ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5876 หน้า แสดงรายการที่ 81 - 100 จากข้อมูลทั้งหมด 117506 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
81 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565) ปสส. 07/06/2565
82 ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเลื่อมล้ำ: กรณีศึกษาการแก้ปัญหาระดับจุลภาคในประเทศไทย ของคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเลื่อมล้ำ วุฒิสภา สว. 07/06/2565
83 รายงานผลการกู้เงินจากรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับ COVID-19 Crisis Response Emergency Support Loan กค. 07/06/2565
84 มาตรการกำกับดูแลและคุ้มครองสุขภาพของประชาชนจากการบริโภคกัญชาและกัญชง นร. 07/06/2565
85 ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ยธ. 07/06/2565
86 แต่งตั้งอะมีรุ้ลฮัจย์ หรือรออิสบิซาตุลฮัจย์ อัลรัสมียะห์ (หัวหน้าคณะผู้แทนฮัจย์ทางการ) ประจำปี พ.ศ. 2565 (ฮ.ศ. 1443) มท. 07/06/2565
87 รัฐบาลสาธารณรัฐเอลซัลวาดอร์เสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเอลซัลวาดอร์ประจำประเทศไทย (นายกิเยร์โม รูบิโอ ฟูเนส) กต. 07/06/2565
88 การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (นางณัฐนันทน์ อัศวเลิศศักดิ์) สคก. 07/06/2565
89 การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (นางสาวชุลีพร จิระพงษา และนางสาววันทนา ปวีณกิตติพร) (นางสาววันทนา ปวีณกิตติพร) สธ. 07/06/2565
90 การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (นางสาวชุลีพร จิระพงษา และนางสาววันทนา ปวีณกิตติพร) (นางสาวชุลีพร จิระพงษา) สธ. 07/06/2565
91 ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การออมต้นไม้ยืนต้น เป็นบำนาญชีวิตรองรับสังคมสูงวัย (การออมทองคำเขียว) ของคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา สว. 07/06/2565
92 รายงานผลการดำเนินการโครงการจิตอาสาพระราชทาน นร.01 07/06/2565
93 สรุปผลการพิจารณาดำเนินการตามรายงานศึกษา เรื่อง การจัดสวัสดิการและการเตรียมความพร้อมของเด็กและเยาวชน ศึกษากรณี : "เด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน" ของคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา สว. 07/06/2565
94 สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์และรับข้อคิดเห็นจากประชาชน ในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นร.01 07/06/2565
95 ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนเมษายน 2565 นร.11 สศช 07/06/2565
96 การปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการของหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวม 4 ฉบับ นร.09 07/06/2565
97 ขออนุมัติการทำสัญญาซื้อขายเครื่องบริโภคสำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักขัง ผู้ต้องกักกัน และการก่อหนี้ผูกพันของกรมราชทัณฑ์ ยธ. 07/06/2565
98 การต่ออายุบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเทคโนโลยีดิจิทัล ระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงคมนาคมและโทรคมนาคมแห่งสาธารณรัฐฟินแลนด์ ดศ. 07/06/2565
99 ขอความเห็นชอบท่าทีไทยเพิ่มเติมสำหรับการประชุมรัฐมนตรีขององค์การการค้าโลกสมัยสามัญครั้งที่ 12 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง พณ. 07/06/2565
100 ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. .... อก. 07/06/2565
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี