ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6004 หน้า แสดงรายการที่ 21 - 40 จากข้อมูลทั้งหมด 120074 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
21 การมอบหมายให้รัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มท. 18/09/2566
22 การมอบหมายให้นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้อนุมัติ ให้ความเห็นชอบ หรือมีคำสั่งแทนคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับร่างพระราชกฤษฎีกาที่ต้องดำเนินการตามรัฐธรรมนูญในความสัมพันธ์กับรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร หรือวุฒิสภา ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินการอันจำกัด ตามมาตรา 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 นร.05 18/09/2566
23 การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายนิโรธ สุนทรเลขา และนางสาวฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์) กค. 18/09/2566
24 ขออนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในการจ่ายเงินงบอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พม. 13/09/2566
25 การปรับปรุงปฏิทินงบประมาณ พร้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณและยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 นร.07 13/09/2566
26 หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ การจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ และมอบหมายผู้มีอำนาจกำกับแผนงานบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 นร.07 13/09/2566
27 มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี นร.04 13/09/2566
28 คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี (เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีและมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี และปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ในกรณีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้หรือไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง และเรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี) นร.04 13/09/2566
29 การจัดทำความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราซึ่งกันและกัน สำหรับการพำนักระยะสั้นแก่ผู้ถือหนังสือเดินทางราชการ กต. 13/09/2566
30 การแก้ไขให้รัฐธรรมนูญเป็นประชาธิปไตยโดยยึดรูปแบบการปกครองระบอบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุุข ตามคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา นร.04 13/09/2566
31 ร่างกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (สินค้าน้ำมันดีเซลและน้ำมันอื่น ๆ ที่คล้ายกัน) กค. 13/09/2566
32 ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การขยายระยะเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม) กค. 13/09/2566
33 ขอรับความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาฮาวานาว่าด้วยความท้าทายในปัจจุบันต่อการพัฒนา: บทบาทของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม กต. 13/09/2566
34 เรื่องต่าง ๆ ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการ นร. 13/09/2566
35 การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเพื่อทำหน้าที่ผู้แทนการค้าไทย นร.04 13/09/2566
36 การยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยวให้แก่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางสัญชาติจีนและสัญชาติคาซัคสถาน เป็นกรณีพิเศษและเป็นการชั่วคราว กต. 13/09/2566
37 แผนการคลังระยะปานกลาง (ปีงบประมาณ 2567-2570) ฉบับทบทวน กค. 13/09/2566
38 มาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้แก่ประชาชน พน. 13/09/2566
39 การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (1. นายเชิดศักดิ์ โภคกุลกานนท์ ฯลฯ จำนวน 4 ราย) ศธ. 13/09/2566
40 การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์) พม. 13/09/2566
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี