ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5811 จากทั้งหมด 5904 หน้า แสดงรายการที่ 116201 - 116220 จากข้อมูลทั้งหมด 118078 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
116201 ข่าวสารของอ.ส.ท. 23/08/2503
116202 ผลการดำเนินงานส่งเสริมผ้าไหมไทย ครั้งที่5 23/08/2503
116203 ขออนุมัติจำหน่ายบัญชีฉางข้าวเป็นสูญ 23/08/2503
116204 ผลการประชุมเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินในเขต Watershed ของอ่างเก็บน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 23/08/2503
116205 โรงงานกลั่นน้ำมันขนาด 5,000 บาเรล ของกระทรวงกลาโหม 23/08/2503
116206 ขออนุมัติจ้างข้าราชการวิสามัญชาวต่างประเทศ 23/08/2503
116207 การสนทนากับเอกอัครราชทูตเบลเยี่ยม 23/08/2503
116208 การสั่งจ่ายฎีกาที่ไม่มีเอกสารครบถ้วนตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 23/08/2503
116209 โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าที่จังหวัดกระบี่ 23/08/2503
116210 บริษัท INTERNATIONAL DEVELOPMENT & INVESMENT CO.,LTD. ยื่นคำขอตั้งโรงงานทำปุ๋ยวิทยาศาสตร์ 23/08/2503
116211 ขออนุมัติเลื่อนขั้นเงินเดือนให้นายเอกชัย ชยันตราคม ผู้ถึงแก่กรรมในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ 23/08/2503
116212 การพิจารณาศึกษาความต้องการของเด็ก 23/08/2503
116213 การสั่งจ้างแบบพิมพ์ 23/08/2503
116214 เงินค่าน้ำประปาและไฟฟ้าบ้านพักข้าราชการตำรวจ กค 23/08/2503
116215 ร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจปฏิบัติการเกี่ยวกับสมาคมพัฒนาการระหว่างประเทศ พ.ศ.... 23/08/2503
116216 บทความเรื่องกัมพูชาจากหนังสือพิมพ์เลเยอนัน เดอชัน ประเทศฝรั่งเศส 23/08/2503
116217 รัฐบาลญี่ปุ่นเสนอให้มีศูนย์กลางโทรคมนาคม 23/08/2503
116218 การเจรจากับผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การศึกษาฯ สหประชาชาติ 23/08/2503
116219 แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนตำแหน่งนายช่างใหญ่สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (นายอุดมศักดิ์ ภาสะวนิช) 23/08/2503
116220 นายเกิน ศรีนวล ขออนุญาตทำการไฟฟ้าชั่วคราวที่ตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 23/08/2503
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี