ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5739 จากทั้งหมด 5748 หน้า แสดงรายการที่ 114761 - 114780 จากข้อมูลทั้งหมด 114949 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
114761 ขอทุนสำหรับโรงเรียนเตรียมแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ 02/07/2501
114762 ร่างพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 25.. และร่างกฎกระทรวง (พ.ศ. 25..) ออกตามความใน พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 25.. (ว่าด้วยกำหนดการแจ้งความ) 02/07/2501
114763 ร่างพระราชบัญญัติการทำเหมืองแร่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 02/07/2501
114764 ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วย วิธีการเก็บค่าภาคหลวงแร่ พ.ศ. .... 02/07/2501
114765 การจัดเวรรักษาราชการประจำสถานที่ราชการ นร 02/07/2501
114766 การช่วยเหลือชาวนาเกลือ อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 02/07/2501
114767 ระเบียบการจ่ายเงินงบประมาณ 02/07/2501
114768 ขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริหารกิจการ ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการที่ปรึกษา ขององค์การ อุตสาหกรรมห้องเย็น 30/06/2501
114769 เงินสมนาคุณของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 30/06/2501
114770 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทำประมวลกฎหมายเลือกตั้ง 30/06/2501
114771 เจ้าขุนศึกและครอบครัวเดินทางมาประเทศไทย 30/06/2501
114772 อนุมัติให้องค์การค้าของคุรุสภามีสิทธิสั่งกระดาษโดยตรงจากต่างประเทศ เพื่อใช้ในการพิมพ์แบบเรียน แบบพิมพ์ 30/06/2501
114773 กิจการและฐานะการเงินขององค์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 25/06/2501
114774 การบูรณะตำบลลาดหญ้า จังหวัดกาญจนบุรี 25/06/2501
114775 ที่ดินปลูกสร้างโรงเรียนแพทย์เชียงใหม่ 25/06/2501
114776 (1)การเปิดอภิปรายทั่วไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 75 (2)การถ่ายทอดเสียงในวันเปิดอภิปรายทั่วไป 23/06/2501
114777 (1)นโยบายการทำป่าไม้สัก (2)ไม้สักของไทยที่ส่งไปยังประเทศพม่า 23/06/2501
114778 กำจัดกวาดล้างไข้มาเลเรีย 23/06/2501
114779 แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ 23/06/2501
114780 สถานที่ทำงานกรมโยธาธิการ 23/06/2501
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี