ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5864 จากทั้งหมด 5920 หน้า แสดงรายการที่ 117261 - 117280 จากข้อมูลทั้งหมด 118392 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
117261 ขออนุมัติเลื่อนข้าราชการพลเรือนชั้นเอกขึ้นเป็นชั้นพิเศษเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกอง 15/12/2502
117262 การทำสัญญาส่งเสริมอุตสาหกรรม 15/12/2502
117263 หลักเกณฑ์การพิจารณาตั้งตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญหรือตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น ซึ่งแต่งตั้งจาก ข้าราชการพลเรือนชั้นพิเศษ 15/12/2502
117264 ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์ และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2502 รวม 3 ฉบับ 08/12/2502
117265 สำเนาร่างสัญญาสั่งสร้างเรือสำรวจแผนที่ทางทะเลขนาด 800 ตัน 08/12/2502
117266 การทำสัญญาส่งเสริมอุตสาหกรรม 08/12/2502
117267 นายทองคำ ประจิตร ขออนุญาตทำการไฟฟ้าชั่วคราวที่ตำบลประทาย อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 01/12/2502
117268 นายประมวล ไชยธวัช ขออนุญาตทำการไฟฟ้าชั่วคราวที่ตำบลมะเร็จ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 01/12/2502
117269 ขออนุมัติเพิกถอนการอนุญาตทำการไฟฟ้าของ นายสมเกียรติ น่าพินิจ และอนุญาตให้ นางดวงแข โชควาณิชย์ เป็นผู้รับอนุญาตแทน 01/12/2502
117270 ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่าพุทธศักราช 2481 (กำหนดป่านาอิน-นายาง จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นป่าสงวน) 01/12/2502
117271 (1)ประธานาธิบดีอินโดนีเซียอัญเชิญเสด็จประพาสสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (2)รัฐบาลพม่ากราบทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสสหภาพพม่า 01/12/2502
117272 การซ่อมแซมพระที่นั่งศิวาไลยมหาปราสาท 01/12/2502
117273 ขออนุมัติสัญญาส่งเสริมอุตสาหกรรม 01/12/2502
117274 ร่างพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอำเภอท่าบ่อ และอำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย พ.ศ. .... 01/12/2502
117275 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาออกกฎหมายเกี่ยวกับสำนักงานพลังงาน 01/12/2502
117276 ร่างพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 01/12/2502
117277 การลาไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศโดยได้รับเงินเดือนเต็มของข้าราชการพลเรือนและตุลาการ 01/12/2502
117278 บริษัทเหมืองแร่บูรพาเศรษฐกิจ จำกัด ขอรับสัมปทานเหมืองแร่ในท้องที่อำเภอท่าขนอน 01/12/2502
117279 ขออนุมัติต่อสัญญาจ้าง MRS.RUBY H.BRINEGAR 01/12/2502
117280 การแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ 01/12/2502
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี