ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5803 จากทั้งหมด 5831 หน้า แสดงรายการที่ 116041 - 116060 จากข้อมูลทั้งหมด 116610 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
116041 ร่างพระราชกฤษฏีกาส่วนราชการกรมโลหกิจ กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. .... 01/05/2502
116042 ร่างพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี และสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงกลาโหม พ.ศ. .... 01/05/2502
116043 การลงทุนทำไร่ฝ้าย โรงงานปั่นด้าย และทอผ้า ของกลุ่มมูนโยส 01/05/2502
116044 ให้ผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยพ้นจากตำแหน่ง 01/05/2502
116045 ร่างพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ในท้องที่ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา พ.ศ. 25... 01/05/2502
116046 การให้ความช่วยเหลือทางแพทย์แก่ประเทศลาว 01/05/2502
116047 การสร้างทางสายกรุงเทพฯ - สระบุรี 01/05/2502
116048 การจัดซื้อที่ดินสร้างพุทธมณฑล 01/05/2502
116049 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 01/05/2502
116050 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ข้าราชการไปทำการซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... 01/05/2502
116051 รองเลขาธิการอีคาเฟ่ 01/05/2502
116052 ค่าทดแทนของลูกจ้าง 01/05/2502
116053 ให้เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาประจำกระทรวง 01/05/2502
116054 ขออนุมัติส่งผู้แทนไปร่วมประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ ณ กรุงปารีส 01/05/2502
116055 ขออนุมัติการปฎิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินบางประการ 01/05/2502
116056 การตรวจร่างสัญญาภาษาต่างประเทศ 01/05/2502
116057 ร่างพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติ จัดระเบียบราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 01/05/2502
116058 การเปิดสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทย 01/05/2502
116059 แต่งตั้งข้าราชการ 01/05/2502
116060 ร่างพระราชบัญญัติยกฐานะศาลแขวงแม่สะเรียง ศาลแขวงแม่สอด ศาลแขวงตะกั่วป่า และศาลแขวงหลังสวน เป็นศาลจังหวัด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. .... 01/05/2502
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี