ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5809 จากทั้งหมด 5888 หน้า แสดงรายการที่ 116161 - 116180 จากข้อมูลทั้งหมด 117753 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
116161 บริษัท เสตรท คอนโซลิเดเต็ด ทินไมน์ จำกัด ขอประนีประนอมเกี่ยวกับภาษีอากร 27/05/2503
116162 การก่อสร้างระบบโทรคมนาคม 27/05/2503
116163 เบี้ยประชุมคณะกรรมการองค์การพลังงานไฟฟ้าลิกไนท์ 27/05/2503
116164 ร่างพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. .... 27/05/2503
116165 ผลประโยชน์ตอบแทนคณะกรรมการบริหารองค์การเชื้อเพลิง 27/05/2503
116166 เงินค่าปรับส่งของเกินกำหนดสัญญาในการซื้อและประกอบติดตั้งเครื่องกลั่นกรองน้ำมัน ขนาด 1,000 บาเรล 27/05/2503
116167 อนุสัญญาว่าด้วยการรับรองสิทธิในอากาศยานระหว่างประเทศ 27/05/2503
116168 การปรับปรุงกิจการไฟฟ้าของท้องถิ่น 27/05/2503
116169 การเลิกกิจการทดลองทำปุ๋ยจากขยะมูลฝอย 20/05/2503
116170 ร่างพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 20/05/2503
116171 (1)ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่การกระทรวงการต่างประเทศ (2)ผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการส่งเสริมสินค้าออก 20/05/2503
116172 งบประมาณเพิ่มเติม 20/05/2503
116173 ขออนุมัติจ้างนาง ซี.ที.รัซเซล ต่อไปอีก 3 ปี 20/05/2503
116174 การขยายรัศมี การส่งโทรทัศน์ 20/05/2503
116175 ขออนุมัติต่อสัญญาจ้าง MR.FRANCIS CHARLES COLLIER มีกำหนด 2 ปี 20/05/2503
116176 การปรับปรุงสำนักงานตรวจสอบภาษีฯ 20/05/2503
116177 ขออนุมัติยุบอัตราข้าราชการชั้นพิเศษเป็นชั้นเอกชั่วคราว 20/05/2503
116178 การเจรจาขายข้าวให้อินเดีย 20/05/2503
116179 (1)การทำสัญญาส่งเสริมอุตสาหกรรม (รวม7ราย) (2)การทำสัญญาส่งเสริมอุตสาหกรรม (รวม 4 ราย) 20/05/2503
116180 ขออนุมัติให้ข้าราชการไปเป็นที่ปรึกษาทางอุทกวิทยาในการพิจารณาโครงการชลประทานลุ่มแม่น้ำพรหมบุตร ปากีสถาน 20/05/2503
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี