ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5796 จากทั้งหมด 6030 หน้า แสดงรายการที่ 115901 - 115920 จากข้อมูลทั้งหมด 120596 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
115901 อหิวาตกโรคระบาดในรัฐมาลัคคา สหพันธ์มลายา 04/06/2506
115902 ร่างกฎสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ .. (พ.ศ. 2506) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช 2478 04/06/2506
115903 ร่างกฎกระทรวงฉบับที่ 16 (พ.ศ.2506)ออกตามความในพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ.2489ว่าด้วยการรับฝากเงินออมสิน 04/06/2506
115904 ร่างพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. .... และร่างพระราช กฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรีและสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. .... 04/06/2506
115905 การตั้งกิ่งอำเภออากาศอำนวย 04/06/2506
115906 ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงแหล่งชุมชนในเขตเทศบาล พ.ศ. .... 04/06/2506
115907 การป้องกันการแทรกซึมและปราบปรามการบ่อนทำลาย(โจรจีน)ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 04/06/2506
115908 การป้องกันการโฆษณาชวนเชื่อของคอมมิวนิสต์ 04/06/2506
115909 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ตำบลสุรวงศ์ ตำบลสีลม อำเภอบางรักและตำบลยานนาวา ตำบลทุ่งมหาเมฆ ตำบลทุ่งวัดดอน ตำบลช่องนนทรีย์ อำเภอยานนาวา จังหวัดพระนคร พ.ศ. .... 04/06/2506
115910 การแบ่งส่วนราชการสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 04/06/2506
115911 การสร้างตึกที่ทำการกรมสรรพสามิตที่ค้าง 04/06/2506
115912 เงินกู้เงินบาทสำหรับโครงการยันฮีที่ 2 04/06/2506
115913 โครงการความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกา (เอ.ไอ.ดี.) ประจำปี 2506 04/06/2506
115914 (1)ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร พ.ศ....ร่างพรฎร่างกฎกระทรวงและ ร่างประกาศซึ่งออกตามร่างประมวลรัษฎากรดังกล่าว (2)ร่างประมวลรัษฎากร (3)ข้อคิดเห็นเรื่องอุปสรรคในการลงทุนฯ ที่เกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัติประมวลรัษฎากรฉบับใหม่ 04/06/2506
115915 การรื้อถอนอาคารที่ชำรุดทรุดโทรม 04/06/2506
115916 การขอเปลี่ยนแปลงรายการลงทุนประจำปี 2506 ขององค์การแก้ว 04/06/2506
115917 แต่งตั้งกรรมการพัฒนาภาคเหนือเพิ่มเติม 04/06/2506
115918 ร.ท.เอี่ยม ทรงนาคา ขอต่ออายุอนุญาตทำการไฟฟ้าชั่วคราวที่ตำบล นาบอนอ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 04/06/2506
115919 การโอนกิจการไฟฟ้า จังหวัดอ่างทอง ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 04/06/2506
115920 หนังสือจากนายอาเกโตะ นากามูรา 04/06/2506
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี