ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5868 จากทั้งหมด 5888 หน้า แสดงรายการที่ 117341 - 117360 จากข้อมูลทั้งหมด 117746 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
117341 การแต่งตั้งเอกอัครราชทูต 04/03/2502
117342 แต่งตั้งกรรมการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ 04/03/2502
117343 ร่างพระราชฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้ พุทธศักราช 2476 ในบริเวณเขตเพลิงไหม้ที่ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี และที่ตำบลเขาพระ อำเภอเติมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี รวม 2 ฉบับ 04/03/2502
117344 ร่างพระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. 2502 04/03/2502
117345 การพิจารณาร่างกฎหมายเกี่ยวกับการศาสนา 04/03/2502
117346 การค้ำประกันเงินกู้จากรัฐบาลอเมริกันเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ 04/03/2502
117347 กำหนดเวลาทำงาน และวันหยุดราชการของโรงพยาบาล กำหนดเวลาประชุมคณะรัฐมนตรี 04/03/2502
117348 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสหกรณ์รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร 04/03/2502
117349 ขออนุมัติเลื่อนชั้นข้าราชการและยุบอัตราเงินเดือน 25/02/2502
117350 การคุมขังชาวญวนอพยพ 25/02/2502
117351 ขออนุมัติเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นเอกเป็นชั้นพิเศษเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในกรมมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ 25/02/2502
117352 แต่งตั้งเลขานุการรัฐมนตรี 25/02/2502
117353 ปรับปรุงคณะกรรมการพิเศษเพื่อพิจารณาอนุมัติอนุสัญญาต่าง ๆ 25/02/2502
117354 แต่งตั้งอธิบดีกรมโยธาเทศบาล 25/02/2502
117355 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการ 25/02/2502
117356 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้นายทหารต่างประเทศ 25/02/2502
117357 รัฐบาลนอรเวย์ทาบทามขอความเห็นชอบในการแต่งตั้ง เมอสิเออร์ ดิทเลฟ คนุดเสน เป็นอัครราชทูตประจำประเทศไทย 25/02/2502
117358 ขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตประจำกระทรวงและตั้งอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนชั้นพิเศษ 3 อัตรา 25/02/2502
117359 การคุมขังคนอันธพาล 25/02/2502
117360 มอบหมายให้ พลเอก ถนอม กิตติขจร รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติงานแทนนายกรัฐมนตรี 18/02/2502
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี