ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5808 จากทั้งหมด 5888 หน้า แสดงรายการที่ 116141 - 116160 จากข้อมูลทั้งหมด 117753 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
116141 ร่างระเบียบการเบิกจ่ายเงินยังชีพให้ข้าราชการบางจังหวัดในภาคใต้(ย.ช.ภาคใต้) (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2503 03/06/2503
116142 การทำสนธิสัญญาทางไมตรีและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐเอเมริกา 03/06/2503
116143 การแต่งตั้งข้าหลวงพาณิชย์ประจำเมืองฮ่องกง เป็นกงสุลอีกตำแหน่งหนึ่ง 03/06/2503
116144 การขออนุญาตทำการไฟฟ้าชั่วคราวที่ตำบลเสาธง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 03/06/2503
116145 ดวงตราไปรษณียากรที่ระลึกฉลองวันเด็กแห่งชาติ 03/06/2503
116146 นายบุญทอง สันติกาญจน์ ขอสัมปทานตั้งโรงทำการไฟฟ้าที่ตำบลเขาน้อยอำเภอปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 03/06/2503
116147 ร่างระเบียบการเบิกจ่ายเงินยังชีพให้ข้าราชการบางจังหวัดในภาคใต้ (ย.ช. ภาคใต้) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2503 03/06/2503
116148 ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่..(พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช 2481 (กำหนดป่ายางลำห้วยแม่ประจันต์ จังหวัดเพชรบุรี เป็นป่าสงวน) 03/06/2503
116149 จำนวนนักเรียนระดับต่าง ๆ 03/06/2503
116150 สัปดาห์สากลแห่งการเขียนจดหมาย 03/06/2503
116151 การบำรุงรักษาพระราชอุทยานสราญรมย์ 03/06/2503
116152 ขออนุมัติให้ข้าราชการศุลกากรประจำในต่างประเทศ 03/06/2503
116153 ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าขาออก พ.ศ. .... 03/06/2503
116154 การกู้เงินค่าพืชกสิกรรมเหลือใช้ (PL480) ครั้งที่ 2 27/05/2503
116155 การให้ความช่วยเหลือทางการศึกษาแก่ประเทศลาว 27/05/2503
116156 การสั่งจ่ายฎีกาที่ไม่มีเอกสารครบถ้วนตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 27/05/2503
116157 ขอรับนโยบายเกี่ยวกับการขนส่งสินค้า 27/05/2503
116158 การให้เช่าโรงงานทอกระสอบบางกระสอ 27/05/2503
116159 ร่างกฎกระทรวง (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบ ทหารเรือ ฉบับที่ .. 27/05/2503
116160 ร่างพระราชกฤษฎีกายุบเลิกองค์การพลังงานไฟฟ้าลิกไนท์ พ.ศ. 25.. และร่างพระราชบัญญัติการลิกไนท์ พ.ศ. 25.. 27/05/2503
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี