ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5804 จากทั้งหมด 5888 หน้า แสดงรายการที่ 116061 - 116080 จากข้อมูลทั้งหมด 117753 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
116061 ขอเลื่อนชั้นข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นเอกเป็นชั้นพิเศษ (นายสอาด มีชูธน) 28/06/2503
116062 บริษัทอุตสาหกรรมน้ำตาลแห่งประเทศไทย จำกัด 28/06/2503
116063 การจัดนิคมสร้างตนเองในจังหวัดภาคใต้ 28/06/2503
116064 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเจรจาขายข้าวให้ต่างประเทศ 28/06/2503
116065 ลาวได้รับความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นกว่าปีก่อนอีกเท่าตัว 28/06/2503
116066 การปลูกต้นไม้ในที่ดินที่ถูกแผ้วถางไว้ 28/06/2503
116067 แต่งตั้งเอกอัครราชฑูต ณ กรุงบูเอโนสไอเรส 28/06/2503
116068 เงินกู้ ไอ.ซี.เอ ปี1956 และปี 1957 28/06/2503
116069 การขอผู้เชี่ยวชาญขององค์การศึกษาฯ สหประชาชาติมาสำรวจการศึกษาตามแบบการส่งเสริมการประถมศึกษาและการศึกษาภาคบังคับขององค์การศึกษาฯสหประชาชาติ 21/06/2503
116070 การประชุมสหประชาชาติเพื่อพิจารณาร่างความตกลงดีบุกฉบับใหม่ 21/06/2503
116071 การสั่งจ่ายฎีกาที่ไม่มีเอกสารครบถ้วนตามความในมาตรา25 แห่งพรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 21/06/2503
116072 อุทกภัยในประเทศฟิลิปปินส์ 21/06/2503
116073 บริษัทโตโยแมนกาไกชา จำกัด เสนอบริการปรับปรุงและขยายกิจการประปากรุงเทพ 21/06/2503
116074 ธนาคารเพื่อการสหกรณ์ขอกู้เงินจากธนาคารออมสิน 21/06/2503
116075 การแสดงศิลปกรรมไทยในสหรัฐอเมริกา 21/06/2503
116076 การลงทุนในบริษัทไม้อัดไทย จำกัด 21/06/2503
116077 การสร้างทางสายกรุงเทพฯ-สระบุรี 21/06/2503
116078 นางเล็ก พิชญกุล ขอสัมปทานตั้งโรงทำกรไฟฟ้าที่ตำบลเมืองพานอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 21/06/2503
116079 ฟิลิปปินส์เชิญไทยเข้าเป็นสมาชิก EROPA 21/06/2503
116080 การทำสัญญาส่งเสริมอุตสาหกรรม 21/06/2503
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี