ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6076 หน้า แสดงรายการที่ 61 - 80 จากข้อมูลทั้งหมด 121513 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
61 มาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้แก่ประชาชน พน. 07/05/2567
62 การปราบปรามยาเสพติด นร. 07/05/2567
63 การเร่งรัดการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง. 4) นร. 07/05/2567
64 การแก้ปัญหาภาวะฝนทิ้งช่วง นร. 07/05/2567
65 การส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวในช่วงฤดูการท่องเที่ยว (High Season) นร. 07/05/2567
66 มติสมัชชาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ นร. 07/05/2567
67 การยกระดับประเทศไทยเป็น Financial Hub ตามวิสัยทัศน์ lgnite Thailand นร. 07/05/2567
68 คณะกรรมการต่าง ๆ ที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) กษ. 07/05/2567
69 การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (1. นายวิชัย ไชยมงคล ฯลฯ จำนวน 4 ราย) สธ. 07/05/2567
70 ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไป (General Border Committee: GBC) ไทย-ลาว ครั้งที่ 28 กห. 23/04/2567
71 การแจ้งผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 และการตรวจสอบการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตผ. 23/04/2567
72 การแจ้งผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 และการตรวจสอบการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตผ. 23/04/2567
73 การแจ้งผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 และการตรวจสอบการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ตผ. 23/04/2567
74 ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดจำนวนเงินค่าทดแทนภาระในอสังหาริมทรัพย์บน เหนือพื้นดินหรือพื้นน้ำในกิจการของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... คค. 23/04/2567
75 รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการแก้ไขหนี้สินแบบองค์รวม Holistic Debt Management Framework ของคณะกรรมาธิการ การแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา สว. 23/04/2567
76 รายงานการเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กค. 23/04/2567
77 รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง อาชีวศึกษา : คุณภาพ มาตรฐาน และแรงจูงใจ ของคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา สว. 23/04/2567
78 รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาการฝึกงานของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ของคณะกรรมาธิการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา สว. 23/04/2567
79 ร่างกฎกระทรวง กำหนดภาพ เครื่องหมาย หรือข้อความที่ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุสารระเหยที่ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าสารระเหยต้องจัดทำก่อนนำออกจำหน่าย พ.ศ. .... สธ. 23/04/2567
80 ร่างกฎกระทรวงวัตถุตำรับยกเว้น พ.ศ. .... สธ. 23/04/2567
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี