ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5803 จากทั้งหมด 5888 หน้า แสดงรายการที่ 116041 - 116060 จากข้อมูลทั้งหมด 117753 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
116041 เงินทุนขององค์การแก้ว 12/07/2503
116042 การสนทนาระหว่างเอกอัครราชทูต ณ.กรุงบอนน์กับรัฐมนตรีกลาโหมสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน 12/07/2503
116043 ค่าเบี้ยเลี้ยงทหารไทยที่ไปประจำอยู่ในเกาหลี 12/07/2503
116044 ข้อเสนอในการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรเขตประจำปี 2503 ** 05/07/2503
116045 (1)การส่งเสริมการผลิตกระสอบภายในประเทศและการสั่งกระสอบจากต่างประเทศ (2)การเตรียมรับและหาทางแก้ไขสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องกระสอบ 05/07/2503
116046 ขอเลื่อน นายมนูญ ประชัญ คดีข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นเอกขึ้นเป็นชั้นพิเศษ 05/07/2503
116047 ขอกำหนดอัตราเงินเดือนชั้นเอกเป็นชั้นพิเศษ และขออนุมัติเลื่อน นายมนู วิริยานนท์ ข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นเอกขึ้นเป็นชั้นพิเศษ 05/07/2503
116048 ขออนุมัติแต่งตั้งนายอุททิศ แสนโกศิก เป็นที่ปรึกษากฎหมาย 05/07/2503
116049 การสร้างศาลาไทยในต่างประเทศ 05/07/2503
116050 แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนชั้นพิเศษตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด 05/07/2503
116051 ขอเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ 05/07/2503
116052 ระเบียบการจ่ายเงินเดือนระหว่างลาของข้าราชการพลเรือนและตุลาการที่ได้รับอนุญาตให้ลาไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ 05/07/2503
116053 การอนุญาตให้ตั้งโรงงานอุตสาหกรรม 05/07/2503
116054 การสั่งจ่ายฎีกาที่ไม่มีเอกสารครบถ้วนตามความในมาตรา 25 แห่ง พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 05/07/2503
116055 โซมาลีแลนด์เชิญคณะผู้แทนไทยไปร่วมในงานฉลองเอกราช 28/06/2503
116056 อิรักเชิญให้ส่งผู้แทนไปร่วมในงานฉลองวันครบรอบปฏิวัติปีที่ 2 28/06/2503
116057 ตั้งกรรมการร่างกฎหมายเพิ่ม 28/06/2503
116058 การสั่งจ่ายฎีกาที่ไม่มีเอกสารครบถ้วนตามความในมาตรา 25 แห่งพรบ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 28/06/2503
116059 ขออนุมัติคณะรัฐมนตรีเลื่อนขั้นเงินเดือน นายบุญชนะ อัตถากร รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ 28/06/2503
116060 การตั้งกลุ่มพ่อค้า และร่างพระราชกฤษฎีกาควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งสินค้าบางอย่าง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 28/06/2503
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี