ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5806 จากทั้งหมด 5831 หน้า แสดงรายการที่ 116101 - 116120 จากข้อมูลทั้งหมด 116610 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
116101 การเปลี่ยนไฟฟ้า 110 โวลท์ เป็น 220 โวลท์ และการเดินสายไฟฟ้า 10/04/2502
116102 การขุดคอคอดกระ 10/04/2502
116103 คนขอทาน 10/04/2502
116104 ระเบียบคลังที่ล้าสมัย 10/04/2502
116105 การสร้างทาง 10/04/2502
116106 การส่งเสริมการท่องเที่ยว 10/04/2502
116107 ระเบียบคลังที่ล้าสมัย 10/04/2502
116108 โรงงานแอลกอฮอล์ 10/04/2502
116109 การอุดหนุนโรงงานรัฐบาล 10/04/2502
116110 การตั้งโรงงานทำยา 10/04/2502
116111 ให้ห้ามการปิดป้ายโฆษณาที่ป้อมมหากาฬ 10/04/2502
116112 ปฏิกิริยาของคอมมิวนิสต์และปัญหาเรื่องญวนอพยพ 10/04/2502
116113 สำนักงานข้าว 10/04/2502
116114 บริษัทส่งเสริมเศรษฐกิจแห่งชาติ จำกัด 10/04/2502
116115 การเปิดความสัมพันธ์ทางการทูตกับบราซิล 10/04/2502
116116 การตั้งโรงเรียนจีน 10/04/2502
116117 ตู้โทรศัพท์สาธารณะ 10/04/2502
116118 เรื่องค่าครองชีพประชาชน 10/04/2502
116119 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเอาใจใส่ในความผาสุกของประชาชนและบำรุงบ้านเมืองให้สวยงาม 10/04/2502
116120 การเก็บค่าเล่าเรียนโรงเรียนรัฐบาล 10/04/2502
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี