ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5862 จากทั้งหมด 5920 หน้า แสดงรายการที่ 117221 - 117240 จากข้อมูลทั้งหมด 118392 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
117221 แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 29/12/2502
117222 การแต่งตั้งอัครราชทูตไทยประจำประเทศอาเจนตินา 29/12/2502
117223 ขออนุมัติต่อสัญญาจ้าง พ.ต.ต. JAMES WILLIAM LAIR 29/12/2502
117224 ประโยชน์ตอบแทนประธานกรรมการและกรรมการไฟฟ้ายันฮี 29/12/2502
117225 การแต่งตั้งผู้แทนมนตรี สปอ. สำหรับฝ่ายไทย 29/12/2502
117226 รายรับตามโครงการช่วยเหลือของรัฐบาลต่างประเทศฯ 29/12/2502
117227 การเลื่อนอันดับหรือขั้นเงินเดือนข้าราชการในส่วนภูมิภาค 29/12/2502
117228 สัมพันธภาพระหว่างไทยกับกัมพูชา 29/12/2502
117229 การประชุมคณะกรรมการประสานงานสำรวจลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง สมัยที่ 7 29/12/2502
117230 การกู้เงินค่าพืชกสิกรรมเหลือใช้ (PL 480) ครั้งที่ 2 29/12/2502
117231 การอวยพรวันขึ้นปีใหม่ 2503 29/12/2502
117232 หลักเกณฑ์ลำดับการจ่ายตู้รถไฟ 29/12/2502
117233 การจัดสรรงบประมาณที่ได้รับความช่วยเหลือจาก ไอ.ซี.เอ. 29/12/2502
117234 การแก้ไขความตกลงเพื่อช่วยเหลือทางการเงินสำหรับโครงการแลกเปลี่ยนการศึกษาบางประการ(ความตกลงฟูลไบรท์) 22/12/2502
117235 การแบ่งส่วนราชการกระทรวงการต่างประเทศ 22/12/2502
117236 ร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตรการนิมิตและแบบอย่าง พ.ศ. 24.. 22/12/2502
117237 ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. .... 22/12/2502
117238 ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์ และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2502 รวม 2 ฉบับ 22/12/2502
117239 แต่งตั้งผู้อำนวยการกองในสำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 22/12/2502
117240 การปรับปรุงคณะกรรมการ ก.ศ.ว. 22/12/2502
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี