ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5801 จากทั้งหมด 5901 หน้า แสดงรายการที่ 116001 - 116020 จากข้อมูลทั้งหมด 118011 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
116001 การรับเสด็จที่สนามบินการาจีเพื่อวันที่ 18 มกราคม 2504 พระราชดำเนินนิวัตพระนคร 29/11/2503
116002 ความรับผิดชอบของข้าราชการในทางแพ่ง นร 29/11/2503
116003 ถวายอุปการะในการรักษาพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช 29/11/2503
116004 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดคุณสมบัติ พื้นความรู้ วิธีคัดเลือก และวิธีสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ข้าราชการในกรมศุลกากร สำหรับส่วนราชการที่มีเหตุพิเศษ พ.ศ. 2503 29/11/2503
116005 การป้องกันการโฆษณาชวนเชื่อ 29/11/2503
116006 คณะกรรมการประสานราชการ 4 จังหวัดภาคใต้ 28/11/2503
116007 การส่งเสริมการปลูกปอ 15/11/2503
116008 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 15/11/2503
116009 การคิดเวลาของลูกจ้างเพื่อคำนวณจ่ายเงินบำเหน็จ 15/11/2503
116010 ธนาคารโลกยกเลิกเงื่อนไขการก่อหนี้สินภายนอกประเทศ 15/11/2503
116011 แนวทางปฏิบัติและอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี 15/11/2503
116012 การจัดเก็บภาษีต้นทาง 09/11/2503
116013 ที่ดินหวงห้ามของโรงงานกระดาษกาญจนบุรี อก 01/11/2503
116014 ขออนุมัติหลักการเบิกเงินงบประมาณรายจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสมทบทอดพระกฐินพระราชทานพระอารามหลวง 01/11/2503
116015 ขอลาไปประชุมคณะกรรมการปรึกษาของแผนโคลัมโบ ครั้งที่ 12 ณ กรุงโตเกียว 01/11/2503
116016 การเลื่อนชั้นข้าราชการในอัตราเงินเดือนตั้งใหม่ 25/10/2503
116017 การโดยสารเครื่องบินไปต่างประเทศ 25/10/2503
116018 ระเบียบการก่อหนี้กับต่างประเทศ พ.ศ.2503 25/10/2503
116019 ผังพัฒนาการเศรษฐกิจระหว่าง พ.ศ.2504-2506-2509 18/10/2503
116020 การจ้างบุคคลที่เคยรับราชการมาแล้วเป็นลูกจ้าง 18/10/2503
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี