ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5861 จากทั้งหมด 5888 หน้า แสดงรายการที่ 117201 - 117220 จากข้อมูลทั้งหมด 117745 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
117201 โครงการสร้างทางหลวงแผ่นดิน 24/04/2502
117202 การเก็บภาษีสินค้าขาออก 24/04/2502
117203 บริษัทฟิลลิปส์ขอตั้งโรงงานกลั่นน้ำมัน 24/04/2502
117204 งบประมาณ 24/04/2502
117205 การพัฒนาการท้องถิ่นเกี่ยวแก่ SEATO 24/04/2502
117206 การออกกฎหมายเกี่ยวแก่ภาษีอากร 24/04/2502
117207 รองเลขาธิการอีคาเฟ่ 24/04/2502
117208 ธนาคารเกษตร จำกัด 24/04/2502
117209 ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. 25..) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมแร่ดีบุก พุทธศักราช 2479 22/04/2502
117210 ร่างพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตร พ.ศ. 25.. 22/04/2502
117211 แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนชั้นพิเศษ 22/04/2502
117212 ขอบรรจุทันตแพทย์จากเงินเดือนเหลือจ่าย 22/04/2502
117213 ผู้ลี้ภัยชาวจีนในประเทศไทย 22/04/2502
117214 แต่งตั้งคณะกรรมการตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 33 22/04/2502
117215 ปรับปรุงคณะกรรมการต่าง ๆ ที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง 22/04/2502
117216 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่เอกอัครราชทูตฝรั่งเศส 22/04/2502
117217 วันกองทัพไทย 22/04/2502
117218 การออกเงินสมทบกองทุนพิเศษมูลภัณฑ์กันชนดีบุก 22/04/2502
117219 ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. 2502) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 22/04/2502
117220 ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตำบลนาป่า ตำบลบ้านสวน ตำบลบางทราย และตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี พ.ศ. .... 22/04/2502
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี