ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5806 จากทั้งหมด 5886 หน้า แสดงรายการที่ 116101 - 116120 จากข้อมูลทั้งหมด 117720 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
116101 ขออนุมัติใช้จ่ายเงินงบประมาณของกองทัพบกเป็นเงินราชการลับ 03/06/2503
116102 สถานฑูตเยอรมนีเดิมที่กรุงเทพฯ 03/06/2503
116103 ขออนุมัติให้น.ส.สาคร อรุณเวชไปปฏิบัติงานในประเทศลาว 03/06/2503
116104 นโยบายภาคสงวนเหมืองแร่ 03/06/2503
116105 ร่างพรบ.โอนกรรมสิทธิ์ที่วัดวัดปรก ที่ธรณีสงฆ์วัดกลางเกร็ด ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด และที่วัดสนามใต้ ตำบลท่าทราย อ.เมืองฯจ.นนทบุรี ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ.25.. 03/06/2503
116106 การแสดงความคิดเห็นของข้าราชการและพนักงานองค์การต่าง ๆ 03/06/2503
116107 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ปลูกสร้างอาคารให้เข่าซื้อในที่ดินของสพ.ทบ. 03/06/2503
116108 ร่างระเบียบการเบิกจ่ายเงินยังชีพให้ข้าราชการบางจังหวัดในภาคใต้(ย.ช.ภาคใต้) (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2503 03/06/2503
116109 การทำสนธิสัญญาทางไมตรีและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐเอเมริกา 03/06/2503
116110 การแต่งตั้งข้าหลวงพาณิชย์ประจำเมืองฮ่องกง เป็นกงสุลอีกตำแหน่งหนึ่ง 03/06/2503
116111 การขออนุญาตทำการไฟฟ้าชั่วคราวที่ตำบลเสาธง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 03/06/2503
116112 ดวงตราไปรษณียากรที่ระลึกฉลองวันเด็กแห่งชาติ 03/06/2503
116113 นายบุญทอง สันติกาญจน์ ขอสัมปทานตั้งโรงทำการไฟฟ้าที่ตำบลเขาน้อยอำเภอปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 03/06/2503
116114 ร่างระเบียบการเบิกจ่ายเงินยังชีพให้ข้าราชการบางจังหวัดในภาคใต้ (ย.ช. ภาคใต้) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2503 03/06/2503
116115 ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่..(พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช 2481 (กำหนดป่ายางลำห้วยแม่ประจันต์ จังหวัดเพชรบุรี เป็นป่าสงวน) 03/06/2503
116116 จำนวนนักเรียนระดับต่าง ๆ 03/06/2503
116117 สัปดาห์สากลแห่งการเขียนจดหมาย 03/06/2503
116118 การบำรุงรักษาพระราชอุทยานสราญรมย์ 03/06/2503
116119 ขออนุมัติให้ข้าราชการศุลกากรประจำในต่างประเทศ 03/06/2503
116120 ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าขาออก พ.ศ. .... 03/06/2503
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี