ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5864 จากทั้งหมด 5888 หน้า แสดงรายการที่ 117261 - 117280 จากข้อมูลทั้งหมด 117745 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
117261 การต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการพลเรือนวิสามัญ 10/04/2502
117262 งบประมาณปี 2502 10/04/2502
117263 ร่างพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติการท่าเรือ แห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 10/04/2502
117264 การพัฒนาการลุ่มแม่น้ำโขงและอ่างเก็บน้ำ 10/04/2502
117265 การลงทุนทำไร่ฝ้ายโรงงานปั่นด้ายและทอผ้าของกลุ่มมูนโยส 10/04/2502
117266 การปราบปรามอาชญากรรม 10/04/2502
117267 เครื่องพิมพ์ธนบัตร 10/04/2502
117268 สหพันธ์สหกรณ์ผู้เลี้ยงหมูและค้าหมู จำกัดสินใช้ 08/04/2502
117269 การก่อสร้างเรือนจำกลางคลองเปรมแห่งใหม่และการขอใช้บริเวณเรือนจำคลองเปรม (ลหุโทษเดิม) เป็นสถานีขนส่งกลาง 08/04/2502
117270 ร่างพระราชบัญญัติ ยกเลิกพระราชบัญญัติการตรวจสอบจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งได้รับการศึกษาอบรมจบชั้นประถมศึกษา พ.ศ. 2500 08/04/2502
117271 ขอยกเว้นบริการส่งวิทยุกระจายเสียงขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยตามนัยมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ พุทธศักราช 2498 08/04/2502
117272 ขอให้พระภิกษุช่วยเป็นครูสอนในโรงเรียนประชาบาล 08/04/2502
117273 เงินสงเคราะห์เจ้าหน้าที่สำนักงานข้าวและองค์การจัดสรรข้าว 08/04/2502
117274 การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนประจำปี พ.ศ. 2502 08/04/2502
117275 การหาทุนมาดำเนินงานของบริษัทส่งเสริมเศรษฐกิจแห่งชาติ จำกัด 08/04/2502
117276 ขออนุมัติแต่งตั้งประธานกรรมการบริหารกิจการองค์การอุตสาหกรรมห้องเย็น 08/04/2502
117277 ขอให้ส่งเสริมการศึกษาและค้นคว้าทางสมุทรศาสตร์ 08/04/2502
117278 การแก้ไขสัญญาเงินกู้ค่าพืชกสิกรรมเหลือใช้ (PL 480) 08/04/2502
117279 (1) แต่งตั้งข้าราชการ (2) ขออนุมัติแต่งตั้งศาสตราจารย์ 08/04/2502
117280 การจัดตั้งศูนย์กลางพุทธสถาน ณ กรุงวอชิงตัน 08/04/2502
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี