ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5864 จากทั้งหมด 6032 หน้า แสดงรายการที่ 117261 - 117280 จากข้อมูลทั้งหมด 120629 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
117261 เบี้ยประชุมกรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 27/02/2505
117262 ร่างพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมทะเบียนการค้า กระทรวงเศรษฐการ พ.ศ. .... 27/02/2505
117263 ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ ฯ และร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ ฯ รวม 4 ฉบับ 27/02/2505
117264 ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช 2481 (เพื่อกำหนดป่าไม้เคี่ยม จังหวัดชุมพร เป็นป่าสงวน) 27/02/2505
117265 การพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ประธานาธิบดีปากีสถาน 27/02/2505
117266 ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 27/02/2505
117267 นักโทษแหกคุก 20/02/2505
117268 การปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม 20/02/2505
117269 ขอยุบอัตราเงินเดือนชั้นพิเศษ และขอเลื่อนชั้นข้าราชการ (นายสมชาย กลิ่นแก้ว) 20/02/2505
117270 รายงานผลการดูงานของคณะทูตสันถวไมตรีในการไปเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 20/02/2505
117271 ร่างพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอำเภอภาชีและอำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. .... 20/02/2505
117272 การให้ความช่วยเหลือทางการศึกษาแก่รัฐเชียงตุง 20/02/2505
117273 ตั้งคณะกรรมการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย 20/02/2505
117274 ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การแก้ว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 20/02/2505
117275 การปรับปรุงคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ 20/02/2505
117276 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดภายหลังประมูลเสร็จแล้ว 20/02/2505
117277 โรงพยาบาลไม่มียาจำหน่ายให้คนไข้เพียงพอ 20/02/2505
117278 การลงนามความตกลงระงับปัญหาเงินเยนพิเศษ 20/02/2505
117279 ยูซอมขอทราบนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 20/02/2505
117280 ตำแหน่งพนักงานวิจัย (RESEARCH OFFICER) ของ สปอ. 20/02/2505
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี