ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5767 หน้า แสดงรายการที่ 61 - 80 จากข้อมูลทั้งหมด 115327 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
61 วีดิทัศน์จากเฟส 1 ถึง เฟส 2 "โรงพยาบาลบุษราคัม" กับภารกิจกู้ชีวิตผู้ป่วยโควิด 19 สธ. 08/06/2564
62 วีดิทัศน์การรับรองสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand) อก. 08/06/2564
63 การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (นางนวลจันทร์ โพธิ์ช่วย) ปปง. 08/06/2564
64 การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (นายมรกต จรูญวรรธนะ และนายบุญส่ง วนิชเวชารุ่งเรือง) (นายมรกต จรูญวรรธนะ) สธ. 08/06/2564
65 การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (นายมรกต จรูญวรรธนะ และนายบุญส่ง วนิชเวชารุ่งเรือง) (นายบุญส่งวนิชเวชารุ่งเรือง) สธ. 08/06/2564
66 ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน ครั้งที่ 25 การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน ครั้งที่ 7 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง กค. 01/06/2564
67 รายงานผลการพิจารณาตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ของสภาผู้แทนราษฎร สผ. 01/06/2564
68 ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อการพัฒนาและขยายสื่อดีสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว ของคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา สว. 01/06/2564
69 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ปช. 01/06/2564
70 รายงานผลการประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นร.12 01/06/2564
71 ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ความปลอดภัยทางถนนและคมนาคม ของคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร สผ. 01/06/2564
72 ขอความเห็นชอบร่างตารางข้อผูกพันสาขาบริการโทรคมนาคมของไทยรอบอุรุกวัย ฉบับปรับปรุง ภายใต้องค์การการค้าโลก พณ. 01/06/2564
73 ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนเมษายน 2564 นร.11 01/06/2564
74 การประกาศวันจัดประชุมและนิทรรศการแห่งชาติให้เป็นวันสำคัญของชาติ นร.04 01/06/2564
75 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ศธ. 01/06/2564
76 แต่งตั้งผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (นายวิลาศ เฉลยสัตย์) มท. 01/06/2564
77 ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน ภายใต้แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สกพอ. 01/06/2564
78 ร่างปฏิญญาทางการเมืองเรื่องเอชไอวีและเอดส์ พ.ศ. 2564 ในการประชุมระดับสูงของสมัชชาสหประชาชาติเรื่องเอชไอวีและเอดส์ พ.ศ. 2564 สธ. 01/06/2564
79 ขอความเห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีการค้าเอเปคประจำปี 2564 และร่างแถลงการณ์ที่เกี่ยวข้อง พณ. 01/06/2564
80 ผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านดิจิทัล ครั้งที่ 1 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบการประชุมทางไกล ดศ. 01/06/2564
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี