ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5861 จากทั้งหมด 6032 หน้า แสดงรายการที่ 117201 - 117220 จากข้อมูลทั้งหมด 120629 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
117201 ร่างพระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดปฐมพานิช และที่ธรณีสงฆ์ วัดสายห้วยแก้ว ตำบลโพธิ์ชัย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. .... 20/03/2505
117202 ร่างพระราชบัญญัติไพ่ (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. .... 20/03/2505
117203 ร่างพระราชบัญญัติโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินในท้องที่ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ให้แก่นายเชาว์ วงศาโรจน์ พ.ศ. .... 20/03/2505
117204 ขอผ่อนผันไม่ดำเนินคดีอาญา 20/03/2505
117205 ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่บุคคลในคณะทูตต่างประเทศในโอกาสพ้นตำแหน่ง (เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์) 20/03/2505
117206 การทำความตกลงทางการค้ากับรัฐบาลพม่า 20/03/2505
117207 ขออนุมัติอัตราเบี้ยประชุมกรรมการขององค์การผลิตอาหารสำเร็จรูป 20/03/2505
117208 การกำหนดเงินเดือนผู้อำนวยการองค์การสวนยาง 20/03/2505
117209 ที่ปรึกษาคณะกรรมการองค์การเชื้อเพลิง 20/03/2505
117210 การประชุมคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญทางเศรษฐกิจของ สปอ. 20/03/2505
117211 แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการส่งออกไปนอกและนำเข้าในราชอาณาจักรซึ่งสินค้าที่ถูกควบคุม 20/03/2505
117212 ขอเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นเอกขึ้นเป็นชั้นพิเศษ 20/03/2505
117213 โครงการขอความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกา ปี 2505 20/03/2505
117214 ร่างพระราชกฤษฎีกาแบ่งท้องที่ของกรมไปรษณีย์โทรเลข กระทรวงคมนาคม ออกเป็นเขต พ.ศ. .... 20/03/2505
117215 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 13/03/2505
117216 การให้ความช่วยเหลือทางการศึกษาแก่ประเทศลาว 13/03/2505
117217 สหรัฐอเมริกาขอความร่วมมือในการออกพันธบัตรสหประชาชาติ 13/03/2505
117218 บริษัทนิปปอนอีเลคทริค จำกัด เสนอให้ความร่วมมือเกี่ยวกับการโทรคมนาคม โทรศัพท์ วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 13/03/2505
117219 ข้อขัดข้องในการซื้อยางแอสฟัลท์ 13/03/2505
117220 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้างและเพิ่มเงินค่าต่อเติมอาคาร 13/03/2505
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี