ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5863 จากทั้งหมด 6030 หน้า แสดงรายการที่ 117241 - 117260 จากข้อมูลทั้งหมด 120589 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
117241 การแต่งตั้งเอกอัครราชทูตไทย ประจำประเทศฟินแลนด์ 20/02/2505
117242 การส่งอาหารเหลือใช้ไปให้ประชาชนที่ขาดแคลนภายใต้โครงการอาหารแห่งโลก 20/02/2505
117243 ร่างระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ. .... 20/02/2505
117244 ขออนุมัติไม่ดำเนินคดี พันตรี ศิริเชิด สาตราภัย กับพวก 20/02/2505
117245 (1) การเดินทางไปราชการ ณ กรุงวอชิงตัน (2) ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 20/02/2505
117246 การกู้เงินและการจัดซื้อที่ดิน เพื่อการดำเนินงานปรับปรุงแหล่งชุมชนของเทศบาลนครกรุงเทพ ฯ 20/02/2505
117247 ขออนุมัติตัดบัญชีเป็นหนี้สูญ 20/02/2505
117248 ขอแต่งตั้งรองกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองลิเวอร์พูล 13/02/2505
117249 ความรับผิดชอบของพนักงานองค์การรัฐบาลในการแพ่ง 13/02/2505
117250 ร่างปฏิญญาร่วมว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจประจำส่วนภูมิภาคในเอเซีย 13/02/2505
117251 ร่างพระราชบัญญัติฝิ่น พ.ศ. .... 13/02/2505
117252 กองทัพอากาศขออนุญาตปลูกสร้างอาคารสถานีโทรคมนาคม 13/02/2505
117253 เครื่องบินทหารต่างชาติขอบินผ่านไทย 13/02/2505
117254 ปัญหาเกี่ยวกับสุรา 13/02/2505
117255 การดำเนินงานจัดสร้างพุทธมณฑล 13/02/2505
117256 การโอนกรมอุตุนิยมวิทยา กองทัพเรือ มาขึ้นอยู่กับสำนักนายกรัฐมนตรี 13/02/2505
117257 ความรับผิดชอบของพนักงานองค์การรัฐบาลในทาแพ่ง 13/02/2505
117258 ข้อคิดเห็นในการป้องกันการแทรกซึมของคอมมิวนิสต์ 13/02/2505
117259 บริษัทเอเชีย จำกัด ขอต่ออายุสัญญา 13/02/2505
117260 ประเทศไทยกับปัญหาจีนต่างด้าว 13/02/2505
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี