ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5861 จากทั้งหมด 6093 หน้า แสดงรายการที่ 117201 - 117220 จากข้อมูลทั้งหมด 121841 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
117201 ร่างกฎกระทรวงฉบับที่187(พ.ศ.2506)ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่าพุทธศักราช2481 (เพื่อเพิกถอนป่าสงวนป่าเขารังเกียจ ป่าเขาสัก ป่าเขาสูงและป่าดอนแก้วจังหวัดสงขลาบางส่วน) 21/05/2506
117202 กรมศุลกากรจ่ายเงินสินบนและรางวัลไปโดยมิชอบกับระเบียบกฎหมาย 21/05/2506
117203 การให้ความเห็นชอบอนุสัญญาระหว่างประเทศไทยกับญี่ปุ่น เพื่อหลีกเลี่ยงการเก็บภาษีสองซ้ำ และการป้องกันการเลี่ยงการรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้ กต 21/05/2506
117204 รายงานการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาสา ครั้งที่ 2 14/05/2506
117205 เชิญชวนให้เข้าร่วมในงาน FRANKFURT BOOK FAIR 14/05/2506
117206 ขอให้แต่งตั้งกรรมการการลิกไนค์ 14/05/2506
117207 ขออนุมัติเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่เสียชีวิต เนื่องจากปฎิบัติหน้าที่ราชการ 14/05/2506
117208 คณะผู้เชี่ยวฝรั่งเศสจะมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการขุดลอกลักน้ำแบบ SURFACE AND BOTTOM PANEL 14/05/2506
117209 ขอให้พลตรี จำรูญ วีณะคุปต์ ไปปฏิบัติงานทางบริษัทส่งเสริมเศรษฐกิจแห่งชาติ จำกัด 14/05/2506
117210 อหิวาตกโรคระบาดในรัฐมาลัคคาแห่งสหพันธ์มลายา 14/05/2506
117211 ขอให้แก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติที่ดิน พ.ศ. ... 14/05/2506
117212 แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศในเรื่องค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน 14/05/2506
117213 รัฐบาลอังกฤษ เชิญเจ้าหน้าที่ไทยไปศึกษาเรื่องมาเลย์เซีย 14/05/2506
117214 ขอรับความเห็นชอบในการลดอากรขาเข้า และภาษีการค้าวัตถุดิบใช้ในกิจการอุตสาหกรรมรีดโลหะอลูมิเนียม (อุตสาหกรรมจำพวก ค.) 14/05/2506
117215 ร่างพระราชบัญญัติภาษีไม้ขีดไฟ พ.ศ. ..... 14/05/2506
117216 จังหวัดพระนคร-ธนบุรีมีภาษีอากรค้างมาก 14/05/2506
117217 ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักรสำหรับบริการเดินอากาศระหว่างอาณาเขตของแต่ละฝ่ายและพ้นจากนั้นไป 14/05/2506
117218 ค่าขนส่งสิ่งของส่วนตัวในการเดินทางกลับประเทศไทยของนายสุวิทย์ บวรวัฒนา 14/05/2506
117219 เงินเดือนของ พ.ต.อ.พัฒน์ นีลวัฒนานนท์ 14/05/2506
117220 จดหมายปิดผนึกจากกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชา 14/05/2506
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี