ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5801 จากทั้งหมด 5867 หน้า แสดงรายการที่ 116001 - 116020 จากข้อมูลทั้งหมด 117332 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
116001 ศูนย์กลางการฝึกภาคสำหรับอาเซียตะวันออกเฉียงใต้ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ 23/02/2503
116002 ขออนุมัติให้นายทหารเรือไปช่วยปฏิบัติงานทางบริษัทไทยเดินเรือทะเลจำกัด 23/02/2503
116003 ร่างพ.ร.บ.โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินของกรมชลประทานในท้องที่ตำบลบางพระอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ให้แก่ราษฎร พ.ศ. 25.. 23/02/2503
116004 แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 23/02/2503
116005 ให้คว่าบาตร์บริษัทก่อสร้างที่ทิ้งงาน 23/02/2503
116006 ขออนุมัติจัดทำดวงตราไปรษณียากรพิเศษเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกระทำ พิธีเปิดสถาบัน "ราชประชาสมาสัย" 23/02/2503
116007 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดคุณสมบัติ พื้นความรู้ และวิธีสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการในสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำหรับส่วนราชการที่มีเหตุพิเศษ พ.ศ. .... 23/02/2503
116008 ร่างพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่4) พ.ศ. .... 23/02/2503
116009 ผลการประกวดราคาซื้อเครื่องอุปกรณ์โทรศัพท์ตามโครงการ ครั้งที่2 23/02/2503
116010 การสั่งจ่ายฎีกาที่ไม่มีเอกสารครบถ้วนตามความในมาตร25แห่ง พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 23/02/2503
116011 นายบุญลือ จันทรอัมพร ขออนุญาตทำการไฟฟ้าชั่วคราวที่ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดอยุธยา 23/02/2503
116012 การสร้างศาลาไทยเพื่อเป็นที่พักร้อนของประชาชนที่มาสักการะบูชาพระธาตุชเวดากอง 23/02/2503
116013 การประชุมกับกองทุนพิเศษสหประชาชาติในการพัฒนาลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง 23/02/2503
116014 กำหนดการพระเมรุพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระสังฆราชเจ้า 23/02/2503
116015 ร่างพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการกองบัญชาการทหารสูงสุด กระทรวงกลาโหม พ.ศ. .... 23/02/2503
116016 ขออนุมัติจ้าง นายมาร์เซล จารคแมง 23/02/2503
116017 การเพิ่มกำลังผลิตกระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงเพื่อบรรเทาความขาดความขาดแคลนกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว 23/02/2503
116018 ให้นายทหารประทวนไปปฏิบัติงานทางสำนักงานวางแผนฝ่ายทหาร ณ องค์การสนธิสัญญาการป้องกัน แห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ 23/02/2503
116019 บริษัทฟาร์อิสคอนสตรัคชั่นเซอร์วิส ขอเปลี่ยนงวดจ่ายเงิน 23/02/2503
116020 การค้าทองคำ 23/02/2503
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี