ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5790 จากทั้งหมด 5831 หน้า แสดงรายการที่ 115781 - 115800 จากข้อมูลทั้งหมด 116610 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
115781 การล้อมรั้วลวดหนามบริเวณย่านสถานีรถไฟสุไหงโกลก 11/08/2502
115782 ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่บุคคลในคณะทูตในโอกาสพ้นจากตำแหน่ง 11/08/2502
115783 การกู้เงินค่าพืชกสิกรรมเหลือใช้ (PL 480) ครั้งที่ 2 11/08/2502
115784 การพิมพ์ธนบัตร 11/08/2502
115785 การจัดตั้งสถานสงเคราะห์กับสถานควบคุมอบรมและฝึกอาชีพ 11/08/2502
115786 การเพิ่มโควต้าในกองทุนฯ และเพิ่มทุนในธนาคารโลก 11/08/2502
115787 ผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสำรวจลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง สมัยที่ 5 11/08/2502
115788 ขออนุมัติตัวบุคคลไปประชุมทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ 11/08/2502
115789 การจัดงานฉลองรัฐธรรมนูญและงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศประจำปี 2502 11/08/2502
115790 ผลประโยชน์ตอบแทนประธานกรรมการ กรรมการ และเงินเดือนผู้อำนวยการ ผู้ว่าการองค์การต่างๆ ของรัฐบาลรวมทั้งโบนัสด้วย 11/08/2502
115791 การค้ำประกันหนี้สินของบริษัทที่รัฐบาลถือหุ้นเกินกว่า 50% 11/08/2502
115792 การจัดถวายความปลอดภัยในเขตพระราชฐานประทับแรม 05/08/2502
115793 การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการปศุสัตว์ของชาติ(ส.ป.ช.) 05/08/2502
115794 การเปิดคลองส่งน้ำสายใหญ่ชัยนาท - ป่าสัก 05/08/2502
115795 การประสานงานพัฒนาการท้องถิ่น 05/08/2502
115796 การประชุมผู้แทนกาชาดเกี่ยวกับการจัดส่งชาวเวียดนามที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าเมือง กลับเวียดนามเหนือ 05/08/2502
115797 อิหร่านขอทำสนธิสัญญาทางไมตรีกับประเทศไทย 05/08/2502
115798 ตั้งสถาบันธรณีวิทยาประจำภาค 05/08/2502
115799 บริษัทถ่านและน้ำมันไทย จำกัด ของดเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรโรงงานกลั่นน้ำมัน 05/08/2502
115800 การบรรจุ นายสุกิจ นิมมานเหมินทร์ เข้ารับราชการในกระทรวงการต่างประเทศ 05/08/2502
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี