ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5809 จากทั้งหมด 6006 หน้า แสดงรายการที่ 116161 - 116180 จากข้อมูลทั้งหมด 120112 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
116161 ขออนุมัติถือจ่ายเงินราชการลับ 06/11/2505
116162 บ่อนการพนันอิทธิพลในบ้านอัยการ 31/10/2505
116163 รัฐต้องเสียรายได้เกี่ยวกับบริษัทสุราตะวันออก จำกัด 30/10/2505
116164 การปรับปรุงถนนพระราม 4 (หัวลำโพง - คลองเตย) 30/10/2505
116165 การจัดหาที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การ สปอ. 30/10/2505
116166 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่อำเภอบางกอกน้อย จังหวัดธนบุรี พ.ศ. .... 30/10/2505
116167 การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไนจีเรีย 30/10/2505
116168 ม้าเทียมราชรถ 30/10/2505
116169 ร่างพระราชบัญญัติบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 30/10/2505
116170 โครงการท่าเรือปัตตานี 30/10/2505
116171 ข้าราชการอำเภอเมืองสมุทรสาครไม่อำนวยความสะดวกให้แก่ราษฎรและประพฤติตนไม่เหมาะสม 30/10/2505
116172 โรงน้ำแข็งศุภกิจ 30/10/2505
116173 ขอความกรุณาจัดหาที่ดินเพื่อจัดสร้างที่พักให้แก่เด็กกำพร้าและโครงการอื่น ๆ 30/10/2505
116174 เงินกู้จากธนาคารโลกสำหรับโครงการแก่งกระจาน และโครงการคันนาคูน้ำ 30/10/2505
116175 การทำความตกลงการค้ากับโซเวียตและออสเตรีย 30/10/2505
116176 ขออนุมัติจัดตั้งบรรษัทวิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์แห่งประเทศไทยและขอเงินทุนพิเศษสหประชาชาติ 30/10/2505
116177 การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนในจังหวัดชายแดน 30/10/2505
116178 การประชุมของคณะกรรมการแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 2 30/10/2505
116179 การพัฒนาอาชีพ 30/10/2505
116180 (1) ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสหกรณ์รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (2) ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการ 30/10/2505
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี