ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5805 จากทั้งหมด 5888 หน้า แสดงรายการที่ 116081 - 116100 จากข้อมูลทั้งหมด 117753 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
116081 ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนชั้นพิเศษในมหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ 21/06/2503
116082 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่อำเภอบางเขน จังหวัดพระนคร อำเภอลำลูกกา อำเภอธัญญะบุรี อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี อำเภอบางปะอิน อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอำเภอหนองแค อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี พ.ศ. .... 21/06/2503
116083 ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้ พุทธศักราช 2476 ในบริเวณเขตเพลิงไหม้ที่ตำบลโคกม่วง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. .... 21/06/2503
116084 ร่างพระราชบัญญัติสาธารณสุข (ฉบับที่4) พ.ศ.25... 21/06/2503
116085 องค์การผลิตอาหารสำเร็จรูป(อ.ส.ร.)ของกระทรวงกลาโหมของดเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร อุปกรณ์และวัตถุจำเป็นที่สั่งซื้อจากต่างประเทศ 21/06/2503
116086 ระเบียบการถ่ายภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในงานพระราชพิธีและรัฐพิธี 21/06/2503
116087 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องระเบียบการชักธงชาติ (ฉบับที่ 7) 15/06/2503
116088 การต่อสัญญาช่วยเหลือทางวิชาการ 15/06/2503
116089 การสำรวจจำแนกประเภทที่ดิน 15/06/2503
116090 การโอนและแต่งตั้งนายบุญชนะ อัตถากร ให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ 15/06/2503
116091 การพิจารณาแก้ไขให้รถยนต์และประชาชนข้ามสะพานจุฬาลงกรณ์ 15/06/2503
116092 ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติรายได้สุขาภิบาล พ.ศ.2498 15/06/2503
116093 การสั่งจ่ายฎีกาที่ไม่มีเอกสารครบถ้วนตามความในมาตรา25แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 15/06/2503
116094 ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช 2479 ในเขตเทศบาลเมืองตาก จังหวัดตาก พ.ศ. .... 15/06/2503
116095 ดวงตราไปรษณียากรปีสากลแห่งผู้ลี้ภัย 15/06/2503
116096 ขอยุบอัตราเงินเดือนชั้นพิเศษและขอเลื่อนชั้นข้าราชการ (นายสมอาจ กุยยานนท์) 15/06/2503
116097 ร่างกฎกระทรวงฉบับที่ 13 (พ.ศ.2503) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 15/06/2503
116098 บริษัทชลประทานซีเมนต์ จำกัด 15/06/2503
116099 ส่งข้าวไปให้รัฐบาลฮ่องกงเพื่อบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัย 15/06/2503
116100 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่อำเภอเมืองนครราชสีมา อำเภอจักราช อำเภอโนนสูง อำเภอคง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา อำเภอพล อำเภอบ้านไผ่ อำเภอเมืองขอนแก่น อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น อำเภอกุมภวาปี อำเภอเมืองอุดรธานี อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี และอำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย พ.ศ. .... 15/06/2503
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี