ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5800 จากทั้งหมด 5920 หน้า แสดงรายการที่ 115981 - 116000 จากข้อมูลทั้งหมด 118392 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
115981 สาส์นตอบประธานาธิบดีเคนเนดี้ 11/04/2504
115982 การแต่งตั้งเอกอัครราชทูตไปประจำสาธารณรัฐเกาหลี (พลตำรวจตรีชาญ อังศุโชติ) 11/04/2504
115983 การจัดประชุมคณะมนตรี สปอ. ครั้งที่ 7 ณ กรุงเทพฯ 11/04/2504
115984 เจ้าหญิงอาเล็กซานดราแห่งเคนต์ จะเสด็จแวะเยี่ยมกรุงเทพฯ 11/04/2504
115985 เจ้าหน้าที่กัมพูชาล้ำแดนไทย 11/04/2504
115986 (1)เงินราชการลับ งบอพยพเวียดนามกลับ (2)ขออนุมัติเงินราชการลับเพื่อจัดส่งชาวเวียดนามกลับ 11/04/2504
115987 การร่วมมือกำจัดกวาดล้างไข้มาเลเรียกับยูซอม 11/04/2504
115988 การปรับปรุงการประปากรุงเทพ 11/04/2504
115989 แต่งตั้งกรรมการป้องกันภัยทางอากาศแห่งชาติอาณาจักร 04/04/2504
115990 กลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมเบลเยี่ยมเสนอให้เครดิต15ล้านดอลลาร์เพื่อจัดสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อน 04/04/2504
115991 (1)พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่3) (2)ร่างพระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2504 พ.ศ.... 04/04/2504
115992 แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน ตำแหน่งศาสตราจารย์ (นายกำแหง พลางกูร) 04/04/2504
115993 การผ่อนผันยกเว้นอากรแก่ฟิล์มถ่ายรูปและฟิล์มถ่ายภาพยนตร์แก่ผู้เข้าเมือง 04/04/2504
115994 ขออนุมัติดำเนินการจัดตั้งศูนย์การประมวลและเผยแผ่เอกสารสภาวิจัยแห่งชาติ 04/04/2504
115995 การสร้างเมืองท่า และขุดคอดคอดกระ 04/04/2504
115996 ขออนุมัติบรรจุนายจำรัส ฉายะพงศ์กลับเข้ารับราชการ 04/04/2504
115997 ขอเพิ่มค่าจ้างให้แก่ศาสตราจารย์ ศิลป พีระศรี 04/04/2504
115998 ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ชาวต่างประเทศ 04/04/2504
115999 โครงการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติ พ.ศ.2505 04/04/2504
116000 ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมการจอดเรือในแม่น้ำลำคลอง พุทธศักราช 2479 ในเขตเทศบาลเมืองนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. .... 04/04/2504
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี