ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5801 จากทั้งหมด 5815 หน้า แสดงรายการที่ 116001 - 116020 จากข้อมูลทั้งหมด 116294 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
116001 ของบประมาณค่าใช้จ่ายในการปราบศัตรูข้าวเพิ่มเติมในกรณีฉุกเฉิน 22/09/2501
116002 ยกเว้นไม่ต้องวางเงินมัดจำซอง เงินประกันสัญญา และไม่ต้องให้ธนาคารค้ำประกันในกรณีจ่ายเงินล่วงหน้าแก่บริษัทที่รัฐบาลถือหุ้นอยู่ร้อยละร้อย 17/09/2501
116003 การอำนวยความสะดวกให้แก่ราษฎรเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร มท 17/09/2501
116004 แต่งตั้งตัวแทนผู้ว่าการในสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ 17/09/2501
116005 รัฐบาลสวิสขอให้ใช้หลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่อกันในกรณีส่งผู้ร้ายข้ามแดน 17/09/2501
116006 การจัดบริการรับส่งชาวไทยอิสลามที่ไปแสวงบุญ ณ นครเมกกะ 17/09/2501
116007 แต่งตั้งเอกอัครราชทูตกรุงบอนน์ อัครราชทูตกรุงเบอร์น และเอกอัครราชทูตกรุงจาการ์ตา 15/09/2501
116008 พลโท สุรใจ พูลทรัพย์ กับพวก ขออนุญาตแผ้วถางป่าตำบลหนองอีรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 15/09/2501
116009 ร่างกฏกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกตามความในพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 รวม 2 ฉบับ และร่างคำสั่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ 15/09/2501
116010 ขอให้เชิญ ดร.แอร์ฮาร์ด รัฐมนตรีเศรษฐการและรองนายกรัฐมนตรีเยอรมันเป็นแขกของรัฐบาล กต 10/09/2501
116011 การประชุมพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก 10/09/2501
116012 บริษัทชลประทานซีเมนต์ จำกัด ขอกู้เงินค่าขายพืชกสิกรรมเหลือใช้ (PL 480) 10/09/2501
116013 รายงานการประชุมคณะมนตรีดีบุกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 13 อก 10/09/2501
116014 รัฐบาลจีนคณะชาติขอความสนับสนุนในการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการใช้พลังงานปรมาณูในทางสันติ และในการประชุมทั่วไปของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ กต 10/09/2501
116015 สถานการณ์ในช่องแคบเกาะไต้หวัน (รายงานจากกรุงวอชิงตัน) กต 10/09/2501
116016 อีคาเฟ่ขอแก้ไขห้องประชุมในศาลาสันติธรรม กต 10/09/2501
116017 การช่วยเหลือชาวนาเกลือ 10/09/2501
116018 การจัดตั้งสถานกงสุลประจำรัฐฉาน 10/09/2501
116019 ร่างพระราชกฤษฎีกายกเลิกพระราชกฤษฎีกาควบคุมโภคภัณฑ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2497 พ.ศ. 25.. และร่างกฏกระทรวง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2501 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2495 (การยกเลิกควบคุมโภคภัณฑ์) 10/09/2501
116020 ร่างพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. .... (การสำรวจเศรษฐกิจโดยผู้เชี่ยวชาญธนาคารโลก) 10/09/2501
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี