ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5764 จากทั้งหมด 5767 หน้า แสดงรายการที่ 115261 - 115280 จากข้อมูลทั้งหมด 115327 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
115261 สันนิบาตช่วยป้องกันและบรรเทาภัยทางอากาศ 12/03/2501
115262 บริษัทขนส่ง จำกัด 12/03/2501
115263 องค์การอุตสาหกรรมเพื่อการสหกรณ์ 12/03/2501
115264 กำหนดการเสด็จพระราชดำเนินภาคเหนือ 12/03/2501
115265 ที่ดินบริเวณสะพานพระพุทธยอดฟ้า 12/03/2501
115266 บริษัทถ่านและน้ำมันไทย จำกัด ขอตั้งโรงกลั่นกรองน้ำมันเชื้อเพลิง 12/03/2501
115267 การปรับปรุงกรรมการบริหารงานของการไฟฟ้ากรุงเทพ ฯ 12/03/2501
115268 การจ่ายเงินล่วงหน้าให้แก่โรงเรียนอาชีวศึกษา ของกรมอาชีวศึกษา กค 12/03/2501
115269 แต่งตั้งประธานกรรมการขององค์การผลิตอาหารสำเร็จรูป 03/03/2501
115270 การเสด็จพระราชดำเนินภาคเหนือ 26/02/2501
115271 ขอความอุปถัมภ์ในการจัดงานนมัสการพระพุทธชินราช วัดเบญจมบพิตร 26/02/2501
115272 เงินเหลือจ่ายข้ามปี กค 26/02/2501
115273 อำนาจการงดปรับหรือลดค่าปรับแก่ผู้ปฏิบัติผิดสัญญาซื้อขายหรือจ้าง ตามระเบียบสำนักคณะรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ และระเบียบสำนักคณะรัฐมนตรีว่าด้วยการจ้างฯ กห 26/02/2501
115274 งบประมาณค่าใช้จ่ายในการส่งข้าราชการไปประชุมและเจรจาธุรกิจในต่างประเทศ 19/02/2501
115275 การเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่ถึงแก่กรรมในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ราชการ 19/02/2501
115276 งบประมาณค่าใช้จ่ายในการส่งข้าราชการไปประชุมและเจรจาธุระกิจในต่างประเทศ กค 19/02/2501
115277 ขอความร่วมมือให้หน่ายราชการ องค์การ และบริษัทของรัฐบาลสั่งจ้างทำหรือสั่งซื้อเครื่องโทรศัพท์และอุปกรณ์โทรศัพท์ทุกชนิดจากองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยแต่แห่งเดียว คค 19/02/2501
115278 การปูนบำเหน็จข้าราชการ 19/02/2501
115279 การเปิดความสัมพันธ์ทางการทูตกับลุกเซมเบอร์ก 12/02/2501
115280 การเปิดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแองการา 12/02/2501
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี