ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5810 จากทั้งหมด 5831 หน้า แสดงรายการที่ 116181 - 116200 จากข้อมูลทั้งหมด 116610 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
116181 ไข่เป็ดราคาสูง 18/03/2502
116182 สหพันธ์สหกรณ์ผู้เลี้ยงและค้าหมูจำกัดสินใช้ 18/03/2502
116183 ฐานะของธนาคารเกษตร 18/03/2502
116184 ภาษีการค้าของผู้เลี้ยงไก่ 18/03/2502
116185 คนไทยถูกทหารพม่าฆ่า 18/03/2502
116186 เทศบาลจะไล่ผู้เลี้ยงไก่ไปอยู่นอกเขตเทศบาล 18/03/2502
116187 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองประจำตำแหน่งข้าราชการการเมือง พ.ศ.2502 12/03/2502
116188 (1) งบประมาณสำนักพระราชวัง (2) การขอโอนข้าราชการไปรับราชการในราชสำนัก 11/03/2502
116189 ระเบียบสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่องการใช้และรักษารถยนต์นั่ง พ.ศ. 2501 11/03/2502
116190 ขอแต่งตั้งรองอธิบดีฝ่ายวิชาการในกรมทางหลวงแผ่นดิน 11/03/2502
116191 ขอความเป็นธรรมในการการขอเช่าช่วงเหมืองแร่ดีบุกจากกรมโลหกิจ 11/03/2502
116192 ขออนุมัติยุบอัตราข้าราชการพลเรือน ชั้นพิเศษเป็นชั้นเอก 11/03/2502
116193 การจัดตั้งโรงเรียนผดุงครรภ์ขึ้นที่ จังหวัดขอนแก่น 11/03/2502
116194 แต่งตั้งเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตันและกรุงบอนน์ 11/03/2502
116195 พระเมรุสมเด็จพระสังฆราช 11/03/2502
116196 การจัดส่งชาวญวนอพยพกลับประเทศเวียดมินห์ 11/03/2502
116197 ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 25.. 11/03/2502
116198 งานฉลองพุทธชยันตี ณ ประเทศญี่ปุ่น 11/03/2502
116199 บำนาญของ นายพิชาญ บุลยง 04/03/2502
116200 เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาการประชุมคณะรัฐมนตรี 04/03/2502
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี