ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5802 จากทั้งหมด 5888 หน้า แสดงรายการที่ 116021 - 116040 จากข้อมูลทั้งหมด 117753 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
116021 การปรับปรุงกิจการไฟฟ้า อำเภอกิ่งอำเภอ และสุขาภิบาลจำนวน 225 แห่ง 19/07/2503
116022 แต่งตั้งกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ 19/07/2503
116023 พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน (ฉบับที่2) พ.ศ. .... 19/07/2503
116024 งบประมาณค่าใช้จ่ายในการซื้อพันธุ์ข้าวปลูกช่วยเหลือชาวนา 19/07/2503
116025 ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. 25..) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช 2479 19/07/2503
116026 การแบ่งส่วนราชการในสำนักงานสภาวิจัยแห่งชาติ 19/07/2503
116027 ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนเพื่อกิจการอุตสาหกรรม พ.ศ. .... 12/07/2503
116028 ขออนุมัติเดินทางไปประชุม ณ.กัวลาลัมเปอร์ และร่วมในพิธีฉลองการยกเลิกกฏภาวะฉุกเฉินในสหพันธ์มลายา 12/07/2503
116029 เงินค่าธรรมเนียมผ่านทาง 12/07/2503
116030 แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนชั้นพิเศษตำแหน่งรองเลขาธิการ กพ. (นายสุมน รัชไชยบุญ) 12/07/2503
116031 ขออนุมัติซื้อที่ดินของเจ้าพระยาเทเวศรวงษ์วิวัฒน์ 12/07/2503
116032 โครงการสร้างโรงเรียนสาธิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 12/07/2503
116033 การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ 12/07/2503
116034 ร่างข้อบังคับว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์และการสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงานในองค์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 12/07/2503
116035 การสั่งจ่ายฎีกาที่ไม่มีเอกสารครบถ้วนตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 12/07/2503
116036 ป้องกันอัคคีภัย 12/07/2503
116037 การทำสัญญาส่งเสริมอุตสาหกรรม 12/07/2503
116038 ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการในมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ 12/07/2503
116039 ขออนุมัติเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นเอกขึ้นเป็นชั้นพิเศษตำแหน่งรองอธิบดีกรมวิสามัญศึกษา (นายวงศ์ ธ.พุกประยูร) 12/07/2503
116040 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ แก่ ร้อยเอก จอง แอล วิติปอง รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกฝรั่งเศส 12/07/2503
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี