ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5861 จากทั้งหมด 5920 หน้า แสดงรายการที่ 117201 - 117220 จากข้อมูลทั้งหมด 118392 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
117201 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการที่โอนไปรับราชการในกระทรวงทบวงกรมใหม่เพราะถูกจัดสรรตาม พรบ.โอนอำนาจหน้าที่ข้าราชการและลูกจ้างเกี่ยวกับราชการของกระทรวงทบวงกรมซึ่งมีการปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2501หรือโดยการตัดโอนงบประมาณ 05/01/2503
117202 การแต่งตั้งผู้อำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย 05/01/2503
117203 ประเทศไทย สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกในคณะมนตรีควบคุมกองทุนพิเศษแห่งสหประชาชาติ 05/01/2503
117204 การปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร 05/01/2503
117205 ขออนุมัติเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นเอกขึ้นเป็นชั้นพิเศษเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค กรุงเทพฯ 05/01/2503
117206 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดประเภท ขนาด และเงื่อนไขของกิจการอุตสาหกรรมที่จะได้รับการส่งเสริม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 05/01/2503
117207 ขอเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นเอกขึ้นเป็นชั้นพิเศษ 05/01/2503
117208 ขอความช่วยเหลือแก้ไขภาวะการอุตสาหกรรมน้ำตาล 05/01/2503
117209 รัฐบาลพม่าขออนุญาตซื้อโภคภัณฑ์จากจังหวัดเชียงใหม่เชียงราย 05/01/2503
117210 ยกเลิกระเบียบการเบิกจ่ายเงินการจรฯ และระเบียบการควบคุมการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายบางประเภท 05/01/2503
117211 ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติแรงงาน พุทธศักราช 2482 บังคับแก่โรงงานทุกชนิดในท้องที่บางจังหวัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 05/01/2503
117212 การสนทนากับเอกอัครราชทูตอินเดีย 05/01/2503
117213 การเลื่อนอันดับหรือขั้นเงินเดือนข้าราชการในส่วนภูมิภาค 29/12/2502
117214 การอวยพรวันขึ้นปีใหม่ 2503 นร 29/12/2502
117215 การทำสัญญาส่งเสริมอุตสาหกรรม 29/12/2502
117216 หลักเกณฑ์ลำดับการจ่ายตู้รถไฟ 29/12/2502
117217 งบประมาณรายรับและรายจ่ายที่คาดว่าจะหามาได้หรือจ่ายในระหว่าง 3 ปีแรก (2504 - 2506) ของผังพัฒนาการเศรษฐกิจ 29/12/2502
117218 การจัดสรรงบประมาณที่ได้รับความช่วยเหลือจาก ไอ. ซี. เอ. 29/12/2502
117219 ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช 2481 (เพื่อกำหนดป่าเขาราวเทียน จังหวัดชัยนาท เป็นป่าสงวน) 29/12/2502
117220 ร่างพระราชบัญญัติผู้ชำนัญบัญชี พ.ศ. 25.. 29/12/2502
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี