ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5813 จากทั้งหมด 5814 หน้า แสดงรายการที่ 116241 - 116260 จากข้อมูลทั้งหมด 116273 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
116241 ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 25.. 03/02/2501
116242 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี 03/02/2501
116243 กำหนดวันพุธเป็นวันประชุมคณะรัฐมนตรีตามปกติ 03/02/2501
116244 เงินเดือนอัตราว่าง 03/02/2501
116245 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขระเบียบการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 03/02/2501
116246 การประชุมคณะมนตรี สปอ. ครั้งที่ 4 ณ กรุงมะนิลา 03/02/2501
116247 ร่างพระราชกฤษฏีกาจัดตั้งองค์การเหมืองแร่ พ.ศ. .... 03/02/2501
116248 ICA กรุงวอชิงตันและมหาวิทยาลัยอินเดียนา ขอยืดอายุสัญญาไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 1958 03/02/2501
116249 การยกเลิกปิดแสตมป์ ก.ศ.ส. 29/01/2501
116250 ฐานะการเงินและการคลัง 29/01/2501
116251 การพิจารณาการอนุญาตผูกขาดให้บริษัทป่าไม้ประจำจังหวัด 29/01/2501
116252 การให้ความร่วมมือและการปฏิบัติตนของข้าราชการในการเลือกตั้ง 28/01/2501
116253 เงินสมนาคุณของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 27/01/2501
116254 ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนและเงินอื่น ๆ ที่ให้แก่ราชการผู้ถูกพักราชการ พ.ศ. .... 27/01/2501
116255 การทำสัญญาจ้างเหมาบริษัทช่างและบริษัทรับเหมาก่อสร้างอเมริกันดำเนินการก่อสร้าง ทางหลวงแผ่นดินและสะพานตามโครงการช่วยเหลือของ ไอ.ซี.เอ. 27/01/2501
116256 เขาพระวิหาร 27/01/2501
116257 เงินเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการประจำปี 2501 22/01/2501
116258 ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตำบลหนองไม้แดง ตำบลบางทราย ตำบลบ้านสวน ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 25... 20/01/2501
116259 ร่างพระราชบัญญัติรายได้สุขาภิบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.... 20/01/2501
116260 การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล 15/01/2501
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี