ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 20 จากทั้งหมด 5816 หน้า แสดงรายการที่ 381 - 400 จากข้อมูลทั้งหมด 116305 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
381 ขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ของกองทุนการออมแห่งชาติ กค. 21/09/2564
382 การเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคแปซิฟิก (Comprehensive and Progressive Trans-Pacific Partnership : CPTPP) อื่นๆ 21/09/2564
383 ผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.) ครั้งที่ 1/2564 กษ. 21/09/2564
384 แจ้งผลคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ในคดีหมายเลขดำที่ ฟ.9/2559 คดีหมายเลขแดงที่ ฟ.7/2564 ระหว่าง นายประทีป นิลวรรณ ที่ 1 กับพวกรวม 281 คน ผู้ฟ้องคดี นายกรัฐมนตรี ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน ผู้ถูกฟ้องคดี (คณะรัฐมนตรี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3) เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของพระราชกฤษฎีกา อส. 21/09/2564
385 ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 5 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 มท. 21/09/2564
386 การขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 40 วรรคสาม และมาตรา 42 วรรคหนึ่ง สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กก. 21/09/2564
387 กรอบและงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำปีงบประมาณ 2565 นร.11 สศช 21/09/2564
388 ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2513 เรื่อง การแก้ไขปัญหาขาดแคลนแพทย์ สธ. 21/09/2564
389 ท่าทีไทยสำหรับการประชุมคณะทำงานร่วมระหว่างไทยกับคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเซีย ครั้งที่ 2 พณ. 21/09/2564
390 ขอปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการสินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน (Local Economy Loan) ภายใต้มาตรการพิเศษเพื่อขับเคลื่อน SMEs สู่ยุค 4.0 (มาตรการด้านการเงิน) อก. 21/09/2564
391 ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมความสามารถในการปรับตัวของราชการพลเรือนภายใต้ความท้าทายใหม่ นร.10 21/09/2564
392 ขออนุมัติขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Development Policy Loan : เงินกู้ DPL) สำหรับโครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) กค. 21/09/2564
393 ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบ¬อนุญาต การขอรับใบแทนใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตในการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. .... สธ. 21/09/2564
394 ขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 เอ และ 1 บี เพื่อทำเหมืองแร่ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ที่จังหวัดสระบุรี อก. 21/09/2564
395 การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ และนางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา) วธ. 21/09/2564
396 การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (นางศิริวรรณ สุคนธมาน) นร. 21/09/2564
397 การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ และนายชูสิน วรเดช) ศธ. 21/09/2564
398 การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ (1. ศาสตราจารย์นันทวัฒน์ บรมานันท์) นร.01 21/09/2564
399 การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (1. นางอลิสา ปิ่นประเสริฐ) นร.07 21/09/2564
400 การแต่งตั้งกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (1. นายนรินทร์ โอภามุรธาวงศ์) พน. 21/09/2564
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี