ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6069 หน้า แสดงรายการที่ 21 - 40 จากข้อมูลทั้งหมด 121364 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
21 การทบทวนมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการวางระเบียบที่เป็นเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการปฏิบัติงานหรือการใช้ชีวิตของประชาชน (กระทรวงการคลัง) กค. 09/04/2567
22 การเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ (เพิ่มเติม) นร. 09/04/2567
23 ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมสำหรับความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 8 คค. 09/04/2567
24 ร่างกฎกระทรวงยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2515) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช 2479 พ.ศ. .... มท. 09/04/2567
25 ร่างกฎกระทรวงการขอและการออกหนังสือรับรองสถานะการเป็นผู้มีหน้าที่รายงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ขยายกำหนดระยะเวลาการขอให้รับรองสถานะการเป็นผู้มีหน้าที่รายงานตามกฎกระทรวงการขอและการออกหนังสือรับรองสถานะการเป็นผู้มีหน้าที่รายงาน พ.ศ. 2566) กค. 09/04/2567
26 การควบคุมการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้า นร. 09/04/2567
27 มาตรการเพิ่มเติมเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศและฝุ่นละออง PM2.5 ที่เกิดจากการเผา นร. 09/04/2567
28 ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายสูงสุดที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคำขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ พ.ศ. .... และร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อัตราค่าขึ้นบัญชีสูงสุดที่จะจัดเก็บจากผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ทำหน้าที่ในการประเมินเอกสารทางวิชาการ การตรวจวิเคราะห์ การตรวจสถานประกอบการ หรือการตรวจสอบผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ สธ. 09/04/2567
29 แผนการใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ปีงบประมาณ 2567 (แผนปฏิบัติการประจำปี 2567) พณ. 09/04/2567
30 การตรวจสอบการขนย้ายกากสังกะสีปนแคดเมียม นร. 09/04/2567
31 การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ปาล์มน้ำมันให้ได้มาตรฐานสากล นร. 09/04/2567
32 การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำประปา นร. 09/04/2567
33 ข้อเสนอแนะแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในการบริหารจัดการกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต ปช. 09/04/2567
34 การตรวจราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราช นร. 09/04/2567
35 ร่างกฎกระทรวงมิให้ใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานบางส่วนแก่นายจ้าง ซึ่งจ้างลูกจ้างทำงานเกี่ยวกับงานบ้านอันมิได้มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย พ.ศ. .... รง. 09/04/2567
36 รัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทย (นายฝั่ม เหวียต หุ่ง) กต. 09/04/2567
37 รัฐบาลสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจำประเทศไทย (นางรุคซานา อัฟซอล) กต. 09/04/2567
38 การปรับเขตกงสุลของกงสุลกิตติมศักดิ์และสถานกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐนิการากัวประจำกรุงเทพมหานครให้ครอบคลุมประเทศไทย การขอเลื่อนฐานะกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐนิการากัวเป็นกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์สาธารณรัฐนิการากัวประจำประเทศไทย และการขอยกฐานะสถานกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐนิการากัวเป็นสถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์สาธารณรัฐนิการากัวประจำประเทศไทย กต. 09/04/2567
39 มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์ และการเตรียมการเพื่อรองรับการดำเนินการยกระดับประเทศไทยสู่ศูนย์กลางเมืองแห่งอุตสาหกรรมระดับโลก (Thailand Vision) กค. 09/04/2567
40 ญัติติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในเยาวชน สผ. 09/04/2567
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี