ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5865 จากทั้งหมด 5920 หน้า แสดงรายการที่ 117281 - 117300 จากข้อมูลทั้งหมด 118392 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
117281 (1)ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2502 และ (2)ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการกำหนดค่าใช้จ่ายที่ยอมให้ หักจากเงินได้พึงประเมิน (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2502 01/12/2502
117282 ดอกเบี้ยเงินกู้ค้างชำระเพื่อก่อสร้างและบูรณะประปากรุงเทพ 01/12/2502
117283 ขออนุมัติให้ข้าราชการลาไปศึกษาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ต่อ 01/12/2502
117284 เพลิงไหม้บานประตูพระวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม 24/11/2502
117285 การแต่งตั้ง พันเอก หวาน บัวน้อย ไปดำรงตำแหน่งกงสุลใหญ่เมืองฮ่องกง 24/11/2502
117286 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดประเภทและขนาดของกิจการอุตสาหกรรมที่ห้ามประกอบ หรือจะประกอบได้แต่โดยเงื่อนไข พ.ศ. 250.. 24/11/2502
117287 พิธีเปิดและพิธีปิดงานฉลองและแข่งขันกีฬาแหลมทอง 24/11/2502
117288 รายงานของคณะสำรวจเศรษฐกิจซึ่งธนาคารโลกจัดขึ้น 24/11/2502
117289 การปรับปรุงคณะกรรมการ ก.ศ.ว. 24/11/2502
117290 การเจรจากับผู้แทนบริษัทอิสเทอร์น ปิโตรเลียม และบริษัทแสตนดาร์ด ออยส์ (อินเดียน่า) 24/11/2502
117291 ขออนุมัติสัญญาส่งเสริมอุตสาหกรรม 24/11/2502
117292 การประชุมว่าด้วยการประถมศึกษาและการศิกษาภาคบังคับ ที่การาจี 24/11/2502
117293 การรวมเงินเดือนกับเงิน "พ" 24/11/2502
117294 ขออนุมัติแต่งตั้งผู้แทนไทยในคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญทางด้านความมั่นคงขององค์การ สปอ. 24/11/2502
117295 ธนาคารแห่งประเทศไทยขอเป็นผู้ครอบครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินอาคารและสิ่งปลูกสร้าง วังบางขุนพรหม 24/11/2502
117296 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่อำเภอดุสิต อำเภอบางเขน จังหวัดพระนคร และอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. .... 24/11/2502
117297 ขออนุมัติจ้าง MR.JAMES C.WILSON เป็นข้าราชการพลเรือนวิสามัญ 24/11/2502
117298 เหตุการณ์ชายแดนกัมพูชา 24/11/2502
117299 ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างทางหลวงชนบทในท้องที่ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. .... 24/11/2502
117300 รายงานของคณะสำรวจเศรษฐกิจซึ่งธนาคารโลกจัดขึ้น 24/11/2502
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี