ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5767 จากทั้งหมด 5778 หน้า แสดงรายการที่ 115321 - 115340 จากข้อมูลทั้งหมด 115549 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
115321 ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลตลิ่งชัน ตำบลปากข้าวสาร ตำบลกุดนกเปล้า ตำบลหนองปลาไหล ตำบลหนองยาว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี พ.ศ. .... 06/08/2501
115322 ร่างกฎกระทรวง (พ.ศ. 2501) ออกตามความในพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. 2501 06/08/2501
115323 ขอพระราชทานยศ นายพลตำรวจโท นายพลตำรวจตรี 06/08/2501
115324 การจัดงานฉลองวันสหประชาชาติปี พ.ศ. 2501 06/08/2501
115325 การควบคุม องค์การของรัฐบาล และบริษัทที่รัฐบาล ถือหุ้นกว่า 50% 06/08/2501
115326 ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2501) ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2482 (เปลี่ยนชื่อสำนักงานบัญชีในท้องที่ต่างๆ และกำหนดที่ตั้งตลอดจนเขตอำนาจใหม่) 06/08/2501
115327 ร่างพระราชบัญญัติพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 25.. 04/08/2501
115328 ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในท้องที่ชายแดนด้านติดต่อกับเขตประเทศกัมพูชา 04/08/2501
115329 ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณประจำปี 2501 04/08/2501
115330 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาปราบปรามผู้ละเมิดฝ่าฝืนกฎหมาย เกี่ยวกับการสงวนและคุ้มครองป่า 04/08/2501
115331 แต่งตั้งคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง 04/08/2501
115332 การติดตั้งโทรศัพท์เชื่อมการติดต่อระหว่างไทยกับสหพันธ์มาลายา 04/08/2501
115333 ต่าง ๆ ที่ท่านนายกรัฐมนตรี เสนอ (1)บำเหน็จพิเศษผู้ถึงแก่กรรมในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ (2)ให้เร่งรัดปฏิบัติงานตามโครงการ (3)คำร้องของประชาชน และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (4)ให้กระทรวงทบวงกรมต่าง ๆ พิจารณาหาทางเพื่อให้ราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีงานทำ 30/07/2501
115334 คำร้องของประชาชนและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 30/07/2501
115335 ให้เร่งรัดปฏิบัติงานตามโครงการ 30/07/2501
115336 ขออนุมัติให้บริษัทไทยเดินเรือทะเล จำกัด กู้เงินธนาคารออมสิน 30/07/2501
115337 ระงับการตั้งตำแหน่งผู้อำนวยการกองและผู้ช่วยผู้อำนวยการกอง 30/07/2501
115338 การนำเงินเลื่อนขั้นของแผนกอื่นมาเลื่อนอันดับ 30/07/2501
115339 เงินเดือนอัตราว่าง 30/07/2501
115340 การปรับปรุงถนนพหลโยธิน 28/07/2501
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี