ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5865 จากทั้งหมด 6093 หน้า แสดงรายการที่ 117281 - 117300 จากข้อมูลทั้งหมด 121841 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
117281 แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน ผู้อำนวยการส่วนการบัญชีและเงิน กรมไปรษณีย์โทรเลข (นายเชื้อ เรืองสวัสดิ์) 01/05/2506
117282 การสนทนาระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกับประธานของธนาคาร Bankers' Trust Commpany 01/05/2506
117283 (1)การประชุมคณะกรรมการชั้นสูงระหว่างไทยกับพม่า(การลงนามในความตกลง) (2)การประชุมคณะกรรมการชั้นสูงระหว่างไทยกับพม่า 01/05/2506
117284 ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2505 บังคับในท้องที่จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ. .... 23/04/2506
117285 คณะมนตรีสหพันธ์ทหารผ่านศึกอเมริกันจะช่วยเหลือจัดตั้งนิคมเกษตรกรรมสำหรับทหารผ่านศึก ** 23/04/2506
117286 ร่างพระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 23/04/2506
117287 ภริยานายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐเกาหลีเชิญท่านผู้หญิงวิจิตรา ธนะรัชต์เดินทางไปเยี่ยมเกาหลี 23/04/2506
117288 ขอผูกพันงบประมาณปี 2507 มท 23/04/2506
117289 ตราสารเพื่อการแก้ไขเพิ่มเติมธรรมนูญองค์การแรงงานระหว่างประเทศ 23/04/2506
117290 ขอใช้ที่ดินในเขตป่าที่กำลังสงวนเพื่อดำเนินการโทรคมนาคมในราชอาณาจักร 23/04/2506
117291 ประมวลและวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย 23/04/2506
117292 ร่างกฎกระทรวง (พ.ศ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร พุทธศักราช.2477 ว่าด้วยประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และการใช้เครื่องหมายราชองครักษ์ ฉบับที่ ... 23/04/2506
117293 การส่งผู้แทนเดินทางไปร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติ ณ กรุงโตเกียว 23/04/2506
117294 ขออนุมัติมีเครื่องวิทยุคมนาคม 23/04/2506
117295 การส่งเสริมการผลิตยา 23/04/2506
117296 ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดทำสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2506 23/04/2506
117297 การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ 23/04/2506
117298 ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2506) ออกตามความในพระราชบัญญัติยาสูบ 23/04/2506
117299 การพิจารณาให้รางวัลแก้ผู้คิดค้นหรือประดิษฐ์ของใหม่ขึ้นใช้ในราชการ 23/04/2506
117300 การซื้ออาคารเพื่อใช้เป็นสำนักงานทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน 23/04/2506
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี