ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5796 จากทั้งหมด 5903 หน้า แสดงรายการที่ 115901 - 115920 จากข้อมูลทั้งหมด 118051 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
115901 โอนนาวาอากาศโท สนั่น สังขจันทร์มาสำนักนายกรัฐมนตรี 24/01/2504
115902 บทความจากหนังสือพิมพ์ต่างประเทศ 24/01/2504
115903 ขออนุมัติโอนสัมปทานการไฟฟ้าอำเภอพะเยา 24/01/2504
115904 ร่างพระราชกฤษฎีกาควบคุมโภคภัณฑ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 24/01/2504
115905 ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมอำเภอ พ.ศ. 2503 24/01/2504
115906 การเลื่อนข้าราชการพลเรือนชั้นเอกเป็นชั้นพิเศษ 24/01/2504
115907 รัฐบาลเนเทอร์แลนด์ขอความเห็นชอบในการแต่งตั้งนายอัลเบรซท์เฟราดอริก คาลคูน เป็นเอกอัครราชฑูต ประจำประเทศไทย 24/01/2504
115908 การพิจารณาสถานที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในต่างจังหวัด 24/01/2504
115909 การขุดลอกบำรุงรักษาร่องน้ำสันดอน ปากน้ำเจ้าพระยา 24/01/2504
115910 ขอกำหนดอัตราชั้นเอกเป็นชั้นพิเศษตำแหน่งผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษเรือนจำกลางคลองเปรม (นายสนับ ประชาภิบาล) 24/01/2504
115911 แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน (นายแพทย์ บุญ สุวรรณศร) 24/01/2504
115912 คณะเพรสไบทีเรียนเสนอขายที่ดิน 24/01/2504
115913 เบี้ยประชุมคณะกรรมการอัยการ 24/01/2504
115914 การจ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนราษฎร์ 24/01/2504
115915 นายตำรวจพม่าส่งเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือครอบครัวตำรวจและราษฎรที่ถูกกองโจรกะเหรี่ยงปล้น 24/01/2504
115916 ขอกู้เงิน เพื่อการบูรณะปรับปรุงแหล่งชุมชน 24/01/2504
115917 ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช 2479 ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. .... 24/01/2504
115918 นายกลัด ศรีชู ขออนุญาตทำการไฟฟ้าชั่วคราวที่ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 24/01/2504
115919 ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงการที่ได้รับความช่วยเหลือจาก ไอ. ซี. เอ. 24/01/2504
115920 ร่างพระราชบัญญัติภาษีเครื่องดื่ม (ฉบับที่....) พ.ศ.... 24/01/2504
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี