ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5788 จากทั้งหมด 5789 หน้า แสดงรายการที่ 115741 - 115760 จากข้อมูลทั้งหมด 115776 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
115741 ยกเว้นเงินอากรเครื่องจักรและวัสดุที่นำเข้ามาใช้กับโรงงานซึ่งได้รับการส่งเสริมตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมอุตสาหกรรม พ.ศ. 2497 05/02/2501
115742 การประมูลเงินค่าธรรมเนียมพิเศษการต้มกลั่นสุรา 03/02/2501
115743 ร่างกฎสำนักคณะรัฐมนตรีออกตามความในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการ ฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2478 ว่าด้วยเครื่องแบบเดินทางสำหรับข้าราชการพลเรือนในพระองค์ 03/02/2501
115744 ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 25.. 03/02/2501
115745 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี 03/02/2501
115746 กำหนดวันพุธเป็นวันประชุมคณะรัฐมนตรีตามปกติ 03/02/2501
115747 เงินเดือนอัตราว่าง 03/02/2501
115748 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขระเบียบการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 03/02/2501
115749 การประชุมคณะมนตรี สปอ. ครั้งที่ 4 ณ กรุงมะนิลา 03/02/2501
115750 ร่างพระราชกฤษฏีกาจัดตั้งองค์การเหมืองแร่ พ.ศ. .... 03/02/2501
115751 ICA กรุงวอชิงตันและมหาวิทยาลัยอินเดียนา ขอยืดอายุสัญญาไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 1958 03/02/2501
115752 การยกเลิกปิดแสตมป์ ก.ศ.ส. 29/01/2501
115753 ฐานะการเงินและการคลัง 29/01/2501
115754 การพิจารณาการอนุญาตผูกขาดให้บริษัทป่าไม้ประจำจังหวัด 29/01/2501
115755 การให้ความร่วมมือและการปฏิบัติตนของข้าราชการในการเลือกตั้ง 28/01/2501
115756 เงินสมนาคุณของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 27/01/2501
115757 ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนและเงินอื่น ๆ ที่ให้แก่ราชการผู้ถูกพักราชการ พ.ศ. .... 27/01/2501
115758 การทำสัญญาจ้างเหมาบริษัทช่างและบริษัทรับเหมาก่อสร้างอเมริกันดำเนินการก่อสร้าง ทางหลวงแผ่นดินและสะพานตามโครงการช่วยเหลือของ ไอ.ซี.เอ. 27/01/2501
115759 เขาพระวิหาร 27/01/2501
115760 เงินเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการประจำปี 2501 22/01/2501
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี