ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5791 จากทั้งหมด 5815 หน้า แสดงรายการที่ 115801 - 115820 จากข้อมูลทั้งหมด 116294 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
115801 ตู้โทรศัพท์สาธารณะ 10/04/2502
115802 เรื่องค่าครองชีพประชาชน 10/04/2502
115803 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเอาใจใส่ในความผาสุกของประชาชนและบำรุงบ้านเมืองให้สวยงาม 10/04/2502
115804 การเก็บค่าเล่าเรียนโรงเรียนรัฐบาล 10/04/2502
115805 พระราชวังบางปะอิน 10/04/2502
115806 การทำสะพานข้ามทางรถไฟที่สะพานยมราช 10/04/2502
115807 การเจาะน้ำบาดาล 10/04/2502
115808 ขอต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการตุลาการ 10/04/2502
115809 การปรับปรุงภาษีอากร 10/04/2502
115810 การไปรษณีย์โทรเลข 10/04/2502
115811 การต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการพลเรือนวิสามัญ 10/04/2502
115812 งบประมาณปี 2502 10/04/2502
115813 ร่างพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติการท่าเรือ แห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 10/04/2502
115814 การพัฒนาการลุ่มแม่น้ำโขงและอ่างเก็บน้ำ 10/04/2502
115815 การลงทุนทำไร่ฝ้ายโรงงานปั่นด้ายและทอผ้าของกลุ่มมูนโยส 10/04/2502
115816 การปราบปรามอาชญากรรม 10/04/2502
115817 เครื่องพิมพ์ธนบัตร 10/04/2502
115818 สหพันธ์สหกรณ์ผู้เลี้ยงหมูและค้าหมู จำกัดสินใช้ 08/04/2502
115819 การก่อสร้างเรือนจำกลางคลองเปรมแห่งใหม่และการขอใช้บริเวณเรือนจำคลองเปรม (ลหุโทษเดิม) เป็นสถานีขนส่งกลาง 08/04/2502
115820 ร่างพระราชบัญญัติ ยกเลิกพระราชบัญญัติการตรวจสอบจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งได้รับการศึกษาอบรมจบชั้นประถมศึกษา พ.ศ. 2500 08/04/2502
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี