ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5866 จากทั้งหมด 5920 หน้า แสดงรายการที่ 117301 - 117320 จากข้อมูลทั้งหมด 118392 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
117301 สถานเอกอัครราชฑูตอเมริกันขออนุญาตให้นายทหารเรือกองหนุนนอกประจำการของสหรัฐ ซึ่งพำนักอยู่ในประเทศไทยศึกษาวิชาทหารเรือโดยทางไปรษณีย์ 17/11/2502
117302 บัตรสนเท่ห์ (ยกเลิกโดย ว218/2541) 17/11/2502
117303 แต่งตั้งเลขาธิการพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ และผู้อำนวยราชการสถิติ สำนักงาน สภาพัฒนาการเศรษฐกิจ 17/11/2502
117304 การฟื้นและการขยายอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนชั้นพิเศษที่ถูกยุบ 17/11/2502
117305 ให้นายทหารประทวนไปปฏิบัติงานทางสำนักงานวางแผนฝ่ายทหาร ณ องค์การสนธิสัญญาการป้องกันร่วมกันแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ 17/11/2502
117306 ร่างพระราชกฤษฎีกายกฐานะกิ่งอำเภอขึ้นเป็นอำเภอ 17/11/2502
117307 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดคุณสมบัติ พื้นความรู้ และวิธีสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการ ในกระทรวงทบวงกรมฝ่ายพลเรือน สำหรับส่วนราชการที่มีเหตุพิเศษ พ.ศ. .... 17/11/2502
117308 การจัดตั้ง สันนิบาตเทศบาล แห่งประเทศไทย 17/11/2502
117309 รายงานสถานการณ์ในการเรียกเก็บภาษีอากร และเงินผลประโยชน์ที่เรียกเก็บได้ในระยะ 9 เดือน ในปี 2502 17/11/2502
117310 กระทรวงกลาโหมขอเบิกจ่ายเงินเป็นราชการลับ 17/11/2502
117311 แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 17/11/2502
117312 ขอความช่วยเหลือพิเศษจากองค์การสหประชาชาติ 17/11/2502
117313 เงินอุดหนุนเทศบาล 17/11/2502
117314 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเบี้ยกรรมการ โบนัส และเงินเดือนพนักงานบางประเภท ในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2502 17/11/2502
117315 การฟื้นและการขยายอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนชั้นพิเศษที่ถูกยุบ 17/11/2502
117316 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเบี้ยกรรมการ โบนัส และเงินเดือนพนักงานบางประเภท ในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2502 17/11/2502
117317 แต่งตั้งกรรมการสภาการศึกษาแห่งชาติเพิ่มเติม 17/11/2502
117318 การจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา 10/11/2502
117319 การจัดทำแผนที่เพื่อสำรวจกิจการบางอย่าง 10/11/2502
117320 เงินค่าใช้จ่ายของคณะผู้แทนสำรองในคณะกรรมาธิการสหประชาชาติเพื่อการรวมและฟื้นฟูเกาหลี 10/11/2502
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี