ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5867 จากทั้งหมด 5875 หน้า แสดงรายการที่ 117321 - 117340 จากข้อมูลทั้งหมด 117500 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
117321 เจ้าขุนศึกและครอบครัวเดินทางมาประเทศไทย 30/06/2501
117322 อนุมัติให้องค์การค้าของคุรุสภามีสิทธิสั่งกระดาษโดยตรงจากต่างประเทศ เพื่อใช้ในการพิมพ์แบบเรียน แบบพิมพ์ 30/06/2501
117323 กิจการและฐานะการเงินขององค์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 25/06/2501
117324 การบูรณะตำบลลาดหญ้า จังหวัดกาญจนบุรี 25/06/2501
117325 ที่ดินปลูกสร้างโรงเรียนแพทย์เชียงใหม่ 25/06/2501
117326 (1)การเปิดอภิปรายทั่วไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 75 (2)การถ่ายทอดเสียงในวันเปิดอภิปรายทั่วไป 23/06/2501
117327 (1)นโยบายการทำป่าไม้สัก (2)ไม้สักของไทยที่ส่งไปยังประเทศพม่า 23/06/2501
117328 กำจัดกวาดล้างไข้มาเลเรีย 23/06/2501
117329 แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ 23/06/2501
117330 สถานที่ทำงานกรมโยธาธิการ 23/06/2501
117331 รายงานผลการสอบสวนกิจการของบริษัทส่งเสริมเศรษฐกิจแห่งชาติ จำกัด 18/06/2501
117332 ขออนุมัติแต่งตั้ง หลวงภัทรวาที เอกอัครราชทูต ณ. กรุงการาจี เป็นเอกอัครราชทูตประจำประเทศตุรกี อีกตำแหน่งหนึ่ง 16/06/2501
117333 การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในจังหวัดบางจังหวัด 16/06/2501
117334 การปรับปรุงสโมสรข้าราชการ 11/06/2501
117335 การวินิจฉัยสมาชิกสภาพแห่งสภาผู้แทนราษฎรของศาลฏีกา 11/06/2501
117336 ขอให้ด่านศุลกากรเป็นราชการบริหารส่วนกลาง 11/06/2501
117337 กองทุนพิเศษเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศที่ยังไม่พัฒนา 11/06/2501
117338 ร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืน ฯ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. 25.. 11/06/2501
117339 การปรับปรุงพิกัดอัตราอากรขาเข้า 11/06/2501
117340 ระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 09/06/2501
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี