ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5868 จากทั้งหมด 6030 หน้า แสดงรายการที่ 117341 - 117360 จากข้อมูลทั้งหมด 120589 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
117341 พระภิกษุกัมพูชา 17/01/2505
117342 การพิจารณางดหรือลดอากรขาเข้าให้แก่บริษัทต่างๆ ตามพระราชบัญญัติงดหรือลดอากรขาเข้า ให้แก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2504 17/01/2505
117343 ค่าใช้จ่ายการรับรองสมเด็จพระเจ้ากรุงเดนมาร์กและสมเด็จพระราชินีอินกริด 17/01/2505
117344 ให้นายทหารประทวนไปปฏิบัติงานทางสำนักงานวางแผนฝ่ายทหาร ณ องค์การ สปอ. 17/01/2505
117345 แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการเรื่องราวร้องทุกข์ 17/01/2505
117346 การเลื่อนชั้นข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นเอกขึ้นเป็นชั้นพิเศษในสำนักงานสภาวิจัยแห่งชาติ (นางสกุนตลา โพธิประสาท) 17/01/2505
117347 ขออนุมัติให้ผู้ยื่นคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนเพื่อกิจการอุตสาหกรรมได้รับสิทธิและประโยชน์ ตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนเพื่อกิจการอุตสาหกรรม พ.ศ. 2503 17/01/2505
117348 โอนและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นพิเศษ 17/01/2505
117349 แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมศุลกากร (นายส่วน อังศุสิงห์) 17/01/2505
117350 ขออนุมัติหลักการเกี่ยวกับการเสนอร่างความตกลงระงับปัญหาเงินเยนพิเศษต่อสภาร่างรัฐธรรมนูญ 17/01/2505
117351 ขออนุมัติให้นายบุญชอบ กาญจนลักษณ์ ไปเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับงานด้านอุทกวิทยา ในการสร้างสนามบินที่จังหวัดอุดรธานี 17/01/2505
117352 ขออนุมัติเลื่อนนายตรี กกกำแหง เป็นข้าราชการพลเรือนชั้นพิเศษ 17/01/2505
117353 การใช้นักปฏิบัติงานอาสาสมัครในการดำเนินงานโครงการเขตสหประชาชาติ 17/01/2505
117354 ร่างกฏกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน เพื่อกิจการอุตสาหกรรม พ.ศ. .... 17/01/2505
117355 เงินราชการลับ งบอพยพชาวเวียดนามกลับ 17/01/2505
117356 การแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลข 17/01/2505
117357 เลื่อนชั้นและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนชั้นพิเศษ 17/01/2505
117358 บริษัทโรงงานตะปูไทย จำกัด ขอต่อสัญญาการสร้างโรงงานเสร็จออกไปอีก 6 เดือน 17/01/2505
117359 แต่งตั้งและเลื่อนชั้นข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นเอกขึ้นเป็นชั้นพิเศษ (นายจำเนียร สาระนาคและ นายสมบูรณ์ ผดุงวัตร) 17/01/2505
117360 ร่างพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีการค้าให้แก่ เทศบาล สุขาภิบาล และองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. .... 09/01/2505
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี