ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5792 จากทั้งหมด 5903 หน้า แสดงรายการที่ 115821 - 115840 จากข้อมูลทั้งหมด 118051 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
115821 ร่างพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ.... และร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 21/02/2504
115822 ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่... (พ.ศ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 21/02/2504
115823 การป้องกันอาชญากรรมในระยะแรกและในระยะหลัง 21/02/2504
115824 ร่างพระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล พ.ศ. .... 21/02/2504
115825 การเจรจาเกี่ยวกับปัญหาเงินเยนพิเศษ 21/02/2504
115826 ขออนุมัติเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นเอกขึ้นเป็นชั้นพิเศษ (นายจักรพิชัย รณรงค์สงคราม) 21/02/2504
115827 ร่างพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ในท้องที่ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา พ.ศ. .... 21/02/2504
115828 ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมาลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 21/02/2504
115829 ระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ ในต่างประเทศ 21/02/2504
115830 โครงการสำรวจและรักษาคนไข้วัณโรคร่วมกับสหประชาชาติ 21/02/2504
115831 การปรับปรุงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนชั้นพิเศษ (ตำแหน่งรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์) 21/02/2504
115832 ร่างพระราชบัญญัติเครื่องขีดไฟ พ.ศ. 25.. 21/02/2504
115833 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมงานบริการทางการแพทย์ประกันสังคม 21/02/2504
115834 ขออนุมัติเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นเอกขึ้นเป็นชั้นพิเศษ (นายกำแหง พลางกูร) นร 21/02/2504
115835 ร่างพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ (ฉบับที่..) พ.ศ ..... 21/02/2504
115836 การปรับปรุงการปกครอง 21/02/2504
115837 โครงการเผาถ่าน 21/02/2504
115838 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีและการเงินของรัฐวิสาหกิจ 21/02/2504
115839 ขอเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นเอกขึ้นเป็นชั้นพิเศษ (นายพงศ์ศักดิ์ วรสุนทโรสก) 14/02/2504
115840 บริษัทเชลล์ขอสำรวจแหล่งน้ำมัน 14/02/2504
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี