ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5867 จากทั้งหมด 5901 หน้า แสดงรายการที่ 117321 - 117340 จากข้อมูลทั้งหมด 118011 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
117321 แต่งตั้งรองปลัดกระทรวงสหกรณ์ (นายทนุ สาตราภัย) 22/06/2502
117322 ขออนุมัติโอน พลอากาศจัตวา สวัสดิ์ ศรีสุข 22/06/2502
117323 ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช 2481 22/06/2502
117324 การแต่งตั้งผู้ว่าการ ตัวแทนผู้ว่าการ ในสภาผู้ว่าการธนาคารโลก และผู้ว่าการกองทุนการเงิน ระหว่างประเทศ 22/06/2502
117325 ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดทำสำมะโนประชากรและเกษตร พ.ศ. .... 22/06/2502
117326 ผลประโยชน์ตอบแทนประธานกรรมการ กรรมการ และเงินเดือนผู้อำนวยการ ผู้ว่าการ องค์การต่างๆ ของรัฐบาล 22/06/2502
117327 บริษัทนฤเบศร์ จำกัด ขอเช่าเหมืองแร่ทองกบินทร์บุรี 22/06/2502
117328 การประชุมผู้แทนกาชาดเกี่ยวกับการจัดส่งชาวเวียดนามที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าเมือง กลับประเทศเวียดนามเหนือ 22/06/2502
117329 ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช 2477 คค 22/06/2502
117330 (1) ร่างพระราชบัญญัติฝิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (2) คำแปลสรุปเรื่อง "Thailand Opium Menace" 22/06/2502
117331 แต่งตั้งกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย 22/06/2502
117332 การสั่งบุหรี่จากต่างประเทศเข้ามาจำหน่าย 17/06/2502
117333 สร้างโรงละครแห่งชาติ 17/06/2502
117334 บริษัทนฤเบศร์ จำกัด ขอเช่าช่วงทำเหมืองทองคำ 17/06/2502
117335 การขุดคลองเพื่อป้องกันน้ำเค็มฝั่งธนบุรี 17/06/2502
117336 ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเทียบตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นในสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงอุตสหกรรม 17/06/2502
117337 ขยายกำหนดการยื่นบัญชีขอถือจ่ายเงินเดือน 17/06/2502
117338 เงินทุนสำหรับดำเนินงานของธนาคารเกษตร จำกัด 17/06/2502
117339 ขยายกำหนดการยื่นบัญชีขอถือจ่ายเงินเดือน 17/06/2502
117340 เสนอร่างสัญญาส่งเสริมอุตสาหกรรมผลิตยา กับ บริษัทเมอร์ค ช๊าร์พ แอนด์ โดม และบริษัท ดูเม็กซ์ 17/06/2502
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี