ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5867 จากทั้งหมด 6006 หน้า แสดงรายการที่ 117321 - 117340 จากข้อมูลทั้งหมด 120112 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
117321 ร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 04/07/2504
117322 บริษัทอุตสาหกรรมพณิชยการจำกัดขอสำรวจและทำเหมือแร่ทองแดงในท้องที่จังหวัดเชียงราย 04/07/2504
117323 ขอพระราชทางเลื่อนชั้นโกศ 04/07/2504
117324 การพิจารณางดอากรขาเข้าตามพระราชบัญญัติงดหรือลดอากรขาเข้าให้แก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริม(ฉบับที่2) พ.ศ.2504ให้แก่บริษัทต่าง ๆ 27/06/2504
117325 กระทรวงเกษตรขอให้มีตำแหน่งที่ปรึกษากฎหมายประจำกระทรวง 27/06/2504
117326 (1)บริษัทถ่านและน้ำมันไทย จำกัด ขอรับการส่งเสริมในการประกอบอุตสาหกรรมกลั่นน้ำมันจากดิน น้ำมัน (OIL SHALE) (2)บริษัทถ่านและน้ำมันไทย จำกัด ขอขยายระยะเวลาการตั้งโรงงานและการรับรองทุนต่างประเทศ 27/06/2504
117327 แต่งตั้งอุปนายกกิตติมศักดิ์ในคณะลูกเสือแห่งชาติ 27/06/2504
117328 การสร้างเมืองท่า และการขุดคอคอดกระ 27/06/2504
117329 บริษัทเดินอากาศไทย จำกัด ขออนุมัติขายเครื่องบิน ดี.ซี.3 27/06/2504
117330 ขออนุมัติยุบอัตราเงินเดือนชั้นพิเศษลงเป็นอัตราชั้นเอกชั่วคราว 27/06/2504
117331 นายบุญชัย พงษ์เภตรา ขออนุญาตทำการไฟฟ้าชั่วคราวที่ตำบลท่าขนอน อำเภอท่าขนอม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 27/06/2504
117332 รัฐบาลสหพันธ์มลายา ขอแต่งตั้ง INCHE YA ACOB BIN ABDUL LATIFFเป็นเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย 27/06/2504
117333 ประธานาธิบดีอาร์เจนตินาจะเดินทางผ่านประเทศไทย 27/06/2504
117334 การเปลี่ยนแปลงเขตอำเภอเมืองชัยนาท และอำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 27/06/2504
117335 ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ.2504 27/06/2504
117336 บริษัท สุมิโตโม จำกัด ขอตั้งโรงงานถลุงแร่สังกะสีและขอให้ต่อสายไฟฟ้าจากจังหวัดตากไปแม่สอด 27/06/2504
117337 ให้นายทหารไปปฏิบัติงานทางองค์การ สปอ. (ร้อยเอก กำจัด วิทยารัก) 27/06/2504
117338 ขออนุมัติให้ผู้ยื่นคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนเพื่อกิจการอุตสาหกรรมได้สิทธิและประโยชน์ตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนเพื่อกิจการอุตสาหกรรม พ.ศ.2503 27/06/2504
117339 ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่...(พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช 2481 (กำหนดป่าเขาบิน ในท้องที่ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี และตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรีเป็นป่าสงวน 27/06/2504
117340 การแต่งตั้งกงสุลใหญ่ ณ.นครสิงคโปร์ 27/06/2504
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี