ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5863 จากทั้งหมด 6076 หน้า แสดงรายการที่ 117241 - 117260 จากข้อมูลทั้งหมด 121513 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
117241 การก่อสร้างทางรถไฟสายแก่งคอย-บัวใหญ่ 12/02/2506
117242 ตราไปรษณียากรที่ระลึกวันสหประชาชาติ 12/02/2506
117243 การก่อสร้างทางสายโชคชัย-เดชอุดม 12/02/2506
117244 ร่างพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการกองบัฐชาการทหารสูงสุด กระทรวงกลาโหม พ.ศ. .... 12/02/2506
117245 ร่างพระราชบัญญัติบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ฉบับที่...)พ.ศ... 12/02/2506
117246 ขออนุมัติยืมเงินประกันการใช้น้ำทดรองจ่ายในการวางท่อถนนพระราม4 และค่าใช้จ่ายในการนี้ขออนุมัติผูกพันงบประมาณรายจ่ายปี 2507 12/02/2506
117247 รายการกู้เงินจากรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน 12/02/2506
117248 การป้องกันการโฆษณาชวนเชื่อของคอมมิวนิสต์ 12/02/2506
117249 ร่างพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.... 12/02/2506
117250 การขยายขอบเขตทางภูมิศาสตร์ของ อีคาเฟ่ 12/02/2506
117251 ร่างพระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียนเตรียมทหาร พ.ศ. .... 12/02/2506
117252 ราคาผ้าที่ผลิตภายในประเทศตกต่ำ 12/02/2506
117253 รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐจีนเชิญปลัดกระทรวงการต่างประเทศไปเยี่ยมไทเป 12/02/2506
117254 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 12/02/2506
117255 การแต่งตั้งเอกอัครราชทูต 12/02/2506
117256 ขอเลื่อนกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงเบรุตเป็นกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ 12/02/2506
117257 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทางสายบางแพ-ดำเนินสะดวก-สมุทรสงคราม 12/02/2506
117258 การตรวจราชการในจังหวัดภาคใต้ของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี 12/02/2506
117259 ร่างพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่...) พ.ศ. .... 12/02/2506
117260 ให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานทางองค์การสปอ. 12/02/2506
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี