ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5831 จากทั้งหมด 5863 หน้า แสดงรายการที่ 116601 - 116620 จากข้อมูลทั้งหมด 117250 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
116601 เจ้าหญิงอาเล็กซานดรา แห่ง เคนต์ มีความประสงค์จะเสด็จมาเยี่ยมประเทศไทย 08/06/2502
116602 กำหนดบริเวณที่พักอาศัย 03/06/2502
116603 ประวัติของ นายยูลิโอ มูโญซ ราโมเนต์ 03/06/2502
116604 ผู้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 03/06/2502
116605 การจัดส่งชาวญวนที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าเมืองกลับประเทศเวียดนามเหนือ 03/06/2502
116606 การสงเคราะห์ชาวเขาและการป้องกันการปลูกฝิ่น 03/06/2502
116607 ขอต่อเวลาราชการ 03/06/2502
116608 แต่งตั้งผู้อำนวยการส่วนการปกครองท้องถิ่นและผู้อำนวยการส่วนการทะเบียนและเลือกตั้ง กรมมหาดไทย 03/06/2502
116609 ร่างประกาศกระทรวงเศรษฐการ เรื่อง ผ่อนผันให้จำหน่ายสินค้าที่ห้ามจำหน่าย ตามประกาศของคณะปฏิวัติ (ฉบับที่ 53) 03/06/2502
116610 รายงานสถานการณ์ในการเรียกเก็บภาษีอากร และเงินผลประโยชนที่เรียกเก็บได้ในระยะ 3 เดือน ในปี 2502 03/06/2502
116611 อำนาจหน้าที่การพิจารณาคำขอลงทุนอุตสาหกรรม 03/06/2502
116612 การเชิญชวนเอกชนมาลงทุนปลูกสร้างอาคารสงเคราะห์ 03/06/2502
116613 การชำระเงินสด งวดที่ 5 ตามความตกลงเรื่องเงินเยนพิเศษ 03/06/2502
116614 เสนอร่างพระราชบัญญัติ 03/06/2502
116615 รายงานพฤติการณ์ของสหกรณ์ขายข้าวและพืชผล เชียงใหม่ จำกัดสินใช้ 03/06/2502
116616 วิธีการป้องกันการลักลอบนำทองเข้ามาในราชอาณาจักรโดยการลดพิกัดอัตราศุลกากรขาเข้าและภาษีการซื้อโภคภัณฑ์ 03/06/2502
116617 การประชุมคณะกรรมการประสานงานสำรวจลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง สมัยที่ 5 03/06/2502
116618 การประชุมองค์การกรรมกรระหว่างประเทศ สมัยที่ 43 ณ กรุงเจนีวา 03/06/2502
116619 งดเว้นการฆ่าสัตว์ในวันพระ 03/06/2502
116620 ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์เชียงใหม่ ในมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ พ.ศ. 25.. 03/06/2502
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี