ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5865 จากทั้งหมด 5888 หน้า แสดงรายการที่ 117281 - 117300 จากข้อมูลทั้งหมด 117745 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
117281 นโยบายเกี่ยวกับเรื่องดีบุกระหว่างประเทศ 08/04/2502
117282 ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ ตำบลบางจาก อำเภอพระโขนง จังหวัดพระนคร พ.ศ. .... 08/04/2502
117283 กฎหมายเกี่ยวกับการทำงบประมาณ 02/04/2502
117284 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 02/04/2502
117285 การแต่งตั้งเอกอัครราชทูตประจำประเทศกรีซ 02/04/2502
117286 การไปศึกษาดูงานหรือไปประชุม ณ ต่างประเทศ 31/03/2502
117287 ขออนุมัติงบประมาณเป็นค่าก่อสร้างต่อเติมโรงพยาบาลสมุทรสาคร 26/03/2502
117288 การย้ายโรงฟอกหนัง 26/03/2502
117289 การย้ายโรงพยาบาลโรคติดต่อพญาไท 26/03/2502
117290 ขออนุมัติยกฐานะสถานอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์นและกรุงเวียนนาขึ้นเป็นสถานเอกอัครราชทูต 26/03/2502
117291 ขอให้ออกพระราชบัญญัติหรือข้อบังคับเกี่ยวกับเงินสงเคราะห์ข้าราชการ 25/03/2502
117292 การให้หน่วยราชการและองค์การรัฐบาลสั่งซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น จากกระทรวงกลาโหม 25/03/2502
117293 โรงฆ่าสัตว์ที่จังหวัดนนทบุรีริมถนนสายปากเกร็ดส่งกลิ่นรบกวนคนไข้และประชาชน 25/03/2502
117294 ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 25/03/2502
117295 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่เอกอัครราชทูตนอรเวย์ เนื่องในโอกาสพ้นจากตำแหน่ง 19/03/2502
117296 ร่างพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงอำเภอบางเลน และอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม พ.ศ. 25.. 19/03/2502
117297 การเจรจาเพื่อแก้ปัญหาความยุ่งยากชายแดนไทย - พม่า 19/03/2502
117298 รัฐบาลลาวขอเจรจาทำข้อตกลงว่าด้วยการใช้ท่าเทียบแพขนานยนตร์หนองคาย - ท่าเดื่อ 19/03/2502
117299 ร่างพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดนครปฐมและจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 25.. 19/03/2502
117300 ขอผ่อนผันให้โรงงานขององค์การฟอกหนังยังไม่ต้องเลิกกิจการหรือย้ายไปตามคำสั่งของเทศบาล นครกรุงเทพ 19/03/2502
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี