ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5816 จากทั้งหมด 5831 หน้า แสดงรายการที่ 116301 - 116320 จากข้อมูลทั้งหมด 116610 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
116301 ขออนุมัติโอนสัมปทานการไฟฟ้าอำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ให้แก่นายไพโรจน์ โอสถเจริญผล (ซึ่งกระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุญาต) 01/10/2501
116302 (1)นายทหารผู้ได้ปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตและเข้ารับราชการทหารตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึก วิชาทหารขอเข้ารับราชการกรมมหาดไทย (2)ขอผ่อนผันให้นายทหารผู้ได้ปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต และข้าราชการทหารตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมการฝึกวิชาทหารได้กลับเข้ารับราชการในกระทรวงสาธารณสุข 01/10/2501
116303 ขอพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์ ให้นายทหารต่างประเทศ 01/10/2501
116304 ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณประจำปี2501 01/10/2501
116305 การรวมการขนส่งทางบก 01/10/2501
116306 แต่งตั้งผู้อำนวยการ อ.จ.ส. 01/10/2501
116307 การเปิดสถานกงสุลกิติมศักดิ์ประจำกรุงเวียนนา 24/09/2501
116308 ร่างพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. .... 24/09/2501
116309 การขึ้นค่าระวางสินค้าของบริษัทเรือเดินทะเล 24/09/2501
116310 การเบิกจ่ายค่าแรงล่วงเวลาให้แก่ผู้ที่อยู่เวรรักษาราชการ 24/09/2501
116311 สัญญาบำรุงรักษาร่องน้ำของการท่าเรือแห่งประเทศไทย 24/09/2501
116312 การช่วยเหลือชาวนาเกลืออำเภอบ้านแหลม และเรื่องเกลือ 22/09/2501
116313 ให้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีตามปกติในวันพุธเพียง 1 วัน นร 22/09/2501
116314 การช่วยเหลือโรงเรียนราษฎร์ 22/09/2501
116315 ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการกรมประมวลราชการแผ่นดิน ทบวงคณะรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง ในสังกัดคณะรัฐมนตรี พ.ศ. .... 22/09/2501
116316 การปฏิบัติตามสัญญาสร้างโรงงานกลั่นกรองน้ำมันขนาด 5,000 บาเรล 22/09/2501
116317 ของบประมาณค่าใช้จ่ายในการปราบศัตรูข้าวเพิ่มเติมในกรณีฉุกเฉิน 22/09/2501
116318 ยกเว้นไม่ต้องวางเงินมัดจำซอง เงินประกันสัญญา และไม่ต้องให้ธนาคารค้ำประกันในกรณีจ่ายเงินล่วงหน้าแก่บริษัทที่รัฐบาลถือหุ้นอยู่ร้อยละร้อย 17/09/2501
116319 การอำนวยความสะดวกให้แก่ราษฎรเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร มท 17/09/2501
116320 แต่งตั้งตัวแทนผู้ว่าการในสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ 17/09/2501
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี