ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6004 หน้า แสดงรายการที่ 41 - 60 จากข้อมูลทั้งหมด 120074 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
41 การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ) รง. 13/09/2566
42 การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (1. นายมานะศักดิ์ จันทร์ประสงค์ ฯลฯ จำนวน 3 ราย) กค. 13/09/2566
43 การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายณณัฏฐ์ หงษ์ชูเวช และนายกิตติ เชาวน์ดี) กก. 13/09/2566
44 การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (พลเอก สมศักดิ์ รุ่งสิตา และพลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์) กห. 13/09/2566
45 การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายสุทธิเกียรติ วีระกิจพานิช และนายวัลลภ รุจิรากร) ดศ. 13/09/2566
46 การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (1. นายสมคิด เชื้อคง ฯลฯ จำนวน 4 ราย) นร.04 13/09/2566
47 การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายวิชาญ มีนชัยนันท์ และนาวาอากาศตรี พลเทพ สุนทโร) สธ. 13/09/2566
48 การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายสมเจตน์ ลิมปะพันธุ์ และนางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล) มท. 13/09/2566
49 การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ และนายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์) คค. 13/09/2566
50 การแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว) นร.04 13/09/2566
51 การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (1. นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ ฯลฯ จำนวน 3 ราย) กต. 13/09/2566
52 แนวทางปฏิบัติในการรักษาความลับของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะรัฐมนตรี และการให้ข่าวสารแก่สื่อมวลชน นร 05 13/09/2566
53 การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (1. นายกองตรี พิสิษฏ์ พิพัฒน์วิไลกุล ฯลฯ จำนวน 4 ราย) พณ. 13/09/2566
54 การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นางสาวเพชรดาว โต๊ะมีนา) อว. 13/09/2566
55 คณะกรรมการต่าง ๆ ที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี นร.05 13/09/2566
56 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กต. 13/09/2566
57 การจัดทำคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา นร.05 06/09/2566
58 แนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐในการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี นร.05 06/09/2566
59 การมอบหมายให้รัฐมนตรีเป็นผู้ตรวจพิจารณาร่างมติคณะรัฐมนตรีและกลั่นกรองเรื่องก่อนเสนอนายกรัฐมนตรี นร.05 06/09/2566
60 การกำหนดวิธีการประชุมคณะรัฐมนตรี นร.05 06/09/2566
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี