ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5866 จากทั้งหมด 5888 หน้า แสดงรายการที่ 117301 - 117320 จากข้อมูลทั้งหมด 117745 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
117301 ร่างพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 19/03/2502
117302 ให้หน่วยราชการและองค์การของรัฐบาลซื้อดีบุกถลุงจากกรมโลหกิจ 19/03/2502
117303 ให้ข้าราชการผลัดเปลี่ยนกันหยุดพักผ่อนในฤดูร้อน 19/03/2502
117304 ให้หน่วยราชการและองค์การของรัฐบาลซื้อดีบุกถลุงจากกรมโลหกิจ 19/03/2502
117305 ความตกลงทางศุลกากรระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาว 19/03/2502
117306 การเปิดความสัมพันธ์ทางการทูตกับลุกเซมเบอร์ก 19/03/2502
117307 การยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับยุทธภัณฑ์ทางฝ่ายตำรวจ 19/03/2502
117308 ร่างพระราชกฤษฏีกาตั้งอำเภออุ้มผาง พ.ศ. .... (ยกฐานะกิ่งอำเภออุ้มผางจังหวัดตากขึ้นเป็นอำเภอ ) 19/03/2502
117309 ให้ข้าราชการผลัดเปลี่ยนกันหยุดในฤดูร้อน 19/03/2502
117310 ระเบียบการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี 19/03/2502
117311 การส่งเสริมการบริโภคไข่ไก่ 18/03/2502
117312 ขอให้พิจารณาการประกอบอุตสาหกรรมเกี่ยวแก่การเลี้ยงไก่ 18/03/2502
117313 ขออนุมัติฟ้องบริษัทนวลจันทร์ จำกัด และธนาคารแห่งเอเซียเพื่อการอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม จำกัด 18/03/2502
117314 กลุ่มมุนโยส (การพัฒนาฝ้ายและอุตสาหกรรมทอผ้าในประเทศไทย) 18/03/2502
117315 ไข่เป็ดราคาสูง 18/03/2502
117316 สหพันธ์สหกรณ์ผู้เลี้ยงและค้าหมูจำกัดสินใช้ 18/03/2502
117317 ฐานะของธนาคารเกษตร 18/03/2502
117318 ภาษีการค้าของผู้เลี้ยงไก่ 18/03/2502
117319 คนไทยถูกทหารพม่าฆ่า 18/03/2502
117320 เทศบาลจะไล่ผู้เลี้ยงไก่ไปอยู่นอกเขตเทศบาล 18/03/2502
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี