ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5793 จากทั้งหมด 5816 หน้า แสดงรายการที่ 115841 - 115860 จากข้อมูลทั้งหมด 116305 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
115841 การจัดตั้งศูนย์กลางพุทธสถาน ณ กรุงวอชิงตัน 08/04/2502
115842 นโยบายเกี่ยวกับเรื่องดีบุกระหว่างประเทศ 08/04/2502
115843 ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ ตำบลบางจาก อำเภอพระโขนง จังหวัดพระนคร พ.ศ. .... 08/04/2502
115844 กฎหมายเกี่ยวกับการทำงบประมาณ 02/04/2502
115845 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 02/04/2502
115846 การแต่งตั้งเอกอัครราชทูตประจำประเทศกรีซ 02/04/2502
115847 การไปศึกษาดูงานหรือไปประชุม ณ ต่างประเทศ 31/03/2502
115848 ขออนุมัติงบประมาณเป็นค่าก่อสร้างต่อเติมโรงพยาบาลสมุทรสาคร 26/03/2502
115849 การย้ายโรงฟอกหนัง 26/03/2502
115850 การย้ายโรงพยาบาลโรคติดต่อพญาไท 26/03/2502
115851 ขออนุมัติยกฐานะสถานอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์นและกรุงเวียนนาขึ้นเป็นสถานเอกอัครราชทูต 26/03/2502
115852 ขอให้ออกพระราชบัญญัติหรือข้อบังคับเกี่ยวกับเงินสงเคราะห์ข้าราชการ 25/03/2502
115853 การให้หน่วยราชการและองค์การรัฐบาลสั่งซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น จากกระทรวงกลาโหม 25/03/2502
115854 โรงฆ่าสัตว์ที่จังหวัดนนทบุรีริมถนนสายปากเกร็ดส่งกลิ่นรบกวนคนไข้และประชาชน 25/03/2502
115855 ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 25/03/2502
115856 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่เอกอัครราชทูตนอรเวย์ เนื่องในโอกาสพ้นจากตำแหน่ง 19/03/2502
115857 ร่างพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงอำเภอบางเลน และอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม พ.ศ. 25.. 19/03/2502
115858 การเจรจาเพื่อแก้ปัญหาความยุ่งยากชายแดนไทย - พม่า 19/03/2502
115859 รัฐบาลลาวขอเจรจาทำข้อตกลงว่าด้วยการใช้ท่าเทียบแพขนานยนตร์หนองคาย - ท่าเดื่อ 19/03/2502
115860 ร่างพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดนครปฐมและจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 25.. 19/03/2502
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี