ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5862 จากทั้งหมด 6093 หน้า แสดงรายการที่ 117221 - 117240 จากข้อมูลทั้งหมด 121841 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
117221 ขออนุมัตเลื่อนชั้นข้าราชการสามัญชั้นพิเศษ (นายแพทย์ จำลอง มุ่งการดี) 14/05/2506
117222 การสร้างด่านศุลกากรและด่านตรวจคนเข้าเมืองร่วมระหว่างไทย-มาลายาที่อำเภอสะเดา 14/05/2506
117223 ข้อบกพร่องในการซ่อมสร้างทางหลวง 14/05/2506
117224 การประชุมคณะกรรมการชั้นสูงระหว่างไทยกับพม่า 14/05/2506
117225 นายเจิม จันทดิษฐวงศ์ ขออนุญาตทำการไฟฟ้าชั่วคราวที่หมู่ที่ 5 ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 14/05/2506
117226 ร่างพระราชกฤษฏีกาจัดตั้งองค์การผลิตอาหารสำเร็จรูป (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 14/05/2506
117227 จัดพาข้าราชการนักศึกษาโรงเรียนการประชาสัมพันธ์ไปดูงานในประเทศใกล้เคียง 14/05/2506
117228 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาภาคตะวันออกเพิ่มเติม 14/05/2506
117229 ร่างกฎกระทรวงกำหนดป่าสงวน (กำหนดป่าพรุใหญ่ จังหวัดชุมพร เป็นป่าสงวน) 14/05/2506
117230 บริษัทกสิกรรมทอง จำกัดขอส่งน้ำตาลทรายออกนอกราชอาณาจักร 14/05/2506
117231 นายเฮนรี่วอลเตอร์ คอทตัน ผู้เชี่ยวชาญองค์การอนามัยโลก ขับรถยนต์ชนคนตาย 14/05/2506
117232 ที่ดินเพื่อทำเป็นเขตอุตสาหกรรม 14/05/2506
117233 ขอให้พิจารณาการออกอาชญาบัตรผูกขาดตรวจแร่ 08/05/2506
117234 การจัดนิคมสร้างตนเองเพื่อสงเคราะห์ประชาชนภาคอื่นไปทำกินในภาคใต้ 08/05/2506
117235 ขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับการเช่าที่ดินเพื่อทำสวนทดลองที่แม่ป๋อยอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 08/05/2506
117236 อนุมัติบัตรรับรองของกงสุลเกาหลีประจำกรุงเทพฯ 08/05/2506
117237 ขออนุมัติหลักการซื้อที่ดินขยายบริเวณกระทรวงสาธารณสุข 08/05/2506
117238 การมอบทางหลวงแผ่นดินในเขตเทศบาลให้เทศบาลรับไปบำรุงรักษา 08/05/2506
117239 ร่างพระราชบัญญัติโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินในท้องที่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองพิษณุโลก ให้แก่นายเยียน โพธิสุวรรณ พ.ศ.... 08/05/2506
117240 ผลการประชุมคณะมนตรีดีบุกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 9 และการแต่งตั้งคณะผู้แทนไปประชุมคณะมนตรีดีบุกฯครั้งที่ 10 08/05/2506
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี