ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5865 จากทั้งหมด 6030 หน้า แสดงรายการที่ 117281 - 117300 จากข้อมูลทั้งหมด 120589 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
117281 ขออนุมัติเพิ่มเบี้ยประชุมกรรมการองค์การทอผ้า 06/02/2505
117282 การเสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ** 06/02/2505
117283 ขอเพิ่มจำนวนผู้พิพากษาศาลแพ่ง 06/02/2505
117284 ขอระงับการเรียกเงินบำนาญคืน 06/02/2505
117285 ขอเปลี่ยนแปลงรายการในสัญญาภายหลังที่ประมูลเสร็จแล้ว 06/02/2505
117286 ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน เพื่อกิจการอุตสาหกรรม พ.ศ. .... 06/02/2505
117287 ตำแหน่งของเลขาธิการบริหารของ "อีคาเฟ่" 06/02/2505
117288 การซื้อที่ดินและอาคารเป็นที่ทำการสถานทูตไทยในต่างประเทศ 06/02/2505
117289 การจัดตั้งสถาบันฝึกอบรมการเพิ่มผลผลิตสำหรับภาคพื้นเอเชีย (Asiam Productivity Institute) 06/02/2505
117290 รายงานของคณะผู้แทนไทยในการประชุมองค์การแรงงานระหว่างประเทศ สมัยที่ 45 06/02/2505
117291 ขอปรับปรุงคณะกรรมการจัดสร้างพุทธมณฑล 06/02/2505
117292 การซ่อมแซมอาคารสำนักงานองค์การ สปอ. 06/02/2505
117293 ขอพระราชทานยศตำรวจ และ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 06/02/2505
117294 ร่างระเบียบการลาของพนักงานรายเดือนองค์การน้ำตาลไทย 06/02/2505
117295 กล่าวโทษอธิการบดีกรมการศาสนา 06/02/2505
117296 คณะสงฆ์แสดงกรุณาจิตช่วยอนุเคราะห์คนโรคเรื้อน 06/02/2505
117297 ขอที่ดินราชพัสดุให้เป็นที่ตั้งวัดเมืองยะลา 06/02/2505
117298 รับมอบทรัพย์สินของ อ.จ.ส. 06/02/2505
117299 ร่างพระราชบัญญัติยศทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 06/02/2505
117300 ร้านค้าไม้แปรรูบที่ถนนดำรงรักษ์ 06/02/2505
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี