ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5829 จากทั้งหมด 5829 หน้า แสดงรายการที่ 116561 - 116578 จากข้อมูลทั้งหมด 116578 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
116561 เขาพระวิหาร 27/01/2501
116562 เงินเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการประจำปี 2501 22/01/2501
116563 ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตำบลหนองไม้แดง ตำบลบางทราย ตำบลบ้านสวน ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 25... 20/01/2501
116564 ร่างพระราชบัญญัติรายได้สุขาภิบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.... 20/01/2501
116565 การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล 15/01/2501
116566 การวางระเบียบมัดจำและปรับตามระเบียบสำนักคณะรัฐมนตรีว่าด้วยการจ้างและการพัสดุ พ.ศ. 2498 15/01/2501
116567 การอนุมัติตัวบุคคลในการไปประชุม ณ ต่างประเทศ 15/01/2501
116568 การอำนวยความสะดวกให้แก่ราษฎรเกี่ยวกับการทะเบียบราษฎร มท 15/01/2501
116569 ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี และสำนักงานปลัดกระทรวง ในกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2501 15/01/2501
116570 ขอให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทไม้อัดไทย จำกัด 15/01/2501
116571 ร่างพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ และกำหนดหน้าที่ส่วนราชการกรมเสนาธิการกลาโหม กระทรวงกลาโหม พ.ศ. .... 13/01/2501
116572 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 1 เพิ่มแทนประเภทที่ 2 ตามมาตรา 116 ของรัฐธรรมนูญ 13/01/2501
116573 ประกาศยกเลิกใช้กฎอัยการศึก 13/01/2501
116574 แต่งตั้งผู้อำนวยการและกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย 13/01/2501
116575 ตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี 13/01/2501
116576 ตั้งคณะกรรมการพิจารณางบประมาณประจำปี 2501 13/01/2501
116577 ตั้งคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขกฎหมายที่เป็นภัยและไม่เป็นธรรมแก่สังคม 13/01/2501
116578 (1)เขาพระวิหาร (2)ยุบรัฐสภากัมพูชา 13/01/2501
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี