ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5807 จากทั้งหมด 5888 หน้า แสดงรายการที่ 116121 - 116140 จากข้อมูลทั้งหมด 117753 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
116121 การส่งเสริมอุตสาหกรรมประกอบรถแทรกเตอร์ 08/06/2503
116122 (1)การสร้างท่าเรือศรีราชาและขุดคลองภาคใต้ (2)การสำรวจการตกตะกอนในร่องสันดอนเจ้าพระยาและการสร้างท่าเรือใหม่ที่ศรีราชา 08/06/2503
116123 วันต้นไม้ประจำปีของชาติ 08/06/2503
116124 วันต้นไม้ประจำปีของชาติ 08/06/2503
116125 โครงการชำระหนี้เงินกู้ขององค์การ ร.ส.พ. 08/06/2503
116126 การค้าสัตว์ปีกกับต่างประเทศ 08/06/2503
116127 โครงการกิจการไฟฟ้าอำเภอกิ่งอำเภอและสุขาภิบาลทั่วราชอาณาจักรจำนวน 225 แห่ง 08/06/2503
116128 โครงการจัดตั้งกิ่งอำเภอทั่วราชอาณาจักร 08/06/2503
116129 ร่างพระราชบัญญัติฝิ่น พ.ศ... และการควบคุมและดำเนินการเกี่ยวกับฝิ่น 03/06/2503
116130 การติดต่อเคลื่อนไหวของชาวจีนในไทยกับชาวจีนในผืนแผ่นดินใหญ่ ในเดือนมกราคม 2503 03/06/2503
116131 เดนมาร์กเสนอที่จะร่วมมือกับไทยทำการสำรวจเรื่องราวก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย 03/06/2503
116132 ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.... 03/06/2503
116133 การตั้งกลุ่มพ่อค้า และร่างพระราชกฤษฎีกาควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งสินค้าบางอย่าง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 03/06/2503
116134 ขออนุมัติใช้จ่ายเงินงบประมาณของกองทัพบกเป็นเงินราชการลับ 03/06/2503
116135 สถานฑูตเยอรมนีเดิมที่กรุงเทพฯ 03/06/2503
116136 ขออนุมัติให้น.ส.สาคร อรุณเวชไปปฏิบัติงานในประเทศลาว 03/06/2503
116137 นโยบายภาคสงวนเหมืองแร่ 03/06/2503
116138 ร่างพรบ.โอนกรรมสิทธิ์ที่วัดวัดปรก ที่ธรณีสงฆ์วัดกลางเกร็ด ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด และที่วัดสนามใต้ ตำบลท่าทราย อ.เมืองฯจ.นนทบุรี ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ.25.. 03/06/2503
116139 การแสดงความคิดเห็นของข้าราชการและพนักงานองค์การต่าง ๆ 03/06/2503
116140 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ปลูกสร้างอาคารให้เข่าซื้อในที่ดินของสพ.ทบ. 03/06/2503
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี