ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5793 จากทั้งหมด 5903 หน้า แสดงรายการที่ 115841 - 115860 จากข้อมูลทั้งหมด 118051 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
115841 ร่างพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่..) พ.ศ. ..... มท 14/02/2504
115842 การออกพันธบัตรเงินกู้ของเทศบาลนครกรุงเทพ 14/02/2504
115843 การส่งเสริมการปลูกปอ 14/02/2504
115844 ขออนุมัติให้ผู้ยื่นคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนเพื่อกิจการอุตสาหกรรมได้รับสิทธิประโยชน์ ตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนเพื่อกิจการอุตสาหกรรม พ.ศ. 2503 14/02/2504
115845 ร่างพระราชบัญญัติที่ดิน พ.ศ. .... 14/02/2504
115846 ร่างพระราชบัญญัติการพนัน (ฉบับที่..) พ.ศ .... 14/02/2504
115847 ขอเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นเอกขึ้นเป็นชั้นพิเศษ (คุณหญิงพิณพากย์พิทยาเภท) 14/02/2504
115848 นายวิญญู อังคณารักษ์ข้าราชการกรมมหาดไทยเสนอข้อคิดเห็นจากการไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ 14/02/2504
115849 การเผยแพร่ความรู้เพื่อป้องกันยาเสพติดให้โทษ 14/02/2504
115850 การปรับปรุงเอกสารพิธีการเดินเรือเดินทะเลต่างประเทศ 14/02/2504
115851 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจด้านการไปรษณีย์และโทรคมนาคมกับโครงการรับโอนโทรศัพท์หัวเมือง 14/02/2504
115852 บันทึกการสนทนาระหว่างเสด็จในกรม ฯ รองนายกรัฐมนตรีกับผู้จัดการบริษัทสแตนดาร์ดแวดอัมออยล์ฯ และเอกอัครราชทูตสวิส ฯ 14/02/2504
115853 รัฐบาลสหรัฐอเมริกาทาบทามจะให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศไทย 14/02/2504
115854 อุตสาหกรรมการทำเหล็กของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด 14/02/2504
115855 การลักลอบนำไม้ซุงสักจากพม่าเข้ามาในป.ไทย 14/02/2504
115856 การจัดหาที่ดิน 14/02/2504
115857 ขอผ่อนผันการเรียกเงินบำนาญคืน 14/02/2504
115858 วชิรพยาบาลขอเงินรายได้จากการจัดงานฉลองรัฐธรรมนูญ 14/02/2504
115859 การสนทนากับเอกอัครราชทูตสวิส 14/02/2504
115860 ขอส่งสำเนาหนังสือให้ที่ประชุม ครม. รับทราบ ตามบัญชาของฯพณฯ นายกรัฐมนตรี 14/02/2504
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี