ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5805 จากทั้งหมด 5831 หน้า แสดงรายการที่ 116081 - 116100 จากข้อมูลทั้งหมด 116610 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
116081 ปรับปรุงคณะกรรมการต่าง ๆ ที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง 22/04/2502
116082 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่เอกอัครราชทูตฝรั่งเศส 22/04/2502
116083 วันกองทัพไทย 22/04/2502
116084 การออกเงินสมทบกองทุนพิเศษมูลภัณฑ์กันชนดีบุก 22/04/2502
116085 ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. 2502) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 22/04/2502
116086 ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตำบลนาป่า ตำบลบ้านสวน ตำบลบางทราย และตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี พ.ศ. .... 22/04/2502
116087 ขออนุมัติการจ่ายเงินรับรองนักศึกษาชาวออสเตรเลีย 22/04/2502
116088 กรมศุลกากรขอปรับอัตราว่างเพื่อบรรจุบุคคลที่สำเร็จจากโรงเรียนศุลการักษ์ 22/04/2502
116089 แต่งตั้งกงสุลใหญ่ ณ. เมืองกัลกัตตา 22/04/2502
116090 ข้าราชการศุลกากรประจำในต่างประเทศ 22/04/2502
116091 การกำหนดเงินเดือนผู้ว่าการการไฟฟ้ายันฮี 22/04/2502
116092 รัฐบาลพม่าดูแลผลประโยชน์ให้รัฐบาลไทย 22/04/2502
116093 การช่วยเหลือธนาคารเกษตรจำกัด 22/04/2502
116094 โรงเรียนของนายเทพ โชตินุชิต ที่จังหวัดศรีษะเกษ 20/04/2502
116095 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการช่วยเหลือธนาคารการเกษตร จำกัด 20/04/2502
116096 การแต่งตั้งและการกำหนดเงินเดือนผู้ว่าการการไฟฟ้ายันฮี 15/04/2502
116097 (1) งบประมาณปี 2502 (2) การจัดหารายได้ 15/04/2502
116098 เรื่องการลงทุนอุตสาหกรรม 10/04/2502
116099 การสร้างท่าเรือที่ ทุ่งสุขลา ศรีราชา 10/04/2502
116100 การอุดหนุนโรงงานรัฐบาล 10/04/2502
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี