28/10/2502
117359 (1) การแก้ไขร่างสัญญาส่งเสริมอุตสาหกรรมสำหรับผู้เริ่มประกอบอุตสาหกรรมทั่วไป (2) ขอแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาส่งเสริมการอุตสาหกรรม 28/10/2502
117360 การแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ 28/10/2502
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี