ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 15 จากทั้งหมด 5816 หน้า แสดงรายการที่ 281 - 300 จากข้อมูลทั้งหมด 116305 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
281 คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 รวม 2 ฉบับ นร.05 05/10/2564
282 การแต่งตั้งผู้แทนกระทรวงการคลังเป็นกรรมการอื่นในคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ (นางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์) พม. 05/10/2564
283 การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ นร.10 05/10/2564
284 ท่าทีไทยและร่างปฏิญญาคุนหมิง (Kunming Declaration) สำหรับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 15 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ช่วงที่ 1 ทส. 05/10/2564
285 ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดเครื่องหมายถาวรของเรือไทย พ.ศ. .... คค. 05/10/2564
286 รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564) นร.11 สศช 05/10/2564
287 ประกาศและข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา 7 และมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 รวม 2 ฉบับ นร.05 05/10/2564
288 ข้อเสนอหลักการในการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ นร15 05/10/2564
289 การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์) นร.04 05/10/2564
290 การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์) ศธ. 05/10/2564
291 การแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายนพดล พลเสน) นร.04 05/10/2564
292 การสิ้นสุดหน้าที่ของกงสุลกิตติมศักดิ์ประจำเมืองลิเวอร์พูล สหราชอาณาจักร และการปิดสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ประจำเมืองลิเวอร์พูล สหราชอาณาจักร เป็นการชั่วคราว (นายนิโคลาส เอ. เวนไรท์) กต. 05/10/2564
293 การให้สัมปทานปิโตรเลียมสำหรับแปลงสำรวจบนบกหมายเลข L1/64 พน. 05/10/2564
294 ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ นร.09 05/10/2564
295 สรุปรายงานการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 5 (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 กรกฎาคม 2564) นร.04 05/10/2564
296 ร่างกฎกระทรวงสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. .... พน. 05/10/2564
297 ขอความเห็นชอบต่อร่างถ้อยแถลงรัฐมนตรีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเอเปค ครั้งที่ 27 นร.53 05/10/2564
298 การขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารที่จะมีการรับรองในการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของการประชุมว่าด้วยการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์และมาตรการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 6 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง กต. 05/10/2564
299 ขออนุมัติผ่อนผันยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีห้ามใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลนโดยเด็ดขาดตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2530 วันที่ 23 กรกฎาคม 2534 วันที่ 22 สิงหาคม 2543 และวันที่ 17 ตุลาคม 2543 เพื่อก่อสร้างโครงการอาคารอัดน้ำ บ้านหินดาด อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด กษ. 05/10/2564
300 ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 2/2564 เรื่อง การจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพิ่มเติม สกพอ. 05/10/2564
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี