ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5797 จากทั้งหมด 5903 หน้า แสดงรายการที่ 115921 - 115940 จากข้อมูลทั้งหมด 118051 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
115921 การประชุมพัฒนาการท้องถิ่นขององค์การ สปอ. 24/01/2504
115922 เงินผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ 24/01/2504
115923 ร่างพระราชบัญญัติการประมง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. .... 24/01/2504
115924 นายเทพ วัฒนพานิช ขอต่ออายุอนุญาตทำการไฟฟ้าที่ตำบลดอนไผ่ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 24/01/2504
115925 การเลื่อนข้าราชการพลเรือนชั้นเอกเป็นชั้นพิเศษ 24/01/2504
115926 ขออนุมัติให้ผู้ยื่นคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนเพื่อกิจการอุตสาหกรรมได้รับสิทธิและประโยชน์ตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนเพื่อกิจการอุตสาหกรรม พ.ศ.2503 24/01/2504
115927 ร่างพระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินของกรมชลประทาน ในท้องที่ตำบลบางนกแขวก อำเภอบางคณฑี จังหวัดสมุทรสงคราม ให้แก่วัดเจริญสุขาราม พ.ศ. .... 24/01/2504
115928 จับช้างสำคัญได้ที่จังหวัดเชียงราย 17/01/2504
115929 ร่างพระราชบัญญัติงดหรือลดอากรขาเข้าให้แก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริม พ.ศ.2503 (ฉบับที่...) พ.ศ.25.. 17/01/2504
115930 ร่างกฎกระทรวงกู้เงินออกตามความในพรบ.วิธีการงบประมาณ(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2503 17/01/2504
115931 การแต่งตั้งกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ 17/01/2504
115932 ร่างพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน (ฉบับที่2) พ.ศ.... 17/01/2504
115933 การนับเวลาราชการติดต่อกันของหลวงสรรสารกิจ 17/01/2504
115934 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเพื่อกิจการอุตสาหกรรม 17/01/2504
115935 ขออนุมัติถือจ่ายเป็นเงินราชการลับ 17/01/2504
115936 คณะผู้แทนอุตสาหกรรมชั้นนำของสหราชอาณาจักรมาเยือนประเทศไทย 17/01/2504
115937 แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (นายณรงค์ บัณฑิต) 17/01/2504
115938 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ตำบลท่าคอย ตำบลวังไคร้ และตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2504 17/01/2504
115939 กำหนดการเสด็จพระราชดำเนินนิวัตพระนคร 17/01/2504
115940 แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน (ปลัดกระทรวงสาธารณสุข รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และอธิบดีกรมการแพทย์) 17/01/2504
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี