ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5867 จากทั้งหมด 6067 หน้า แสดงรายการที่ 117321 - 117340 จากข้อมูลทั้งหมด 121328 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
117321 ขอใหัติดตั้งเครื่องขยายเสียงขนาดเล็กที่ศาลาสันติธรรม 20/11/2505
117322 ขอแต่งตั้งนายช่างใหญ่ประจำกระทรวงอุตสาหกรรม 20/11/2505
117323 แต่งตั้งกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการควบคุมการค้าสัตว์กับต่างประเทศ 20/11/2505
117324 แต่งตั้งประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเป็นกรรมการ 20/11/2505
117325 การปรับปรุงแก้ไขกฎสำนักนายกรัฐมนตรีออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการ ฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช 2478 20/11/2505
117326 นายพลเนวินจะเดินทางมาเยือนประเทศไทย 20/11/2505
117327 ขออนุมัติเงินค่าใช้จ่ายขนส่งผู้ตกค้างที่เมืองเมกกะกลับ 20/11/2505
117328 การกำกัดการใช้สิทธิตามเสรีภาพที่ 5 ของบริษัทการบินต่างประเทศ 13/11/2505
117329 ขออนุมัติให้ปลัดกระทรวงเกษตรไปประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาของ East-West Center แห่งมหาวิทยาลัยฮาวาย 13/11/2505
117330 โครงการจัดงาน SALUTE TO BANGKOK ณ กรุงวอชิงตัน ดี ซี 13/11/2505
117331 การก่อสร้างทางสายกรุงเทพฯ - นครปฐม 13/11/2505
117332 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การจ้างและว่าด้วยการพัสดุ 13/11/2505
117333 ให้ราชการไปปฏิบัติงานทางองค์การ สปอ. 13/11/2505
117334 เบี้ยประชุมคณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมือง 13/11/2505
117335 ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นเนื่องในโอกาสพ้นตำแหน่ง 13/11/2505
117336 ขอปรับปรุงและแต่งตั้งคณะกรรมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 13/11/2505
117337 คณะกรรมการพัฒนาภาคใต้ 13/11/2505
117338 โครงการผลิตวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 13/11/2505
117339 ขอสถานที่ปลูกสร้างอาคารสถานีถ่ายทอดโทรคมนาคม 13/11/2505
117340 การช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบวาตภัยภาคใต้ 13/11/2505
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี