ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5863 จากทั้งหมด 5901 หน้า แสดงรายการที่ 117241 - 117260 จากข้อมูลทั้งหมด 118011 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
117241 กฎหมายเกี่ยวแก่การทำงบประมาณ 22/07/2502
117242 เครื่องบินพม่าเข้ามาทิ้งระเบิดและยิงปืนกลถูกราษฎรไทยตาย 22/07/2502
117243 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการพัฒนาการศึกษาภาคศึกษา 2 22/07/2502
117244 การแก้ไขพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเดือนฯ 22/07/2502
117245 การป้องกันการแทรกซึมภัยคอมมิวนิสต์ตามนโยบายคณะปฏิวัติ 22/07/2502
117246 กรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและกรรมการบริหาร 22/07/2502
117247 การกำหนดอัตราค่าจ้างสอนพิเศษ 22/07/2502
117248 การบริจากข้าวสารให้แก่ยูนิเซฟ 22/07/2502
117249 ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยแพรแถบเหรียญชัยสมรภูมิ พ.ศ. 25.. และร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยแพรแถบเหรียญช่วยราชการเขตภายใน พ.ศ. 25.. 22/07/2502
117250 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นพิเศษออกจากราชการ 22/07/2502
117251 การพิจารณาหาทางใช้ฝิ่นที่เหลือให้เกิดประโยชน์ 22/07/2502
117252 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นพิเศษออกจากราชการ 22/07/2502
117253 การกำหนดอัตราค่าสอนพิเศษ 22/07/2502
117254 เงินทดแทนข้าราชการวิสามัญที่ออกจากราชการ 22/07/2502
117255 การประชุมผู้แทนกาชาดเกี่ยวกับการจัดส่งชาวเวียดนามที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าเมืองกลับประเทศเวียดนามเหนือ 22/07/2502
117256 โครงการจัดสรรที่ดินผืนใหญ่ 22/07/2502
117257 ให้กวดขันเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม คนต่างด้าวและการต่อทะเบียนรถยนต์ 22/07/2502
117258 การขยายกิจการขององค์การทอผ้า 22/07/2502
117259 การจ่ายเงินค่าจ้างลูกจ้างเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเวลาปฏิบัติราชการใหม่ 22/07/2502
117260 ร่างพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ สปอ. พ.ศ. .... 22/07/2502
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี