ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5794 จากทั้งหมด 5920 หน้า แสดงรายการที่ 115861 - 115880 จากข้อมูลทั้งหมด 118392 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
115861 การจำหน่ายกิจการหรือหุ้นส่วนที่ราชการหรือรัฐวิสาหกิจเป็นเจ้าของ 23/05/2504
115862 พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม (ฉบับที่2) พ.ศ.2504 23/05/2504
115863 ให้ข้าราชการพลเรือนชั้นพิเศษออกจากราชการ 23/05/2504
115864 นายอมร แจ่มสุวรรณขออนุญาตทำการไฟฟ้าชั่วคราวที่ตำบลโรงช้าง อำเภอมหาราช จังหวัดอยุธยา 23/05/2504
115865 นายไพจิตร แซ่เบ้ ขออนุญาตทำการไฟฟ้าชั่วคราวที่ตลาดหนองสองห้อง อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 23/05/2504
115866 การออกกฎหมายเก็บภาษีสินค้าที่ผลิตได้จากโรงงาน 23/05/2504
115867 เงินชดใช้ค่าเสียหายแก่ข้าราชการซึ่งได้รับความเสียหายที่ถูกโจรกะเหรี่ยงปล้น 23/05/2504
115868 การประชุมคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญทางเศรษฐกิจของ สปอ. ครั้งที่ 7 23/05/2504
115869 ผลการวิจัยร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตรสำหรับการคุ้มครองการนิมิต 23/05/2504
115870 ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพ.ศ.2503 23/05/2504
115871 ร่างพระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล พ.ศ. 25... 23/05/2504
115872 นายปิติ สิทธิอำนวย ขอประทานบัตรทำเหมืองแร่ดีบุก 23/05/2504
115873 ขออนุมัติทำสัญญาความตกลงกับสหประชาชาติเพื่อดำเนินงานโครงการโภชนาการชนบท 23/05/2504
115874 การช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพเลี้ยงเป็ดไก่ 23/05/2504
115875 ปอภาคอีสานขึ้นราคา 23/05/2504
115876 สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นขอซื้อที่ดินเพื่อใช้เป็นที่พำนักของเอกอัคราชทูต 23/05/2504
115877 การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาของ เอฟ.เอ .โอ เกี่ยวกับการจำหน่ายอาหารเหลือใช้ไปให้ประเทศที่ขาดแคลน 23/05/2504
115878 การคุ้มกันการจราจรในลำแม่น้ำโขง 23/05/2504
115879 กฎกระทรวง ฉบับที่.. พ.ศ... ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมแร่ดีบุกพุทธศักราช 2479 23/05/2504
115880 ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างทางหลวงสายบางแพ-ดำเนินสะดวก-สมุทรสงคราม ในท้องที่อำเภออัมพวา อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ.... 23/05/2504
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี