ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5866 จากทั้งหมด 6076 หน้า แสดงรายการที่ 117301 - 117320 จากข้อมูลทั้งหมด 121517 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
117301 ขอรับความเห็นชอบในการลดอากรขาเข้า และภาษีการค้าลง 1/3 สำหรับวัตถุดิบที่ผู้ได้รับการส่งเสริมนำเข้า มาจากต่างประเทศ สำหรับประกอบอุตสาหกรรมผลิตเครื่องปั้นดินเผาชนิดเคลือบ 29/01/2506
117302 ขอให้หน่วยราชการต่างๆเข้าร่วมแสดงกิจการสินค้านานาชาติ 29/01/2506
117303 รัฐบาลเยอรมันเชิญอธิบดีกรมศิลปากร และม.จ.สุภัทรดิส ดิสกุล ไปร่วมในพิธีเปิดการแสดงศิลปกรรมไทย 22/01/2506
117304 แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ 22/01/2506
117305 ขออนุมัติให้ นาวาตรีสุรินทร์ แสงสนิท ข้าราชการกรมอุตุนิยมวิทยาไปทำงานที่โครงการแม่น้ำโขง 22/01/2506
117306 การบูรณะโลหะปราสาทวัดราชนัดดา 22/01/2506
117307 การปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยศิลปากร 15/01/2506
117308 ขอให้เทศบาลทำท่อร้อยสายเคเบิลโทรศัพท์ 15/01/2506
117309 ใบสำคัญคู่จ่ายของผู้ที่ไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 15/01/2506
117310 การตั้งปั้มน้ำมันเชื้อเพลิง 15/01/2506
117311 มูลเหตุแห่งการคิดแบ่งแยกดินแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 15/01/2506
117312 ข่าวเกี่ยวกับเศรษฐกิจของประเทศ 15/01/2506
117313 ขออนุมัติแต่งตั้งอนุกรรมการกองอำนวยการในคณะกรรมการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติ 15/01/2506
117314 ขออนุมัติเลื่อนเงินเดือนให้ ส.ต.อ.แสวง พุกพบสุข ที่เสียชีวิตเนื่องจากปฏิบัติหน้าที่ราชการ 15/01/2506
117315 นครวัต - นครโบราณในดงดิบ 15/01/2506
117316 ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่...(พ.ศ...) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบตำรวจ พุทธศักราช 2477(ฉบับที่ 2) (เรื่องหมวกกันอันตราย) 15/01/2506
117317 ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานบริการเศรษฐกิจขององค์การ สปอ. 15/01/2506
117318 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 15/01/2506
117319 ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างทางหลวงสายกรุงเทพฯ-สระบุรี ในท้องที่ อำเภอดุสิต อำเภอบางเขน จังหวัดพระนคร ฯลฯ 15/01/2506
117320 งบลงทุนที่เป็นเงินบาทสมทบเงินกู้กองทุนพัฒนาการสำหรับโครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ของการไฟฟ้านครหลวง 15/01/2506
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี