ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5810 จากทั้งหมด 5888 หน้า แสดงรายการที่ 116181 - 116200 จากข้อมูลทั้งหมด 117753 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
116181 ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่...(พ.ศ...)ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนันพุทธศักราช 2478 20/05/2503
116182 ความตกลงกับกองทุนพิเศษแห่งสหประชาชาติ 20/05/2503
116183 ความตกลงมาตรฐานที่ได้แก้ไขใหม่ระหว่างสหประชาชาติทบวงการชำนัญพิเศษและทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศกับรัฐบาลแห่งประเทศไทย 20/05/2503
116184 ขอเลื่อนนายธวัชชัย เดชาติวงศ์ ข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นเอกเป็นข้าราชการพลเรือนชั้นพิเศษ 20/05/2503
116185 ขอตั้งตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเพิ่มขึ้นและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนชั้นพิเศษ 20/05/2503
116186 ขออนุมัติสร้างตราไปรษณียากร 20/05/2503
116187 การสั่งจ่ายฎีกาที่ไม่มีเอกสารครบถ้วนตามความในมาตรา 25 แห่งพรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 20/05/2503
116188 แต่งตั้งคณะผู้แทนในการพิจารณาระบบสินเชื่อการเกษตรร่วมกับธนาคารโลก 20/05/2503
116189 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วัฒนธรรมในสำนักงานวัฒนธรรมสัมพันธ์ขององค์การสปอ. 20/05/2503
116190 เอกสิทธิและความคุ้มกันขององค์การ สปอ. 20/05/2503
116191 ร่างพรบ.เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี พ.ศ. 25... 20/05/2503
116192 ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่__ (พ.ศ.___) ออกตามความในพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2495 20/05/2503
116193 แต่งตั้งกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย 20/05/2503
116194 การแต่งตั้งรองกงสุล ณ.นครสิงคโปร์ 20/05/2503
116195 การสร้างท่าเรือศรีราชาและการขุดคอคอดกระ 12/05/2503
116196 แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 12/05/2503
116197 การปฏิบัติของร้านฝิ่นไม่ถูกต้องตามกฎหมายและสัญญาการจำหน่ายฝิ่น 12/05/2503
116198 (1)การสั่งจ่ายฎีกาที่ไม่มีเอกสารครบถ้วนตามความในมาตรา25แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 (2)การสั่งจ่ายฎีกาที่ไม่มีเอกสารครบถ้วน ตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 12/05/2503
116199 การอนุญาตให้ตั้งโรงงานอุตสาหกรรม 12/05/2503
116200 การสำรวจจำแนกประเภทที่ดิน 12/05/2503
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี