ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5798 จากทั้งหมด 5903 หน้า แสดงรายการที่ 115941 - 115960 จากข้อมูลทั้งหมด 118051 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
115941 ขออนุมัติเลื่อนข้าราชการพลเรือนชั้นเอกเป็นชั้นพิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัด 17/01/2504
115942 ให้นายทหารประทวนไปปฏิบัติงานทางสำนักงานวางแผนฝ่ายทหาร ณ องค์การสนธิสัญญาการป้องกันร่วมกันแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ 17/01/2504
115943 การเปิดสถานเอกอัครราชทูต ณ ประเทศไนเจเรียและประเทศคานาดา 17/01/2504
115944 ขออนุมัติยุบอัตราขั้นพิเศษลงเป็นอัตราชั้นเอก (เพื่อรับโอน นายสงัด จันทราภัย) 17/01/2504
115945 คณะกรรมการสภาการบินพลเรือน 17/01/2504
115946 นายทวี คชินทร ขออนุญาตทำการไฟฟ้าชั่วคราว ที่ตำบลเตาเกส อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 10/01/2504
115947 ขออนุมัติตัวบุคคลเป็นผู้แทนประเทศไทยไปร่วมพิธีเปิดใช้อาคารพลังงานปรมาณูในประเทศอินเดีย 10/01/2504
115948 การแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสินค้าขาออก 10/01/2504
115949 การประชวรของสมเด็จพระสังฆราช 10/01/2504
115950 การสงเคราะห์บุคคลผู้เสพยาเสพติด 10/01/2504
115951 แต่งตั้งกรรมการกลาง กองอาสารักษาดินแดน 10/01/2504
115952 แต่งตั้ง นายบุญชนะ อัตถากร เป็นกรรมการบริหารสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ 10/01/2504
115953 ขอให้นำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งข้าราชการ (หลวงศรีราชบุรุษ) 10/01/2504
115954 โจรกะเหรี่ยงและพม่าปล้นสถานีตำรวจภูธรเสาหิน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 10/01/2504
115955 ขอเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นเอกขึ้นเป็นชั้นพิเศษ 10/01/2504
115956 การเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นเอกขึ้นเป็นชั้นพิเศษ (นายอำพน สุนอนันต์) 10/01/2504
115957 การแลกเปลี่ยนสัตยาบันสนธิสัญญาทางไมตรีระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐปากีสถาน 10/01/2504
115958 ไข่เป็ดราคาตก 03/01/2504
115959 งบประมาณตำรวจป่าไม้ 03/01/2504
115960 อากรมหรสพรั่วไหล 03/01/2504
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี