ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5804 จากทั้งหมด 5831 หน้า แสดงรายการที่ 116061 - 116080 จากข้อมูลทั้งหมด 116610 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
116061 ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรีและสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง พ.ศ. 25.. 01/05/2502
116062 การงดปิดอากรแสตมป์ใบรับเงิน 24/04/2502
116063 การประชุมปลัดจังหวัดและนายอำเภอทั่วราชอาณาจักร ** 24/04/2502
116064 การแลกเปลี่ยนแร่ดีบุกกับใบยาสูบของสหรัฐอเมริกา 24/04/2502
116065 การโอนโรงงานสุรา อก 24/04/2502
116066 ญวนอพยพ 24/04/2502
116067 โครงการสร้างทางหลวงแผ่นดิน 24/04/2502
116068 การเก็บภาษีสินค้าขาออก 24/04/2502
116069 บริษัทฟิลลิปส์ขอตั้งโรงงานกลั่นน้ำมัน 24/04/2502
116070 งบประมาณ 24/04/2502
116071 การพัฒนาการท้องถิ่นเกี่ยวแก่ SEATO 24/04/2502
116072 การออกกฎหมายเกี่ยวแก่ภาษีอากร 24/04/2502
116073 รองเลขาธิการอีคาเฟ่ 24/04/2502
116074 ธนาคารเกษตร จำกัด 24/04/2502
116075 ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. 25..) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมแร่ดีบุก พุทธศักราช 2479 22/04/2502
116076 ร่างพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตร พ.ศ. 25.. 22/04/2502
116077 แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนชั้นพิเศษ 22/04/2502
116078 ขอบรรจุทันตแพทย์จากเงินเดือนเหลือจ่าย 22/04/2502
116079 ผู้ลี้ภัยชาวจีนในประเทศไทย 22/04/2502
116080 แต่งตั้งคณะกรรมการตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 33 22/04/2502
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี