ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5799 จากทั้งหมด 5903 หน้า แสดงรายการที่ 115961 - 115980 จากข้อมูลทั้งหมด 118051 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
115961 การปรับปรุงและขยายกิจการประปากรุงเทพ 03/01/2504
115962 แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน อธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลข (รอ.มจ. ลายฉลุทอง ทองใหญ่) 03/01/2504
115963 โครงการ ไอ.ซี.เอ. ปี1961 03/01/2504
115964 การทำไม้ยางในป่าโครงการรถไฟ 03/01/2504
115965 จับช้างสำคัญ(ช้างเผือก)ได้ที่จังหวัดเชียงราย 03/01/2504
115966 การลดดอกเบี้ยเงินกู้ขององค์การ ร.ส.พ. 03/01/2504
115967 การปฏิบัติงานตามโครงการ 03/01/2504
115968 ขออ้างการทักท้วงเรียกเงินคืน 03/01/2504
115969 ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 03/01/2504
115970 แต่งตั้งกรรมการพัฒนาเขาใหญ่เพิ่มเติม 03/01/2504
115971 รัฐบาลเดนมาร์ก เสนอให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการผลิตนมเนย 03/01/2504
115972 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจการกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ** 03/01/2504
115973 ขอจำหน่ายบัญชีเป็นสูญ 27/12/2503
115974 ขอเปลี่ยนแปลงรายการเงิน ก.ศ.ส. 27/12/2503
115975 สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษขอซื้อที่ดินเพิ่มเติม 27/12/2503
115976 ขอโอนนายสุรินทร์ วิเศษกุลอธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลขเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงคมนาคม 27/12/2503
115977 บำนาญพิเศษของจ่าอากาศโทสมพงษ์ รัตนจุล จ่าอากาศตรีเสริมสุข สุเดชะ จ่าอากาศเอกสุพจน์ พานิชนอก จ่าอากาศเอก อารีย์ มานะสนธิ และจ่าอากาศโทฉลาด ปั้นดี 27/12/2503
115978 ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. ..... 27/12/2503
115979 แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงเกษตร (ม.ร.ว. จักรทอง ทองใหญ่) 27/12/2503
115980 การแลกเปลี่ยนเครื่องราชอิสริยาภรณ์กับเนเธอร์แลนด์ ในโอกาส ครบ 100 ปี ของสนธิสัญญาทางพาณิชย์ระหว่าง ประเทศกับเนเธอร์แลนด์ 27/12/2503
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี